Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnost

č. 0098/12
Ze dne 07.02.2012

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnost
 2. Souhlasí
  • 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 12/1 z 15.12.2011 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2012 - příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP (schváleno) a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu (schváleno s výhradou, že v návaznosti na případné změny vládního návrhu finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl.m. Prahy bude rozdělení aktualizováno - provedeno v souladu s usnes. Z HMP č. 13/3 z 26.1.2012 k návrhu úpravy schváleného rozpočtu hl.m. Prahy - bez dopadu do dotačních vztahů k MČ Praha 7)
  • 2. s tím, že v případě eventuelních dalších změn v upravených verzích schváleného rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2012 nebo při negativních změnách v oblasti dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude případný propad vykryt vlastními zdroji MČ Praha 7, a to pol. "financování" tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let, a to po prověření možností regulací výdajové stránky rozpočtu
  • 3. s tím, že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad
  • 4. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 49 655,0 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2011 o 24,4 %, absolutně o 16 055,0 tis.Kč), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 906,0 tis.Kč (nárůst o 3,0 % oproti SR r. 2011, absolutně o 200,0 tis.Kč), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 27 191,0 tis.Kč (nárůst o 0,4 % oproti SR r. 2011, absolutně o 114,0 tis.Kč ve vazbě na počet obyvatel; snížení rozpisu příspěvku na výkon státní správy již v SR r. 2011 nebylo kompenzováno) neinvestiční dotace z HMP 105 454,0 tis.Kč (pokles o 4,4 % oproti SR r. 2011, absolutně o 4 892,0 tis.Kč), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 119 773,7 tis.Kč (pokles oproti SR r. 2011 o 15,7 %, absolutně o 22 276,8 tis.Kč. Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 211 848,2 tis.Kč (nárůst o 23,0 % oproti SR r. 2011, absolutně o 39 579,9 tis.Kč - vliv převodů z UR r. 2011 do SR r. 2012 vč. zdrojů financování, zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2012, vykrytí propadu vlastních příjmů a dotačních titulů ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m. Prahy)
  • 5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2011 (tab. č. 5 A) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2012 (tab. č. 5 B)
  • 6. s tím, že v tabulce č. 9 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let - ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení
  • 7. s tím, že v této souvislosti je žádoucí vyvázat fin. prostředky dle původního usnes. Z MČ č. 0096/08 z 21.4.2008 na spolufinancování dotačního titulu k akci "ZŠ Letohradská - reko objektu" z účtu "doprivatizace". Žádosti o dotaci ze státního rozpočtu nebylo vyhověno a reko objektu se průběžně realizovala z vlastních zdrojů MČ. Objem 21 400,0 tis.Kč je ve schválené verzi rozpočtu na r. 2012 zařazen k využití takto: - výdaje odboru školství (ORJ OŠK) celkem v objemu 7 950,0 tis.Kč (invest. a neinvest. akce významného rozsahu) - výdaje odboru sociálního a zdravotnictví, resp. odboru sociálního a zdravot., bytového a nebyt.prostor (ORJ OSZ resp. OSZBN) v objemu 13 450,0 tis.Kč (invest. náklady na dokončení výstavby a vybavení DPS Tusarova 42,44)
  • 8. s tím, že níže uvedené investiční a neinvestiční akce budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 96 623,7 tis.Kč. Dům pro seniory - dům s pečovatelskou službou Tusarova 42,44 - akce rozpracovaná - usnes. Z MČ č. 0169/10 z 14.6.2010 vázáno k zapojení 55 000,0 tis.Kč - vícepráce a vybavení 22 430,0 tis.Kč Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách 11 243,7 tis.Kč smíšená akce s podílem v rozpočtu hlavní činnosti a podílem v nákladech zdaňované činnosti dle charakteru konkrétních výdajů MŠ U Průhonu (pracoviště PO MŠ Letohradská) - Oprava objektu 250,0 tis.Kč ZŠ T.G.M. Ortenovo nám. - Výstavba venkovní florbalové haly 400,0 tis.Kč ZŠ Fr.Plamínkové, ul. Fr. Křížka - Úprava obj. a přístavba tělocvič.300,0 tis.Kč Nákup interaktivních tabulí pro ZŠ 2 000,0 tis.Kč Opravy střech ZŠ 5 000,0 tis.Kč
  • 9. s tím, že z výnosů ze zóny placeného stání za r. 2010, který byl předmětem úpravy rozpočtu r. 2011 s určením pro využití v r. 2012 (ve smyslu usnes. Z MČ č. 0117/11 z 12.9. 2011) v objemu 13 013,8 tis.Kč budou financovány tyto akce: Investičního charakteru: Chodníkový program 4 500,0 tis.Kč Rekonstrukce dětského hřiště U Sparty 2 124,0 tis.Kč (vícezdrojové financování pokračující akce) Rekonstrukce vnitrobloku U Vody 1 000,0 tis.Kč Nová web aplikace + veř.zakázky + návrhy zastupitelstva 1 780,0 tis.Kč Neinvestiční charakter výdajů: Dočišťování chodníků, úklid a obdobné výdaje OŽP 3 609,8 tis.Kč
  • 10 s tím, že oblast běžných výdajů bude v rámci I.čtvrtletí roku 2012 podrobena analýze s cílem nalezení úspor, které budou následně použity k posílení neúčelové neinvestiční rezervy v ORJ OFI kapitola 1015, v případě vyhodnocení nezbytnosti pro zapojení do konkrétních neinvestičních eventuelně investičních výdajů dle potřeb
  • 11 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení
  • 12 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 13 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 14 se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak
  • 15 s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole - předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.
  • 16 s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 308 979,7 tis.Kč objem výdajů 520 827,9 tis.Kč schodek 211 848,2 tis.Kč financování 211 848,2 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 520 827,9 tis.Kč.
  • 17 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2012" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011
  • 18 s tím, že "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2012 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1669 ze dne 25. 10. 2011
  • 19 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2012 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
  • 20 s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)
 3. Schvaluje
  • 1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2012 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 27.02.2012
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
  • 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
  • 1.2 Termín: 08.02.2012

  • 2. Určen:
   ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
  • 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2012 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
  • 2.2 Termín: 27.02.2012

  • 3. Určen:
   VED KS Jandová Olga Ing.
  • 3.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 3.2 Termín: 30.04.2012

  • 4. Určen:
   VED OSZBN Remeš René Ing.
  • 4.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 4.2 Termín: 30.04.2012

  • 5. Určen:
   VED OŠK Kuchař Filip
  • 5.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 5.2 Termín: 30.04.2012

  • 6. Určen:
   VED KT Jelínková Jana Mgr.
  • 6.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 6.2 Termín: 30.04.2012

  • 7. Určen:
   VED OŽP Horská Hana Ing.
  • 7.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 7.2 Termín: 30.04.2012

  • 8. Určen:
   VED ODO Vitásková Miloslava
  • 8.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 8.2 Termín: 30.04.2012

  • 9. Určen:
   VED ORZ Stránský Stanislav Ing. Arch.
  • 9.1 Úkol: Podrobit v rámci I. čtvrtletí r. 2012 analýze svěřenou oblast dle jednotlivých spravovaných kapitol rozpočtu MČ Praha 7 s cílem aktualizace nezbytnosti a přehodnocení výdajové stránky rozpočtu a z něj vyplývajících úsporných opatření s výsledkem nalezení úspor
  • 9.2 Termín: 30.04.2012
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: Daniel Štěpán

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7