Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost

č. 0055/14
Ze dne 28.01.2014

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost
 2. Souhlasí
  • 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 33/1 z 12.12.2013 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2013 - příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno); provedeno v souladu s usnes. R HMP č. 84 z 14.1.2014 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu hl.m. Prahy - bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7);
  • 2. s tím, že v případě event. dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2014 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. "financování" tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu;
  • 3. s tím, že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad;
  • 4. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 45 595,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2013 o 2,1 %, absolutně o 961,8 tis.Kč), objem nedaňových příjmů přestavuje 4 906,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2013 o 23,4 %, absolutně o 1 500,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 22 675,0 tis.Kč (nárůst o 0,7 % oproti SR r. 2013, absolutně o 151,0 tis.Kč), neinvestiční dotace z HMP 104 301,0 tis.Kč (nárůst o 4,9 % oproti SR r. 2013, absolutně o 4 903,0 tis.Kč - kompenzace do oblasti školství ve vazbě na zrušení příspěvku ze státního rozpočtu v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 28 200,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2013 o 13,3 %, absolutně o 4 306,7 tis.Kč). Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 154 135,2 tis.Kč (pokles o 16,2 % oproti SR r. 2013, absolutně o 29 776,6 tis.Kč - vliv převodů z UR r. 2013 do SR r. 2014 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2014, vykrytí propadu vlastních příjmů apod.);
  • 5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2013 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2014 (tab. č. 5 B); zařazení úspor z akcí zrušených nebo zpřesněných v kalkulaci potřeb (tab. č. 7), akce do SR z účtu doprivatizace konkrétně 7 000,0 tis.Kč pro "ZŠ Korunovační - reko šaten a suterénu" (tab. č. 10)
  • 6. s tím, že z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2012, které byly předmětem úpravy rozpočtu r. 2013 s určením pro využití v r. 2014 (ve smyslu usnes. Z MČ č. 0134/13 z 9.12.2013), v objemu 11 973,8 tis.Kč (tab.č. 8) budou financovány tyto akce:
   • 6.1 Reko komunikací v oblasti metra Vltavská 5 239,1 tis.Kč Obnova veřej.osvětlení a vodního prvku Řezáčovo nám. 794,0 tis.Kč (investiční charakter výdajů)
   • 6.2 Dočišťování chodníků, úklid a obdobné výdaje 3 609,8 tis.Kč Zajištění činností výdejen 2 330,9 tis.Kč (neinvestiční charakter výdajů)
  • 7. se zařazením převodů z UR r. 2013 - zapojení dotace ve výši 50% z odvodu z VHP aj.tech.her.zařízení za 2. a 3. čtvrtletí 2013 k využití v r. 2014 - celkem objem 5 083,0 tis.Kč (tab. č. 9)
  • 8. se zrušením vybraných invest. a neinvest. akcí, event. s upravenou kalkulací nákladů do SR r. 2014, a s využitím dostupných rezerv rozpočtu minulých let - uvolněné rozpočtové prostředky zařazeny do konkrétních výdajů (tab. č.7)
  • 9. s návrhem rozpočtu účelových fondů hlavní činnosti na rok 2014 vč. konkrétního použití části fin. prostředků z FRR (dar 3 000,0 tis.Kč), Ekologického fondu (dary 206,0 tis.Kč), Fondu bydlení (dary 10 675,2 tis.Kč)
  • 10 s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I.čtvrtletí roku 2014 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení neúčelové neinvestiční rezervy v ORJ OFI kapitola 1015, v případě vyhodnocení nezbytnosti pro zapojení do konkrétních neinvestičních eventuelně investičních výdajů dle potřeb;
  • 11 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení;
  • 12 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce;
  • 13 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu);
  • 14 se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak;
  • 15 s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole - předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.;
  • 16 s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto:
   • 16.1 objem příjmů 205 677,0 tis.Kč
   • 16.2 objem výdajů 359 812,2 tis.Kč
   • 16.3 schodek 154 135,2 tis.Kč
   • 16.4 financování 154 135,2 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 359 812,2 tis.Kč.
  • 17 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2014" a "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2014 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 2370 z 3. 12. 2013 se změnou dle č. 2631 z 20.12.2013
  • 18 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2014 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7;
  • 19 s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) a metodiky MHMP může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu a jeho úprav (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)
 3. Schvaluje
  • 1. předložený návrh usnesení k rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2014 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 17.02.2014
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED OFI Pelka Petr Ing.
  • 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.);
  • 1.2 Termín: 30.01.2014

  • 2. Určen:
   ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
  • 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2014 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7;
  • 2.2 Termín: 17.02.2014

  • 3. Určen:
   VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 3.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 3.2 Termín: 30.04.2014

  • 4. Určen:
   VED KT Němcová Ivana Ing.
  • 4.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 4.2 Termín: 30.04.2014

  • 5. Určen:
   VED OŠK Kuchař Filip Mgr.
  • 5.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 5.2 Termín: 30.04.2014

  • 6. Určen:
   VED ODO Vitásková Miloslava
  • 6.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 6.2 Termín: 30.04.2014

  • 7. Určen:
   VED OSZ Remeš René Ing.
  • 7.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 7.2 Termín: 30.04.2014

  • 8. Určen:
   VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
  • 8.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 8.2 Termín: 30.04.2014

  • 9. Určen:
   VED OŽP Horská Hana Ing.
  • 9.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 9.2 Termín: 30.04.2014

  • 10. Určen:
   VED OMA Kolář Robert Bc.
  • 10.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2014 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor.
  • 10.2 Termín: 30.04.2014
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7