Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh předběžné stanovisko MČ Praha 7 k vedení trasy "Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna" dle "Aktualizace studie proveditelnosti 2015, 2.fáze" územím Prahy 7

č. 0695/15
Ze dne 16.07.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na předběžné stanovisko MČ Praha 7 k vedení trasy "Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna" dle "Aktualizace studie proveditelnosti 2015, 2.fáze" územím Prahy 7
 2. Konstatuje,
  • 1. že železniční trať bývalé Buštěhradská dráhy na Kladno s novostavbou odbočky na letiště je navržena jako dvoukolejná a elektrizovaná, na území Prahy pouze s provozem osobních vlaků.
 3. Revokuje
  • 1. Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0373/09-R ze dne 14.04.2009 ve věci "Návrh stanoviska MČ Praha 7 k přípravné dokumentaci záměru modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa".
  • 2. Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 0050/10-R ze dne 19.01.2010 ve věci "Návrh stanoviska MČ P-7 k projektové dokumentaci "Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně, I. etapa - technický průkaz, říjen 2009".
 4. Požaduje
  • 1. v návrhu trati uplatňovat citlivý přístup k prostředí, který povede ke kultivaci městského prostoru Prahy 7 a zlepšení jeho prostupnosti. Městská část Praha 7 upřednostňuje minimalizaci demolic a zachování paměti místa.
   • 1.1 Průběh trati kompaktní zástavbou a ve VRÚ Bubny navrhovat přednostně na mostních objektech se zachováním prostupnosti území a s možností doplnění prostoru mezi podpěrami o integrovanou nízkopodlažní zástavbu s aktivním parterem pro obchod, služby, kulturní a společenské aktivity, otevřený převážně k uličním prostranstvím nebo městotvorně řešeným parkováním. Jedná se zejména o úseky - nově navrhované nádraží Praha-Bubny, úsek navazující na rozplet kladenské a kralupské trati až za budoucí spojnici ulic Veletržní a Dělnické, estakáda podél ulice Strojnické, na kralupské trati úsek Veletržní - U výstaviště.
   • 1.2 Architekturu nové zastávky Výstaviště řešit tak, aby nevytvářela vizuální a prostorovou bariéru a se zohledněním průhledu z ulice Dukelských hrdinů na Průmyslový palác (na Výstaviště). Zachovat budovu při historické zdi Královské obory a případně zvážit její možné využití pro zastávku.
   • 1.3 V úseku podél ulice Nad Královskou oborou severně od ulice Korunovační navrhnout tunelové zakrytí železniční trati s parkovou úpravou na povrchu.
  • 2. při úpravách použít moderní protihluková opatření, která nebudou tvořit vizuální bariéru, např. nízké protihlukové stěny, kolejové absorbéry hluku, pryžové pohltivé bokovnice kolejí ap. Na ochranu před hlukem nebudou používány dosud uvažované tubusy ani vysoké protihlukové bariéry tvořící vizuální překážku ve vnímání městského prostoru.
   • 2.1 Doložit novou hlukovou studii zpracovanou na základě objektivních vstupů (provoz pouze osobních vlaků, nová vozidla pouze v elektrické trakci, kvalitní železniční svršek i spodek, rychlost vlaků 60 - 80 km/hod v úseku Bubny - Ruzyně, uznání staré hlukové zátěže) a za použití výše zmíněných moderních protihlukových opatření.
   • 2.2 Zaplatit výměnu oken pobytových místností v přilehlých ulicích, zejména v ulici Strojnická za okna protihluková odpovídající hygienickým požadavkům dle platné legislativy .
   • 2.3 Prostup železniční trati Stromovkou řešit s minimalizací terénních úprav a zásahů do vzrostlé zeleně, bez lehkého či těžkého zakrytí trati (tedy bez vizuální bariéry z pohledu cestujících i návštěvníků parku). Průběh trati Stromovkou není v tuto chvíli dostatečně dokumentován, požadujeme pro další rozhodování prokázat řezy a vizualizacemi nejen technické řešení, ale i charakter a výslednou formu zásahu do stávající podoby místa.
   • 2.4 Vzhledem ke ochraně přírodní i kulturní památky Královská obora a přímo procházejícího nadregionálního biokoridoru, požadujeme zpracovat dokumentaci rozsahu předpokládaných nutných úprav terénu, požadavků na kácení a posouzení vlivu na mikroklima v koordinaci s Ministerstvem životního prostředí ČR.
  • 3. jako součást dokumentace zpracovat návrh řešení širší oblasti a návazných objektů, které povedou ke zlepšení prostupnosti přes železniční trať
   • 3.1 Považujeme za nutné udržet zvýšenou konstantní niveletu kralupské trati (cca 196 m.n.m.) od stanice Bubny až po přemostění ulice U Výstaviště a tím vytvořit předpoklady pro volnou prostupnost území pod tratí s přímými a širokými propojeními ulic; (řešení dle studie "VRÚ Holešovice Bubny-Zátory, územní studie" zpracovanou CMC Architects v dubnu 2014 je ve velmi omezeném a nedostačujícím rozsahu).
   • 3.2 Doplnit lehkou pěší lávku a schodiště bez ztraceného spádu v prodloužení ulice Ovenecké.
   • 3.3 Obnovit cestu ve svahu severně od východního portálu tunelu a s preferencí soudobě řešeného portálu nově rozšířeného tunelu s citlivým začleněním k navazujícímu terénu.
  • 4. stanici příměstské železnice Praha - Bubny společnou pro kladenskou i kralupskou trať dispozičně navrhnout se dvěma ostrovními nástupišti, což umožní vhodné směrové uspořádání provozu.
  • 5. nerealizovat odstavné koleje za stanicí Bubny a zrušit nepoužívanou vlečku v areálu Pražské Teplárenské jako předpoklad k realizaci bodu 3.1..
  • 6. nalézt vhodné architektonické řešení průběhu trati, včetně návrhu exponovaných částí formou arch. soutěží tak, aby výsledkem návrhů byla realistická, dosažitelná a městotvorná řešení.
  • 7. důsledně prověřit variantu trasy vybranou Ministerstvem dopravy ČR podrobnými řezy a vizualizacemi, včetně jejího průchodu Královskou oborou. Rozsah těchto požadovaných grafických podkladů bude upřesněn na dalších jednáních mezi MČ Praha 7 a Správou železniční a dopravní cesty.
  • 8. využít alokované finanční prostředky, které nebudou využity na tunelové řešení a masivní protihlukové bariéry dosud vyžadované MČ Prahou 7 na opatření směřující ke zvýšení prostupnosti dotčeného území a jeho městského charakteru popsané v bodech IV. 1.-7.
  • 9. požaduje participaci zástupce MČ Praha 7 na probíhajících úpravách projektu tak, aby byl zaručen soulad s požadavky MČ Praha 7
 5. Konstatuje,
  • 1. že konečné stanovisko k vedení trasy "Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna" územím Prahy 7 může zaujmout až po předložení výše požadovaných podkladů k rozhodování.
 6. Ukládá
  • 1. Určen: RAD Burgerová Lenka PhDr., Ing. arch. Ph.D.
  • 1.1 Úkol: podepsat průvodní dopis požadavků MČ Prahy 7 k vedení trasy "Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna" dle "aktualizace studie proveditelnoti 2015, 2.fáze" územím Prahy 7
  • 1.2 Termín: 22.07.2015
  • 1.3 Úkol: odeslat předběžné stanovisko MČ Praha 7 k vedení trasy "Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna" dle "aktualizace studie proveditelnoti 2015, 2.fáze" územím Prahy 7 Ministerstvu dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1
  • 1.4 Termín: 22.07.2015
  • 1.5 Úkol: odeslat předběžné stanovisko MČ Praha 7 k vedení trasy "Železničního spojení Praha, letiště Ruzyně a Kladna" dle "aktualizace studie proveditelnoti 2015, 2.fáze" územím Prahy 7 Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Praha, Sokolovská 1955/278, Praha 9
  • 1.6 Termín: 22.07.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7