Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnost

č. 0076/11
Ze dne 02.02.2011

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnost
 2. Souhlasí
  • 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 byl sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací pro MČ dle usnesení Z HMP č. 1/7 z 30.11.2010 mimo jiné k dotačním vztahům k městským částem hl.m. Prahy na r. 2011- příloha č. 10 k rozpisu dotací z HMP a příloha č. 11 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu a upraven ve smyslu korekce dotačních vztahů dle usnesení R HMP č. 94 z 1.2.2011 k návrhu rozpočtu vlastního hl.m.Prahy na rok 2011, dotačních vztahů k městským částem hl.m.Prahy na r. 2011 a rozpočtového výhledu do r. 2016
  • 2. s tím, že v případě jakékoli další změny v konečném návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2011 (dle usnesení ZHMP z 17.2.2011) v oblasti rozpisu dotačních vztahů z vyšších rozpočtů bude:
   • 2.1 případný propad vykryt vlastními zdroji MČ, a to pol. "financování" tj. zapojením vyššího objemu fin. prostředků z minulých let
   • 2.2 případné navýšení dotačních titulů z vyšších rozpočtů do rozpisu schválené verze rozpočtu bude promítnuto do příslušné oblasti dle charakteru účelu s tím, že původní zdroje budou sníženy o stejný objem
  • 3. s tím, že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad
  • 4. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 65 710,0 tis.Kč (nárůst o 3,7 % oproti SR 2010 - nejvýraznější vliv navýšení rozpisu daně z nemovitostí - novela příslušného zákona), objem nedaňových příjmů přestavuje 6 706,0 tis.Kč (pokles o 10,2 % oproti SR 2010 - snížení rozpočtu ostatních nedaňových příjmů ve vztahu k vývoji plnění v r. 2010), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 27 077,0 tis.Kč (pokles o 14,5 % oproti SR 2010 z důvodu promítnutí sníženého příspěvku na výkon státní správy již do rozpisu SR), neinvestiční dotace z HMP 110 346,0 tis.Kč (pokles o 3,4 % oproti SR 2010), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 142 050,5 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace na invest.výdaje ve výši 102 330,0 tis.Kč a na neinvest.výdaje ve výši 4 000,0 tis.Kč) - nárůst oproti SR 2010 o 12,7 %. Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 172 268,3 tis.Kč (nárůst o 35 709,6 tis.Kč oproti SR 2010 - vliv převodů z UR r. 2010 do SR r. 2011 vč. zdrojů financování a zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2011, vykrytí propadu v dotačních titulech ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl.m.Prahy)
  • 5. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2010 (tab. č. 5 A - příloha 4.6) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2011 (tab. č. 5 B - příloha 4.7)
  • 6. s tím, že v tabulce č. 5 C - příloha 4.8 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let - ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení
  • 7. s tím, že v rámci dokončení projektu OPPK "Využití obnovitelných zdrojů ZŠ T.G.M. Ortenovo nám" se zařazují úspory z povinných a nepovinných podílů MČ do neinvestiční rezervy ORJ OŠK, kde jsou vázány do doby ukončení finančního vypořádání tohoto projektu (tab. č. 6 - příloha 4.9)
  • 8. s tím, že investiční a neinvestiční akce: Reko objektu MŠ Kostelní vč. zajištění zvýšení kapacity pro předškolní vzdělávání - akce rozpracovaná - usnes. Z MČ č. 0205/09 z 7.9.2009 22 830,0 tis.Kč Dům pro seniory - dům s pečovatelskou službou Tusarova 42,44 - akce rozpracovaná - usnes.Z MČ č. 0169/10 z 14.6.2010 70 000,0 tis.Kč (pro r. 2012 vázáno dalších 55 000,0 tis.Kč) ZŠ Letohradská - reko stravovacího provozu vč. kuchyně a související práce - akce rozpracovaná - potřeba navýšení rozpočtu o 2 500,0 tis.Kč Výstavba polyfunkčního domu s byty a knihovnou na Ortenově náměstí 7 000,0 tis.Kč Zateplení objektu MŠ U Uranie 2 200,0 tis.Kč (zvýšení podílu na spolufinancování MČ Praha 7 z důvodu snížení dotačního titulu ze státního rozpočtu) Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Na Výšinách 1 800,0 tis.Kč (zvýšení podílu na spolufinancování MČ Praha 7 z důvodu snížení dotačního titulu ze státního rozpočtu) budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 106 330,0 tis.Kč.
  • 9. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení
  • 10 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2011 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce
  • 11 se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu)
  • 12 se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn (např. mezi odd.§, mezi položkami rozpočtové skladby, přesunů mezi ORJ za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí apod.), vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak
  • 13 s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole - předběžná řídící finanční kontrola), ve znění p.p.
  • 14 s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 351 889,5 tis.Kč objem výdajů 524 157,8 tis.Kč schodek 172 268,3 tis.Kč financování 172 268,3 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje 524 157,8 tis.Kč.
  • 15 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2011" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1757 ze dne 12. 10. 2010
  • 16 s tím, že "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2011 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1757 ze dne 12. 10. 2010
  • 17 s tím, že další prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2011 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, resp. dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování MČ Praha 7, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2010
  • 18 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2011 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7
  • 19 s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)
 3. Schvaluje
  • 1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2011 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ P/7 dne 28.02.2011
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
  • 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
  • 1.2 Termín: 11.02.2011

  • 2. Určen:
   ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
  • 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2011 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ P/7
  • 2.2 Termín: 28.02.2011
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7