Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017

č. 0008/17
Ze dne 06.01.2017


Rada městské části Praha 7:


 1. bere na vědomí


  1. návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022  2. návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2017


 2. konstatuje


  1. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2017 je vyčíslen v celkovém objemu příjmů ve výši 266 344,8 tis. Kč, v celkovém  objemu výdajů ve výši 487 460,5 tis. Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje objem finančních prostředků ve výši 221 115,7 tis. Kč. Tento rozdíl je kryt položkou tř. 8 - Financování (úspory z hospodaření minulých let). Závazné ukazatele rozpočtu jsou vyjádřeny v příloze č. 2 usnesení (ukazatele rozpočtu). Zapojením Financování bude dosaženo vyrovnaného rozpočtu pro rok 2017.  2. že návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem finančních prostředků pro MČ Praha 7 dle rozpisu finančních vztahů hl. m. Prahy k MČ Praha 7 - v návaznosti na usnesení ZHMP č. 21_1 ze dne 24.11.2016 (příloha č. 11 usnesení).


 3. souhlasí


  1. s rozpočtovým výhledem MČ Praha 7 pro období 2017 - 2022 v rozsahu přílohy č. 7 usnesení  2. s návrhem rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 pro rok 2017 a to dle ukazatelů přílohy č. 2 usnesení, který je navrhován v objemu finančních prostředků následovně:


   - celkový objem příjmů 266 344,8 tis. Kč


   - celkový objem výdajů 487 460,5 tis. Kč


   - rozdíl mezi příjmy a výdaji (schodek) 221 115,7 tis. Kč  3. s Financováním (vyrovnání rozpočtu) v částce  221 115,7 tis. Kč


   Zapojením položky financování je dosaženo vyrovnaného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017.  4. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v rámci kapitálových (investičních) výdajů u investičních akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7.  5. se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů (mezi Odpa. a Pol.)  v rámci kapitálových (investičních) a běžných výdajů a to mezi jednotlivými ORJ navzájem, včetně přesunů na nově vzniklé ORJ při jejich vytvoření a přesunů z ORJ při jejich zrušení.   6. se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi kapitálovými (investičními) a běžnými výdaji u akcí evidovaných v rozpočtu MČ Praha 7 a to včetně zapojení neinvestičních a investičních rezerv vytvořených v rozpočtu MČ Praha 7.  7. se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení zdrojů z VHČ pro akce evidované v rozpočtu MČ Praha 7, případně zapojení zdrojů z VHČ u nově vzniklých akcí v rozpočtu MČ Praha 7.  8. se zmocněním R MČ Praha 7 ke schvalování rozpočtových opatření charakteru zapojení finančních prostředků pro tvorbu SFZ a to včetně případných dalších úprav v rámci rozpočtu SFZ - v souladu s aktuálně platnými stanovami SFZ (Sociální fond zaměstnavatele).   9. se zmocněním vedoucího OFI ke schvalování rozpočtových opatření charakteru změn rozpočtu (přesuny mezi Odpa. a Pol. dle rozpočtové skladby) u běžných výdajů a kapitálových (investičních) výdajů v rámci jedné ORJ, kdy se nemění celkový objem rozpočtu příslušné ORJ.     10. s návrhem usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ke schválení rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a návrhu rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017.


 4. ukládá


  1. ZAS STA Pavel Vyhnánek, M.A.
   • Předložit na jednání Zastupitelstva MČ Praha 7 návrh ke schválení rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 2017

    Termín: 23.1.2017

Seznam příloh: 

Copyright © 2012 Městská část Praha 7