Česky   English

Usnesení rady MČ Praha 7


Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 - hlavní činnost

č. 0092/10
Ze dne 26.01.2010

Rada MČ P7
po projednání

 1. Bere na vědomí
  • 1. předložený materiál - Návrh k rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 - hlavní činnost
 2. Souhlasí
  • 1. s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 je sestaven v návaznosti na ukazatele a objem dotací schválených pro MČ usnesením Z HMP č. 32/2 z 17.12.2009 ke konečnému návrhu rozpočtu vlastního hl.m. Prahy na rok 2010 a dotačních vztahů k městským částem hl.m. Prahy na rok 2010 a rozpočtového výhledu do roku 2015, příloha č. 9 k rozpisu dotací z HMP a příloha č. 10 k rozpisu dotací ze státního rozpočtu,
  • 2. s tím, že v kapitole 04 - školství se nepromítá rozpočet běžných výdajů na přímé náklady škol a školských zařízení ze státního rozpočtu, za který se považuje rozpočet předaný MŠMT, neboť v souvislosti s platným školským zákonem je k této oblasti přímo příslušný krajský úřad,
  • 3. s tím, že při sestavě návrhu rozpočtu bylo využito dostupných zdrojů a objem daňových příjmů představuje 63 360,0 tis.Kč (nárůst o 8,6 % oproti SR 2009 - nejvýraznější vliv navýšení rozpisu daně z nemovitostí - novela přísluš. zákona), objem nedaňových příjmů přestavuje 7 467,0 tis.Kč (nárůst o 19,8 % oproti SR 2009 - zvýšení rozpočtu pokut a úroků ve vztahu k plnění v r. 2009 a ostat.nedaňových příjmů), neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 31 676,0 tis.Kč (nárůst o 67,5 % oproti SR 2009 z důvodu promítnutí zvýšeného přísp. na výkon státní správy již do rozpisu SR), neinvestiční dotace z HMP114 267,0 tis.Kč (pokles o 6,5 % oproti SR 2009), převody ze zdaňované činnosti celkem v objemu 117 731,9 tis.Kč (v tom fin. prostředky z účtu doprivatizace na invest.výdaje ve výši 31 923,3 tis.Kč a na neinvest.výdaje ve výši 1 600,0 tis.Kč) - pokles oproti SR 2009 o 8,0 %(vliv významného objemu převodů z UR r. 2009 do SR r. 2010 k dofinancování rozpracovaných akcí). Účelové fondy městské části a položka "financování" jsou zahrnuty v rozpočtu vysokým objemem 136 558,7 tis.Kč (nárůst o 65 233,2 tis.Kč oproti SR 2009 - obdobně vliv převodů z UR r. 2009 do SR r. 2010 vč. zdrojů financování a zapojení vytvořených rezerv pro sestavu SR r. 2010).
  • 4. s tím, že investiční část rozpočtu musela být vzhledem k neinvestičním potřebám MČ zčásti redukována; návrh schválené verze je v tabulce č. 5 - příloha 4.5, která sumarizuje akce převáděné z rozpočtu r. 2009 (tab. č. 5 A - resp. příloha 4.6) a akce nově zařazované do rozpočtu r. 2010 (tab. č. 5 B - resp. příloha 4.7) a převody k dokončení projektu OPPK "Využití obnovitelných zdrojů ZŠ T.G.M. Ortenovo nám" (tab. č. 5 D - resp. příloha 4.9)
  • 5. s tím, že v tabulce č. 5 C - příloha 4.8 je mimo schvalovací proces rekapitulace plánovaných akcí, které jsou vázány schválením vrcholných orgánů MČ Praha 7 z minulých let - ve vazbě na podání žádostí o dotace. Tyto akce budou zapojeny do úprav rozpočtu v čase a výši dle výsledků dotačních řízení
  • 6. s tím, že investiční akce: Rekonstrukce zeleně Vltavská Využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ZŠ Umělecká a MŠ U Studánky ZŠ Umělecká vč. MŠ U Studánky - zahrada pro využití MŠ ZŠ Tusarova - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Fr. Plamínkové (Fr. Křížka) - rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ T.G.M. (Ortenovo nám.) - rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Nad Štolou - pracoviště MŠ Janovského - rekonstrukce kuchyně vč. stravovacího provozu Rekonstrukce Vodárenské věže Na Výšinách budou financovány prostřednictvím "převodů ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní" z účtu doprivatizace jako veřejně prospěšné investice. Rozpis akcí do SR představuje celkový objem 31 923,3 tis.Kč
  • 7. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů z investiční části rozpočtu do neinvestiční části rozpočtu po vyhodnocení potřeb a charakteru výdajů u akcí zařazených do rozpočtu (např. v návaznosti na uzavírání smluvních vztahů), a to bez omezení,
  • 8. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů mezi akcemi v rozpočtu 2010 se zdrojem krytí z účtu doprivatizace podle vyhodnocení aktuálních potřeb fin. prostředků pro schválené akce,
  • 9. se zmocněním R MČ ke schvalování rozpočtových opatření charakteru přesunů v případě nutnosti dokrytí investičních potřeb v rámci akcí zařazených do rozpočtu použitím neinvestičních rezerv, vytvořených v rozpočtu (přesun z neinvest. části do invest. části rozpočtu),
  • 10 se zmocněním ved. OFI ke schvalování úprav rozpočtu resp. rozpočtových opatření charakteru věcných změn resp. mezipoložkových přesunů, přesunů mezi ORJ(za předpokladu souhlasu ved. ORJ event. členů R MČ dle přidělených kompetencí) apod., vyjma přesunů z neinvestiční do investiční části rozpočtu a naopak,
  • 11 s tím, že tvorba a konečné zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 probíhalo mimo jiné i v intencích vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění p.p.,
  • 12 s tím, že návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 je předkládán v souladu se zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění p.p., Statutem hl.m. Prahy v platném znění a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p., a je vyjádřen takto: objem příjmů 334 501,9 tis.Kč objem výdajů 471 060,6 tis.Kč schodek 136 558,7 tis.Kč financování 136 558,7 tis.Kč Plánovaný schodek je kryt třídou 8 - financování. Objem zdrojů se zapojením položky "financování" představuje částku 471 060,6 tis.Kč.
  • 13 s tím, že "Pravidla doplňkové činnosti PO zřízených MČ Praha 7 na rok 2010" byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1822 ze dne 1. 12. 2009,
  • 14 s tím, že "Pravidla PO (zřízených MČ Praha 7) pro rok 2010 pro finanční vypořádání hlavní činnosti a hospodaření s fondy" pro oblast školství i mimo oblast školství byla zpracována na základě usnesení R HMP č. 1822 ze dne 1. 12. 2009,
  • 15 s tím, že další prostředky budou směrovány k zatřídění do rozpočtu v průběhu roku 2010 pro účely odstranění tvrdosti dopadů reformy veřejných financí, resp. dopadů finanční krize a hospodářské recese na ekonomické fungování MČ Praha 7, a to dle aktuálních potřeb s ohledem na konečný výsledek hospodaření MČ za rok 2009,
  • 16 s tím, že financování protidrogové politiky a grantového programu MČ Praha 7 v rámci rozpočtu r. 2010 v případě potřeby bude realizováno prostřednictvím poskytování účelových neinvestičních příspěvků na základě samostatných smluv u PO zřízených MČ Praha 7.
  • 17 s tím, že rozpis schváleného rozpočtu a úpravy v průběhu roku v členění dle aktuálně platné rozpočtové skladby (RS) může být zpřesněno v elektronickém zpracování rozpočtu (případná vazba i na změnu ORJ event. vznik nové ORJ dle metodiky apod.)
 3. Schvaluje
  • 1. předložený návrh usnesení rozpočtu MČ Praha 7 - hlavní činnost na rok 2010 vč. všech příloh pro zasedání Z MČ Praha 7 dne 15.02.2010
 4. Ukládá
  • 1. Určen: VED OFI Thuriová Soňa JUDr.
  • 1.1 Úkol: připravit informaci k návrhu rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 - hlavní činnost ke zveřejnění (zákon č. 250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění p.p.)
  • 1.2 Termín: 30.01.2010

  • 2. Určen:
   ZAS STA Kaštovský Tomáš MUDr.
  • 2.1 Úkol: předložit návrh rozpočtu MČ Praha 7 na rok 2010 - hlavní činnost včetně všech příloh k projednání na zasedání Z MČ Praha 7
  • 2.2 Termín: 15.02.2010
starosta Městské části Praha 7: Marek Ječmének
zástupce starosty Městské části Praha 7: MUDr. Tomáš Kaštovský

Přílohy:Copyright © 2012 Městská část Praha 7