Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Výstavba kotevního stání"

č. 0904/17
Ze dne 03.10.2017Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh předběžného stanoviska MČ Praha 7 k záměru "Výstavba kotevního stání"


 2. konstatuje,


  1. že předmětem záměru jsou dvě ocelové dalby v korytě Vltavy, jejichž osová vzdálenost ve vodě je 60m, vzdálenost od břehu je 8m. K dalbám bude kotvena loď pomocí třmenů spojených s úvaznými prvky plavidla. Součástí projektu je provedení prohrábky dna Vltavy v délce cca 150m o objemu cca 700m3.  2. že navržená stavba se nachází dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen ÚP SÚ HMP) ve funkční ploše VOP - vodní toky a plochy, plavební kanály. Zde se mezi výjimečně přípustné funkční využití řadí také plovoucí restaurace.  3. že Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy zpracoval v roce 2014 Koncepci pražských břehů. Tato koncepce byla schválena Radou hl. m. Prahy usnesením č. 162 ze dne 4. února 2014. V koncepci ve výkrese Vodní cesty, její součásti a navrhované vodní stavby na Vltavě jsou vyznačeny stávající a navrhovaná úvaziště. Nové úvaziště na říčním km. 49,8-49,9 není zakresleno a jeho zřízení tak není s koncepcí v souladu.  4. že k obdobnému projektu se MČ Praha 7 vyjadřovala zamítavě ve svém usnesení Rady č. 0963/15-R ze dne 20. 10. 2015 a v usnesení č. 1245/15-R ze dne 22. 12. 2015 v rámci územního řízení. Předmětem tohoto řízení byla výstavba kotevního stání pro loď Sabina. Odbor výstavby a územního rozhodování ÚMČ P7 vydal dne 4. 4. 2016 rozhodnutí o umístění stavby. Proti tomuto rozhodnutí se MČ Praha 7 odvolala dne 26. 4. 2016 usnesením Rady č. 0402/16-R a na základě tohoto odvolání následně rozhodnutí zrušil Odbor stavebního řádu MHMP ve svém rozhodnutí č. j. MHMP 1356305/2016 dne 5. 8. 2016 z důvodu zmatečnosti řízení a vrátil věc k novému projednání.  5. že MČ Praha 7 uzavře smlouvu o spolupráci se společností Sabina Estate s.r.o. zastoupenou jednatelem Vítem Kašíkem, která je budoucím nájemcem kotevního stání v tomto místě dle smlouvy o nájmu uzavřené s Povodím Vltavy s.p. Ve smlouvě uzavřené s MČ Praha 7 se MČ zaručí, že dále nebude bránit umístění stavby v rámci své samosprávné působnosti, a Sabina Estate s.r.o. se zaručí k umístění lodi dohodnuté podoby a fuknce a k úklidu v jejím nejbližším okolí. Nad střechou lodi (celková výška lodi 6190 mm) nebudou umisťovány žádné další trvalé či pevně kotvené stavební konstrukce kromě zábradlí. Smlouva je přílohou č. 5 tohoto usnesení.  6. že uzavření smlouvy nemá žádný vliv na rozhodnutí Stavebního úřadu ÚMČ Praha 7 k projektu jakožto nezávislého orgánu státní správy.


 3. nemá námitek


  1. k umístění daleb umožňující kotvení lodě  za podmínky uzavření smlouvy o spolupráci se společností Sabina Estate s.r.o.


 4. ukládá


  1. STA Mgr. Jan Čižinský
   • podepsat průvodní dopis předběžné stanoviska MČ Praha 7 k záměru "Výstavba kotevního stání"

    Termín: 5.10.2017


  2. VED ORZ Čermáková Martina Ing. arch.
   • zaslat předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Výstavba kotevního stání" Petře Uhrové, Anny Letenské 3/1197, 120 00 Praha 2

    Termín: 5.10.2017

Seznam příloh:

Copyright © 2012 Městská část Praha 7