Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh Rozpočet MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost

č. 0075/13
Ze dne 31.01.2013

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. Předložený materiál - Rozpočet MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost
 2. Souhlasí
  • 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 12/1 z 29.11.2012 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2013 - příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno - provedeno v souladu s usnes. R HMP č. 23 z 15.1.2013 k návrhu úpravy v rámci schváleného rozpočtu hl.m. Prahy - bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7)
  • 2. s tím, že v případě eventuelních dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2013 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. "financování" tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, a to po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu
  • 3. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 46 556,8 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2012 o 6,2 %, absolutně o 3 098,2 tis.Kč), objem nedaňových příjmů představuje 6 406,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2012 o 7,2 %, absolutně o 500,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 22 524,0 tis.Kč (pokles o 17,2 % oproti SR r. 2012, absolutně o 4 667,0 tis.Kč ve vazbě na zrušení příspěvku na školství v souvislosti s novelou rozpočtového určení daní, snížení rozpisu příspěvku na výkon státní správy již v SR r. 2011 nebylo ani pro r. 2012 ani pro r. 2013 kompenzováno), neinvestiční dotace z HMP 99 398,0 tis.Kč (pokles o 5,7 % oproti SR r. 2012, absolutně o 6 056,0 tis.Kč), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 32 506,7 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2012 o 72,9 %, absolutně o 87 267,0 tis.Kč). Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 183 911,8 tis.Kč (pokles o 13,2 % oproti SR r. 2012, absolutně o 27 936,4 tis.Kč - vliv převodů z UR r. 2012 do SR r. 2013 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2013, vykrytí propadu vlastních příjmů a dotačních titulů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy)
  • 4. s tím, že objemový rámec neinvestičních výdajů v ORJ OŠK byl upraven ve smyslu snížení příspěvků PO celkem ve vazbě na navýšení přímých nákladů odboru, do neinvestičních příspěvků PO budou následně promítnuty výnosy z odvodů z loterií a dále, že objemové rámce výdajů byly aktualizovány případně navýšeny v ORJ KT, OSZBN, OMA a OŠK viz Příloha 13
  • 5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována, návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2012 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2013 (tab. č. 5 B), rozpis akcí do SR z účtu doprivatizace (Tab8) představuje celkem 9 221,7 tis.Kč
  • 6. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin. prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0014/09 z 9.2.2009 na spolufinancování dotačního titulu k akci "Řešení autorizovaného datového úložiště" z účtu "doprivatizace". Žádosti o dotaci nebylo vyhověno. Objem 694,4 tis.Kč je ve schválené verzi rozpočtu na r. 2013 zařazen k využití takto:
   • 6.1 podíl MČ na financování projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) 694,4 tis.Kč zdroj krytí - převody ze zdaňované činnosti - účet doprivatizace
  • 7. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin. prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0014/10 z 15.2.2010 na spolufinancování dotačního titulu k akci "Zateplení objektu MŠ Kostelní" z účtu "doprivatizace". Akci zahájila MČ v r. 2012 a posiluje tudíž převody z UR vázanou částkou 1 196,0 tis.Kč
   • 7.1 MŠ Kostelní - zateplení objektu 1 196,0 tis.Kč zdroj krytí - převody ze zdaňované činnosti - účet doprivatizace
  • 8. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin.prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0098/08 z 21.4.2008 na spolufinancování projektů EHP Norsko, které nebyly do současné doby schváleny k financování, a je tudíž účelné vázané fin. prostředky použít na další níže uvedené investiční a neinvestiční akce, které budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice
   • 8.1 Pobočka MKP Tusarova 35 4 446,0 tis.Kč rekonstrukce objektu se záměrem pronájmu městské knihovně - smíšená akce s podílem v rozpočtu hlavní činnosti - zdroj krytí - převody ze zdaňované činnosti - účet doprivatizace a podílem v nákladech zdaňované činnosti dle charakteru výdajů
   • 8.2 Opravy střech ZŠ 2 885,3 tis.Kč zdroj krytí - převody ze zdaňované činnosti - účet doprivatizace
  • 9. s tím, že z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2011, které byly předmětem úpravy rozpočtu r. 2012 s určením pro využití v r. 2013 ve zpřesněném objemu 13 773,4 tis.Kč jsou zařazeny k financování akce dle přílohy č. 9 - Tab.7
  • 10 s návrhem rozpočtu účelových fondů hlavní činnosti na rok 2013
  • 11 s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I.čtvrtletí roku 2013 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení neúčelové neinvestiční rezervy v ORJ OFI kapitola 1015, v případě vyhodnocení nezbytnosti pro zapojení do konkrétních neinvestičních eventuelně investičních výdajů dle potřeb
  • 12 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení
  • 13 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 14 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 15 se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak
  • 16 s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole - předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.
  • 17 s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 207 391,5 tis.Kč objem výdajů 391 303,3 tis.Kč schodek 183 911,8 tis.Kč financování 183 911,8 tis.Kč plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 391 303,3 tis.Kč.
  • 18 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2013" a "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2013 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1965 ze dne 20. 11. 2012
  • 19 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2013 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
  • 20 s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) a metodiky MHMP může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)
 3. Schvaluje
  • 1. předložený návrh usnesení k rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2013 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 18.02.2013
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED OFI Pelka Petr Ing.
  • 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
  • 1.2 Termín: 01.02.2013

  • 2. Určen:
   ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
  • 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2013 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
  • 2.2 Termín: 06.02.2013

  • 3. Určen:
   VED KS Strnadová Michaela PaedDr.
  • 3.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 3.2 Termín: 30.04.2013

  • 4. Určen:
   VED OSZBN Remeš René Ing.
  • 4.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 4.2 Termín: 30.04.2013

  • 5. Určen:
   VED OŠK Kuchař Filip Mgr.
  • 5.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 5.2 Termín: 30.04.2013

  • 6. Určen:
   VED KT Němcová Ivana Ing.
  • 6.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 6.2 Termín: 30.04.2013

  • 7. Určen:
   VED OŽP Horská Hana Ing.
  • 7.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 7.2 Termín: 30.04.2013

  • 8. Určen:
   VED ODO Vitásková Miloslava
  • 8.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 8.2 Termín: 30.04.2013

  • 9. Určen:
   VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
  • 9.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2013 analýze svěřenou oblast rozpočtu s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajů i nalezení úspor
  • 9.2 Termín: 30.04.2013
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7