Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh na vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015

č. 0232/15
Ze dne 17.03.2015

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Návrh na vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu pro rok 2015
 2. Konstatuje,
  • 1. že se jedná o podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu formou finančních prostředků získaných jako část dílčího odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení ve smyslu ust. § 41i odst. 1 písm. b) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na podporu sportu
  • 2. že na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu je z usnesení ZHMP č. 41/14 ze dne 14.09.2014 a č. 2/13 ze dne 18.12.2014 vyčleněna celková částka v objemu 2.955.300,- Kč tj. rozpočtově 2 955,3 tis. Kč
 3. Vyhlašuje
  • 1. grantové řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu za těchto podmínek:
   • 1.1 žádost o grant na podporu sportovní činnosti se musí týkat činnosti nestátní neziskové organizace vykonávající veřejně prospěšné činnosti, mající sídlo a působící na území MČ Praha 7, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích
   • 1.2 finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi působícími na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích v roce 2015
   • 1.3 žádost o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu musí být podána do Odboru Kancelář starosty Úřadu MČ Praha 7 prostřednictvím podatelny Ú MČ Praha 7 (nábř. Kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7) do 17.04.2015 nejpozději do 11:30 hodin
   • 1.4 žádost o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu musí být na předepsaném formuláři a v souladu s platnými pravidly pro grantovou podporu sportovní činnosti
   • 1.5 žádosti o grant na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu budou hodnoceny na základě podmínek a kritérií stanovených pravidly pro grantovou podporu sportovní činnosti dle přínosu a prospěšnosti MČ Praha 7
   • 1.6 výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na úřední desce ÚMČ Praha 7 a na internetových stránkách MČ Praha 7 nejpozději do 29.05.2015
 4. Schvaluje
  • 1. pravidla pro podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu viz příloha č. 2
  • 2. text vzorové smlouvy o poskytnutí účelového neinvestičního finančního příspěvku viz příloha č. 3
  • 3. formuláře pro podání žádosti a vyúčtování grantu viz přílohy č. 4 - č. 5
 5. Ukládá
  • 1. Určen: VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 1.1 Úkol: zajistit zveřejnění vyhlášení grantového řízení na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7 v oblasti sportu na úřední desce ÚMČ Praha 7 a internetových stránkách MČ Praha 7
  • 1.2 Termín: 20.03.2015
starosta Městské části Praha 7: Mgr. Jan Čižinský
zástupce starosty Městské části Praha 7: Mgr. Ondřej Mirovský M.EM

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7