Česky   English

OTÁZKY A ODPOVĚDI

Vážení občané,

na této stránce můžete vkládat své dotazy vztahující se k chodu Městské části Praha 7. Vaše dotazy budou co nejdříve zodpovězeny zaměstnanci úřadu.

Vzhledem k často se opakujícím dotazům a podnětům v tematických kategoriích Doprava, Životní prostředí či Bezpečnost a pořádek, jsme pro Vás nejfrekventovanější témata vybrali a odpovědi na ně naleznete v rubrice Nejčastěji kladené dotazy.

Dovolujeme si Vás upozornit, že zodpovězeny budou pouze jasně formulované dotazy vztahující se k jednotlivým tématům. Příspěvky urážlivé, vulgární, rasistické, obsahující komerční sdělení, porušující platné právní normy ČR či obecné etické normy budou smazány.

Pokud je váš dotaz obsáhlejší, komplikovanější či zahrnuje širší problematiku, doporučujeme Vám obracet se přímo na jednotlivé zástupce samosprávy prostřednictvím e-mailu, případně si můžete telefonicky sjednat schůzku.

Zde uvádíme kontakty na příslušné zástupce samosprávy či zaměstnance úřadu, se kterými můžete danou problematiku řešit přímo. Neváhejte se na nás obrátit.

Mgr. Jan Čižinský

Starosta

220 144 000 774 828 345

CizinskyJ@praha7.cz

Mgr. Ondřej Mirovský, M.EM

Zástupce starosty

220 144 225 731 427 980

MirovskyO@praha7.cz

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, Ph.D.

Radní

220 144 003
730 187 067

BurgerovaL@praha7.cz

Martin Vokuš

Tiskový mluvčí MČ Praha 7

220 144 007
603 464 810

VokusM@praha7.cz

MgA. Kamila Matějková

Manažerka komunikace

220 144 246

MatejkovaK@praha7.cz

PaedDr. Michaela Strnadová

Odb. kancelář starosty a tajemníka

220 144 233

StrnadovaM@praha7.cz

Bc. Miroslav Simon

Útvar kontroly a stížností

737 861 371

SimonM@praha7.cz

Ing. arch. Hana Pochmannová

Odb. investic a veř. zakázek

220 144 184

PochmannovaH@praha7.cz

Bc. Lukáš Fátor DiS.

Odb. kultury a sportu

220 144 013

FatorL@praha7.cz

Mgr. Robert Kolář

Odb. majetku

220 144 056

KolarR@praha7.cz

Ing. Dita Výborová

Odb. školství

220 144 054

VyborovaD@praha7.cz

Ing. Jan Kovařík

Odb. dopravy

220 144 024

KovarikJ@praha7.cz

Ing. Helena Lubasová

Odb. výstavby

220 144 128

LubasovaH@praha7.cz

Ing. arch. Martina Fialová

Odb. rozvoje urbanismu

220 144 103

FialovaM@praha7.cz

Ing. Hana Horská

Odb. životního prostředí

220 144 151

HorskaH@praha7.cz

Mgr. Monika Blaháková

Odb. živnostenský

220 144 160

BlahakovaM@praha7.cz

JUDr. Zuzana Chramostová

Odb. správních agend

220 144 137

ChramostovaZ@praha7.cz

PaedDr. Miroslav Luczka

Odb. soc. věcí a zdravotnictví

220 144 147

LuczkaM@praha7.cz

Ing. Kateřina Lusková

Odb. finanční

220 144 031

LuskovaK@praha7.cz

Mgr. Kateřina Šafránková Šilhová

Odb. právní

220 144 245

SilhovaK@praha7.cz

Mgr. Lenka Sedláková

Odb. personálních činností

220 144 098

SedlakovaL@praha7.cz

 

Nejčastěji kladené dotazy:

Hluk ze staveb nebo veřejných akcí

Za rušení nočního klidu se považuje hluk po 22.00 hodině. Jsou přesně stanoveny hlukové limity ze staveb i akcí během dne. My na tato pravidla všechny organizátory akcí, majitele restaurací, zahrádek apod. upozorňujeme. V tuto chvíli není pro občany jiné řešení než zavolat Městskou policii, hygienickou stanici či jinou autorizovanou osobu na měření hluku. Pokud bude hlučnost prokázána, hrozí organizátorům akce/provozovatelům pokuta. O tomto problému víme a snažíme se najít opravdu reálné řešení, které pomůže.

Problematika osob bez domova a osob závislých na návykových látkách v ulicích

MČ Praha 7 se snaží problém osob bez domova a osob závislých na návykových látkách řešit komplexně. V prvé řadě jim nabízíme pomoc prostřednictvím pracovníků Odboru sociálního a zdravotnictví ÚMČ Praha 7, popř.  prostřednictvím terénního programu, který pro nás zajišťuje nestátní nezisková organizace. Oslovujeme rovněž vlastníky pozemků k zjednání nápravy. V případě, že tato činnost nevede k nápravě či zlepšení situace, je na místě tento stav řešit prostřednictvím represivních složek. Jsme přesvědčeni, že k zlepšení situace vede i spolupráce s občany, která spočívá v oznámení veškerého protiprávního jednání těchto osob Městské policii HMP či Policii ČR (kontakty naleznete zde http://praha7.cz/17668_Prehled-sluzeben-slozek-IZS-na-uzemi-MC-Praha ).

Nepovolené zábory

Zaměstnanci odboru dopravy pravidelně dvakrát týdně kontrolují celý obvod a tam, kde není povolení k záboru, je vyvoláno sankční řízení. Městská policie s odborem dopravy spolupracuje a dává pokutu na místě nebo předává nepovolené zábory na odbor dopravy k přestupkovému řízení. Faktem zůstává, že se může stát, že některé zábory (zejména v odpoledních hodinách) jsou nepovolené a pomůžete nám tím, že zavoláte bezplatnou linku 156 a městská policie zajistí nápravu. Na první pohled není zřejmé, který zábor je povolen, ale proto je k dispozici na stránkách MČ P7 vždy v pondělí seznam těch povolených.

Úklid v ulicích

Při problémech s čistotou ulic v konkrétní lokalitě nás kontaktujte a my zajistíme nápravu. Můžete využít aplikace Lepší místo nebo se obrátit na paní Mgr. Lauru Kopeckou tel.: 732 114 370

 


Pro vložení dotazu je nutné se nejdříve zaregistrovat a poté přihlásit!

Téma:
   

 
Otázka: Poplatek za psa (Bobr 1.4.2008 14:38)

Dobrý den,měl bych dotaz ohledně poplatku za psa.Platíme 750kč za půl roku(to je 1500kč za rok).platíme to poprvé,protože se jedná o ročního psa.pejsek jsme nechaly očipovat,máme nárok na nějakou úlevu-slevu z poplatku?Děkujeme J+M

Odpověď: Poplatek za psa (Horská Hana 1.4.2008 14:38)

Dobrý den, dle sdělení finančního odboru se úleva od poplatku ve výši 350,- Kč se poskytne tomu poplatníkovi (držitel psa), který nechá označit psa mikročipem a do měsíce od označení přihlásí do evidence chovatelů psů, kterou vede Magistrát hl. města Prahy. Na úlevu od poplatku má poplatník (držitel psa) nárok ve dvou po sobě jdoucích letech následujících po roce, kdy obě podmínky splnil. Přeji hezký den, H.Horská ved. OŽP

Otázka: Dělnická 44 (Doubravová 1.4.2008 14:37)
 opakuji můj  dotaz z 9.2007. / odpověď jsem nedostala/ Kdy se uskuteční privatzace bytů v Dělnické 44? Jednání probíhá již 9 let.


    Děkuji Doubravová

Odpověď: Dělnická 44 (Marcela Justová 1.4.2008 14:37)

Vážená paní Doubravová,
na základě Vašeho dotazu ohledně privatizace bytových jednotek v domě č.p. 1437, na adrese Dělnická  č.o. 44 Vám sděluji následující  skutečnosti :

V minulé době při předání majetku státu do majetku obcí nebyly státem dvorní stavby zapsány v KN a nebyly ani uvedeny v Dohodách o převodu majetku podle zák. č. 172/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. MČ Praha 7 tedy toto pochybení u všech dvorních staveb postupně napravila, bohužel i proces zápisů byl velmi zdlouhavý.

Privatizace domu č.p. 1437, na adrese Dělnická č.o. 44 úzce souvisí s dvorní stavbou na pozemku parc.č. 1016/2  a stavbou na ní stojící č.p. 945, na adrese Dělnická č.o. 44a, vše k.ú. Holešovice.

Dvorní stavby včetně  pozemků jsou všeobecně řešeny převodem na jiného vlastníka a to z toho důvodu, že pokud by MČ Praha 7 zůstala vlastníkem i staveb a pozemků ve vnitroblocích a zároveň vlastníkem nepřevedených jednotek v obytném domě, byla by v pozici oprávněného i povinného z věcného břemene a tento vztah nelze zapsat do katastru nemovitostí. Po projednání s auditory a posouzení případného postupu byl právním odborem navržen způsob převodu a postup, který musí být zachován a který vychází ze zákona o hl.m. Praze a Statutu.

Rada MČ Praha 7 ještě před vyřešením všech kroků nutných pro zápis vlastnických práv svým usnesením č. 0253/06-R tak na doporučení majetkové komise vyslovila souhlas s převodem nemovitostí ve vnitrobloku obytného domu č.p. 945 na společnost Sedmá ubytovací s.r.o., která je samostatnou právnickou osobou, a to zvýšením základního kapitálu společnosti.

K jednotlivým krokům :

  • záměr převodu nemovitostí schválilo Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém jednání č. 7 dne 03.12.2007 .
  • v souladu s výkladem odboru právního byl schválený záměr o převodu předán k projednání Magistrátu hl.m.Prahy, odboru správy majetku, který své stanovisko písemně sdělí zpět MČ Praha 7.
  • Usnesením Městského soudu v Praze byl jmenován znalec v oboru ekonomiky, cen a odhadů nemovitostí, který provedl ocenění předmětné nemovitosti pro účely navýšení základního kapitálu společnosti Sedmá ubytovací s.r.o.
  • v případě, že po vydání souhlasu MHMP a ke zveřejněnému záměru nebudou podány připomínky, bude po ocenění nemovitosti vypracován materiál na jednání Zastupitelstva na vydání souhlasu s převodem vnitrobloků v ceně dle znaleckých posudků na Sedmou ubytovací s.r.o. formou navýšení základního kapitálu této společnosti. Následně se sejde Rada jako valná hromada Sedmé ubytovací s.r.o. jako jediný společník a svým usnesením ve formě notářského zápisu rozhodne o navýšení základního kapitálu Sedmé ubytovací. Poté budou zřízena věcná břemena průchodu a průjezdu k vnitroblokům a vložen návrh zápisu těchto věcných břemen do katastru nemovitostí.
  • po zápisu práv v katastru nemovitostí budou předány veškeré potřebné doklady zpracovateli prohlášení vlastníka budovy. Jednotlivé bytové jednotky tak již budou zatíženy výše uvedeným zřízeným věcným břemenem.

Kroky následující po vyřešení výše uvedených bodů :

  • zpracování Prohlášení vlastníka
  • schválení Prohlášení vlastníka Radou MČ Praha 7
  • objednání vypracování znaleckých posudků na jednotlivé bytové jednotky
  • vypracování nabídek včetně závazných vyjádření a návrhů smluv o převodu vlastnictví bytových jednotek
  • odeslání nabídek
Otázka: Úprava kolem kostela sv. Antonína (Pepa5 1.4.2008 14:37)

Dobrý den, dotazy: 1) Kdy bude prováděna úprava parčíku kolem kostela? 2) Existuje nějaký plánek úprav? 3) Kdo bude práce provádět? Děkuji za odpovědi. Pepa

Odpověď: Úprava kolem kostela sv. Antonína (Horská Hana 1.4.2008 14:37)

Dobrý den, patrně myslíte parčík u kostela sv. Antonína – úprava proběhne napodzim letošního roku. Projekt sadových úprav byl zpracován již v roce 2006, nyní bude doplněn – bude provedeno i předláždění přilehlých chodníků a zbudováno oplocení. Po doplnění bude stavba ohlášena zdejšímu stavebnímu úřadu. Dodavatel prací není zatím znám, výsadbu zeleně však zajistí spol. Holešovický trojúhelník a.s. v rámci předepsaných náhradních výsadeb. S pozdravem Zdeněk Beneš, OŽP P7

Otázka: Privatizace (Mazáč 1.4.2008 14:36)
Kdy bude ukončena privatizace ? Konkrétní termín. Slibů již bylo dost.

Odpověď: Privatizace (Justová Marcela 1.4.2008 14:36)

Vážený pane Mazáči,

privatizace formou převodu bytových jednotek je ukončována postupně v domech, kde je dokončeno Prohlášení vlastníka. (viz usnesení Zastupitelstva MČ Praha 7 ze dne 10.9.2007 a 3.12.2007). V domech, kde se řeší technické problémy, nelze v současné době pokračovat.

Marcela Justová
radní

 

Otázka: Stromy (dvorakoj 1.4.2008 14:36)

Dobrý den
Reaguji na příspěvek slečny Denisy, kolikrát jsme uppozorńovaly, že hyne nová výsadba v Osadní ul. Naše MČ by se měla jít podívat na Prahu 6, tam je o zeleň postaráno velmi dobře. Ptám se ale která firma pečuje o zeleň v ulicích u nás? Pravidelně nebo jen když se obyvatelé dožadují péče, minulý rok teprve na upozornění na suché keře jsem viděla, že jezdili a zalévali, jinak nikdo ty keře neokopal nedosadil.
Také by ale sami obyvatelé měli zeleň šetřit a nevpouštět mezi keře psy, vodítkem kosit keře apod. Všechno je pouze v lidech. Nyní v Holešovicích a konkrétně okolo Ortenova nám., je bydlení hrůza. Prach, špína, papíry, žádné obchody, služby také žádné, pošta daleko, speciálně pro děti již vůbec nic, vše se zastavuje, parky a lavičky plné bezdomovců a psů. Nevím zda bude někdy lépe, není tu již moc místa, kde by vznikl nějaký oddechový kout.
Dvořáková

Odpověď: Stromy (Horská Hana 1.4.2008 14:36)
Dobrý den paní Dvořáková, uliční stromořadí je ve vlastnictví hl.m. Prahy a spravuje je Technická správa komunikací hl.m. Prahy. Váš dotaz jim zasílám. Přeji hezký den H.Horská, ved. OŽP
Odpověď: Stromy (Horská Hana 1.4.2008 14:36)

Dobrý den, zde je odpověď TSK hl.m. Prahy - Stromy, které jsou součástí uličního stromořadí, jsou vystaveny neustálému působení celé řady negativních vlivů, které přináší životní prostředí velkých městských aglomerací. Jedná se nejen o vlivy mikroklimatické a půdní, ale i o účinky posypových solí, imisí, včetně mechanického poškození dřevin.
Tyto faktory negativně ovlivňují celkový vývoj, růst a vitalitu veškerých dřevin, bez ohledu na jejich stáří a taxon. Většina stromů ve městech je tedy z důvodů zhoršených stanovištních podmínek málo perspektivní, živoří a někdy i usychají.
Pouze některé z těchto faktorů jsme schopni, jako správci pozemků, následnou péčí zmírnit případně odstranit. Toto je možné realizovat pouze v části kořenového prostoru s ohledem na jeho vhodnou velikost, na vytvoření příznivých chemických a fyzikálních vlastností půdy daného stanoviště a dále ve spodní části kmene z hlediska vyloučení poškození báze kmene použitím mechanických zábran.
S následnou péčí, s kterou můžeme ovlivnit vývoj a růst stromů, souvisí i mechanické a chemické ošetření rabátek, dle potřeby i následné pěstební zásahy, ukůlování mladých výsadeb a opatření proti korové spále, včetně zajištění zálivkových sond a mís. Dle potřeby a v závislosti na vývoji klimatických podmínek je realizována zálivka mladých výsadeb především v časných ranních hodinách z důvodu nejvhodnějších teplotních poměrů.
Z výše uvedeného vyplývá, že na celkový zdravotní stav nejen stromů, ale i ostatní zeleně ve městech má vliv komplex faktorů, které jsme schopni pouze z části následnou péčí ovlivnit. Z výše uvedených důvodů vyplývá, že předčasně zchátralé stromy většinou nedospějí do plné funkčnosti, a proto se musí v intervalech obměňovat. Konradyová TSK hl.m. Ptahy

Otázka: Privatizace domu Ortenovo 12 (Markelíza 1.4.2008 14:35)
Vážená paní Vejsadová,


v září 2007 nám bylo sděleno, že probíhá kolaudace zubní laboratoře MUDr. Kopeckého v našem domě, nyní se ale opět kope na dvoře, takže asi kolaudace neproběhla? Myslíme si, že privatizace našeho domu by neměla záviset na kolaudaci prostor, které jste Vy pronajali. Čekáme již 7 let marně. Nájemné se zvyšuje, do domu se žádné prostředky neinvestují (práve z důvodu očekávané privatizace). Dům chátrá, také mimo jiné z důvodu našich romských nájemníků, kteří se v domě neumějí chovat. Takže bych se chtěla zeptat, kdy už konečně dům zprivatizujete? Děkuji.

Odpověď: Privatizace domu Ortenovo 12 (Vejsadová Zuzana 1.4.2008 14:35)

Dobrý den,
dne 14.11.2007 jsme informovali pí Čedíkovou o stavu privatizace bytových jednotek v domě Ortenovo nám. 12 - tento dopis byl následně pí Čedíkovou vhozen do schránek všech nájemců tohoto domu.
Zde byl objasněn postup. Zastupitelstvo MČ Praha 7 na svém jednání č. 7 dne 03.12.2007 schválilo záměr převodu nemovitostí svěřených MČ Praha 7 - pozemek parc.č. 560/2, vč. stavby na něm stojící č.pop. 947, Ortenovo nám. 12a na spol. Sedmá ubytovací, s.r.o. zvýšením základního jmění. Tento záměr převodu bude dále předložen Radě Hl.m. Prahy a v případě, že bude vydán souhlas MHMP a ke zveřejněnému záměru nebudou podány připomínky, bude po ocenění nemovitosti vypracován materiál na jednání Zastupitelstva na vydání souhlasu s převodem vnitrobloků v ceně dle znaleckých posudků na Sedmou ubytovací s.r.o. formou navýšení základního kapitálu této společnosti. Následně se sejde Rada jako valná hromada Sedmé ubytovací s.r.o. jako jediný společník a svým usnesením ve formě notářského zápisu rozhodne o navýšení základního kapitálu Sedmé ubytovací. Poté budou zřízena věcná břemena průchodu a průjezdu k vnitroblokům a vložen návrh zápisu těchto věcných břemen do katastru nemovitostí. Po zápisu práv v katastru nemovitostí budou předány veškeré potřebné doklady zpracovateli prohlášení vlastníka budovy. Jednotlivé bytové jednotky tak již budou zatíženy výše uvedeným zřízeným věcným břemenem.
Dále bude zpracováno Prohlášení vlastníka budovy a předloženo ke schválení Radě MČ Praha 7.
S pozdravem
Z. Vejsadová
ved.odd.privatizace

 

Otázka: Stromy? (Michalkal 1.4.2008 14:34)

Vazena pani Horska,


Je mozne v ramci vykopavani parezu po cerstve pokacenych stromech (tedy pokud k tomu opravdu dojde) vykopat i parezy po dolnich Holesovicich, ktere uz tam jsoou leta? Asi se na ne omylem zapomelo. Jsou jich desitky. Pritom uz tam davno mohl davno rust novy strom a Holesovice se mohli zelenata zelen mohla pribyvat misto aby jen ubyvala.
Dekuji

Odpověď: Stromy? (Horská Hana 1.4.2008 14:35)
Dobrý den, váš požadavek zasílám Technické správě komunikací hl. m. Prahy, která stromořadí v ulicích spravuje pro vlastníka - hl.m. Prahu. Přeji hezký den, H. Horská vrd. OŽP
Odpověď: Stromy? (Horská Hana 1.4.2008 14:35)

Dobrý den, nedílnou součástí komunikační zeleně, která je ve správě TSK, jsou stromy. Jedná se o dřeviny různého stáří, taxonu a zdravotního stavu. Pokud dojde k akutnímu zhoršení zdravotního stavu stromů s možností ohrožení bezpečnosti občanů a poškození majetku navrhneme jejich kácení.
Pařezy těchto dřevin se odstraňují pouze z těch lokalit, které jsou vhodné z hlediska pěstební činnosti a u kterých se předpokládá, v jarním či podzimním období, realizace nových výsadeb.
Frézování pařezů se proto neprovádí na svažitých, zamokřených a jinak nevhodných lokalitách, tedy na pozemcích, jejichž stanovištní podmínky jsou pro novou výsadbu nepříznivé. Naopak pro tyto nevhodné pozemky jsou pařezy přínosem z důvodu zpevnění a zhutnění povrchu půdy jejich kořenovým systémem. Konradyová , TSK

Otázka: Vyzvednutí truhlíků (micha 1.4.2008 14:33)

Na diskusním fóru jsem se dočetla o možnosti truhlíku do okna pro občany Prahy 7, můžete mi říci přesněji co je to za akci a kde je možné si truhlíky opatřit?


Děkuji Micha

Odpověď: Vyzvednutí truhlíků (Horská Hana 1.4.2008 14:34)

Dobrý den, truhlíky s květinami jsou zdarma poskytovány občanům, kteří bydlí v domech MČ P7, které nebudou privatizovány a dále občanům, kteří bydlí v následujících ulicích: Dukelských hrdinů, Milady Horákové, Veletržní, Kostelní, Dělnická, Plynární, Komunardů, Ortenovo náměstí a Strossmayerovo náměstí. Občané si mohou objednat vždy 1 truhlík na každé okno vedoucí do ulice.

Je možné vybírat ze 3 variant:

muškáty
letničky
rostliny do polostínu (fuchsie)
Truhlíky je možné si objednat nejpozději do 15.3.2008 na tel. 220144151-5 nebo na emailu Benesz@P7.mepnet.cz, při objednání je nutné sdělit jméno, adresu a tel. Kontakt zájemce, dále počet kusů a zvolenou variantu.Truhlíky budou dodávány v polovině května.Přeji hezký den, H.Hoská, ved. OŽP P7

Otázka: Kolik ten kdo staví odvádí na daních za úklid ulic a odhlučnění? (TomášV 1.4.2008 14:33)
Vážená paní Ing. Horská a pane Ing. Choure ,


 Děkuji Vám za odpověď, která ovšem není k mému dotazu, tak bych Vás poprosil, můžete-li zodpovědět následující:


1. Kolik platí stavební firmy městu na daních, určených na úklid a odhlučnění?


2. V případě absence bodu jedna, čeho jiného město využívá, aby ten kdo dělá nepořádek, nesl za to následky a odpovědnost?


3. Proč je na ulici nepořádek (auta pokryta prachem během jedné noci), především pocházející ze staveb v okolí a proč město nic nedělá proti tomu?

Děkuji předem za odpověď a přeji hodně zdaru v nápravě.

S pozdravem, Věchet.

Odpověď: Kolik ten kdo staví odvádí na daních za úklid ulic a odhlučnění? (Horská Hana 1.4.2008 14:33)

Dobrý den! K jednotlivým položeným otázkám uvádím:
ad 1. Kolik platí stavební firmy městu na daních, určených na úklid a odhlučnění? Ani po delším zjišťování skutečností ve spolupráci s dalšími odbory zdejšího úřadu (finanční atd.) se mi nepodařilo zjistit, zda existuje možnost určitým klíčem oddělit z daní stavebních firem určených městu či městské části jejich podíl účelově směrovaný na úklid a další ochranu ulic tak, jak zmiňujete ve svém příspěvku.
2. V případě absence bodu jedna, čeho jiného město využívá, aby ten kdo dělá nepořádek, nesl za to následky a odpovědnost?
V této části je nutno znovu připomenout, že veřejné zájmy chrání v dané oblasti vždy ten dotčený orgán státní správy, který je k tomu zmocněn příslušným zákonem a je tak i oprávněn provádět kontroly a případně i sankcionovat. V oblasti problematiky hluku, vibrací atd. je to jen a pouze hygienik, kdo smí provést kontrolu na stavbě, změřit příslušné hodnoty a případně uložit pokutu (neboť k tomu má příslušné přístrojové vybavení, metodiku a oprávnění – akreditaci u odborných laboratoří atd.). K tomu jen dodávám, že hygienik ani další orgány státní správy (hasiči, památkáři atd.) nespadají pod úřad MČ Praha 7. V těch případech, kdy je oprávněn stavbu kontrolovat místně a věcně příslušný stavební úřad je při kontrole nejprve stavebník či zhotovitel vyzván k nápravě a k odstranění nedostatků buď písemnou výzvou a nebo přímo zápisem do stavebního deníku. Při nesplnění uvedené výzvy se ukládá sankce za nesplnění výzvy a následuje nařízení k nápravě a k odstranění nedostatků. Při případném nesplnění následuje opět pokuta. Je ovšem pravda, že proti všem výše uvedeným krokům stavebního úřadu se může přestupce odvolávat k nadřízenému orgánu – k MHMP. Skutečností také dále je, že stavební zákon posuzuje všechny nedostatky při výstavbě pouze jako přestupky a jako sankci umožňuje jen uložení pokut.

Tolik k uvedené problematice z pohledu přeneseného výkonu státní správy za odbor výstavby úřadu MČ Praha 7.
Ing. Jiří C h o u r, vedoucí odboru výstavby úřadu MČ Praha 7

otázka č. 3 Odbor dopravy uložil stavebním firmám úklid vozovek samosběrem. K tomu, aby byly uklizeny vozovky v celé šíři se musí být vyparkovány všechny vozy, což se např. v ulicích Jankovcova a Varhulíkové provádí 1x měsíčně. Bohužel řidiči nerespektují dopravní značení a dne 16. 2. 2008 nemohl být kvůli parkujícím vozům úklid proveden. Pro Vaši informaci ještě uvádím, že v ulicí U Uranie, U průhonu, Na Maninách bude úklid v celé šíři komunikací prováděn 7. 3. 2008.
Za odbor dopravy Petra Mikyšková

Otázka: MŠ U Pruhonu (BubakSD 1.4.2008 14:32)

Dobrý den,mohl by někdo informovat o nové situaci kolem školky U Pruhonu?Pokud vím,byla majitelum tohoto prujezdu nabídnuta další fin,kompenzace ve lhutě do konce unora...mám 3 leté dítě,bydlím v dolních Holešovicích a je mi jasné že bude velký problém s umístěním.Proto bych ráda znala situaci.Děkuji

Odpověď: MŠ U Pruhonu (Kuchař Filip 1.4.2008 14:32)

pozemku parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, rozeslány dopisy s návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přechodu a přejezdu ( právo chůze a jízdy) přes pozemek parc. č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha. Ode dne doručení dopisů (poslední dopis se podařilo doručit k 7.1.2008) začala podílovým spoluvlastníkům plynout 60 denní lhůta pro vyjádření k návrhu této smlouvy. Výše uvedená lhůta vyprší k 7.3.2008.

Pokud k 1.9.2008 nebude uzavřeno řízení k získání přístupu k MŠ U Průhonu, mateřská škola bude umístěna do nově zrekonstruovaných prostor v objektu MŠ U Uranie. S pozdravem Filip Kuchař

Odpověď: Vývoj ve věci zajištění přístupu k MŠ U Průhonu (Kuchař Filip 1.4.2008 14:34)

Vážení, ke stále se opakujícím dotazům k objektu MŠ U Průhonu jsme pro Vás připravili na stránkách školství přehled o celkovém vývoji ve věci zajištění přístupové cesty. 

Otázka: Uklid (Forejt 1.4.2008 14:31)

Dobry den,
chtel bych se zeptat, jak je to s uklidem chodniku po psech. S prichodem zimy se situace vyrazne  zhorsila. Je to tim, ze
a)  Kdyz mrzne, tak se cistit neda?
b) Nestaci penize, ktere na to radnice uvolnuje?
c) Firma, ktera to vykonava odvadi spatnou praci?
Nemohu se zbavit pocitu, ze zadna jina mestska ctvrt takto zaneradena neni. Konkretne mam na mysli ulice Strojnicka, Schnirchova, Simackova, Hermanova. Muzete mi rovnez zaslat informace, kolikrat tydne a kdy se ulice cisti a kontakt na osobu, ktere lze zavolat pokud cisteni neni provedeno.
Dekuji a preju prijemne svatky
Forejt

Odpověď: Uklid (Horská Hana 1.4.2008 14:31)

Dobrý den, omlouvám se za pozdní reakci na váš dotaz. Zde je: v zimním období, tedy když jsou teploty kolem nuly, není prováděno strojové čištění s předkropem, aby nedocházelo k namrzání komunikace. Finanční náklady na čištění chodníků, které nejsou ve vlastnictví MČ, ale Technické správy komunikací hl. m. Prahy jsou značné, přesto ne zcela dostačující. Firma, která chodníky uklízí, je denně kontrolována pracovníkem odboru životního prostředí. Situace se opravdu zhoršila, hlavně co se týká psích exkrementů. Při špatném počasí lidé své čtyřnohé psí miláčky venčí hlavně pouze v blízkosti svého domu, tedy na chodníky a nenavštěvují tak často zelené plochy a parky. Bezplatná linka na úklidovou firmu CDV služby s. r. o. , která má na starosti úklid chodníků je 800 182 573.

Úklid chodníků 5x týdně - pondělí až pátek
Dělnická
Dukelských hrdinů
Komunardů - v úseku Jateční - Orten. náměstí
Letenské náměstí
Milady Horákové - v úseku Strossmayerovo náměstí - Korunovační
Strossmayerovo náměstí
Řezáčovo náměstí
Na Ovčinách
Veletržní - v úseku Bubenská - Dukelských hrdinů
Úklid exkrementů 5x týdně - pondělí až pátek

Čechova
Dobrovského
Heřmanova
Janovského
Kamenická - v úseku M. Horákové - Gerstnerova
Kostelní - v úseku Dukel. hrdinů - U Leten. sadu
Na Maninách
Osadní
Poupětova
Pllk. Sochora
Přístavní
Řezáčovo náměstí
Sochařská
Štenberkova
Tusarova - v úseku Argentinská- Komunardů
U Měšťanského pivovaru
U Průhonu - v úseku Osadní - Jankovcova
U Smaltovny
Ostatní komunikace 3 x týdně.


S pozdravem H.Horská ved. OŽP

Otázka: Koncepce (Tinka 1.4.2008 14:30)

Existuje prosím nějaká ucelená koncepce školství, včetně MŠ a pod., a kde se s ní dá seznámit? Děkuji za odpověď.

Odpověď: Koncepce školství (Kuchař Filip 1.4.2008 14:30)

Vážený pane Tinko, "Koncepce školství MČ Praha 7 s výhledem do roku 2015", byla schválena Zastupitelstvem MČ Praha 7 na jejím 5. zasedání dne 11.06.2007, usnesením č. 0419/07-Z. Dokument je přístupný na internetových stránkách MČ Praha 7 a to v usneseních Zastupitelstva MČ Praha 7, nebo na stránkách školství. V úctě Filip Kuchař

Otázka: Jak se zapojit? (filous 1.4.2008 14:30)

Dobry den

Rad bych se zeptal jak se mohu aktivne zapojit do procesu postihování majitelů psů kteří exkrementy neuklízí. Situace je vážně katastrofální a už přesáhla i mou, jinak celkem vysokou, míru trpělivosti. Denodenně vidím jak na to někteří majitelé kašlou. Občas jim slušně naznačím že by bylo vhodné aby po svém psovi uklidili ale buď jsem s nadhledem ignorován nebo častěji poslán "tam kde slunce nesvítí" a to rozhodně ne tak slušně :)
Muj dotaz zní, co pro to mohu udělat JÁ.
Chci ty lidi už udávat na policii tak, aby se konečně naučili po psech uklízet a já nemusel trávit večery pižláním šťavnatých psích exkrementů z podrážek pohorek a podobně, stanice MP je hned vedle v ulici. Momentálně mam pocit že je to majitelům uplně jedno a žádného postihu se nebojí.
Mam ho vyfotit? Mam vyfotit toho psa? (v mobilu mam kvalitní fotoaparát)
Jaké jsou mé možnosti? Nechci se zapojovat do konfliktů, chci pouze upozornit MP na konkrétní případ ale tak, aby mohli zasáhnout a toho člověka pokutovat.
Díky.

P.S. pokud je tu někde podobný dotaz již zodpovezen, omlouvam se, nedohledal jsem to.

Odpověď: Jak se zapojit? (Horská Hana 1.4.2008 14:30)

Dobrý den,

těší nás Váš zájem o pomoc Městské policii a vítáme ji. Prosím o sdělění lokality (bližší určení majitele a jeho psa) k naší evidenci a možnosti provádění častějších kontrol. Jinak nemůžete MP pomoci než oznámením o "nevychovaném" majiteli psa, který již opět po svém psu neuklidil. Na místo sice bude vyslána hlídka MP, ale ta již pravděpodobně majitele nazastihne. K řešení přestupku strážníkem je třeba, aby byl majitel psa na místě strážníkem přistižen, protože přestupek lze projednat uložením pokuty v blokovém řízení, jen jestliže je spolehlivě zjištěn, nestačí domluva a obviněný z přestupku je ochoten pokutu zaplatit.

Pokud tedy strážník nevyřeší přestupek na místě domluvou, nebo blokovou pokutou je povinen dle §10 zákona č. 553/1991 o obecní policii oznámit příslušnému ogránu podezření, že byl spáchán přestupek nebo jiný správní delikt. jehož projednání patří do působnosti tohoto orgánu. Oznámení o přestupku včetně všech důkazů (fotografie) může správnímu orgánu učinit občan.

V současné době probíhají zvýšené kontroly MP v souvislosti s exkrementy psů a do blízké budoucnosti připravujeme kontroly především v ranních hodinách.

S pozdravem

Jaroslav Luhan
referent kontroly
OŘ MP Praha 7

Otázka: Národní stadion hledá investora (Rob 1.4.2008 14:27)

http://www.lidovky.cz/narodni-stadion-hleda-investora-dak-/ln_sport.asp?c=A080319_104501_ln_sport_hel

"Megalomanská stavba přitom zatím straší spíš architekty a úředníky Prahy 7, kteří stadion takových rozměrů na Letné odmítají. „Je to sice trochu problém, ale to, že má někdo rozdílné názory, je normální,“ neznepokojil se Košťál."

Znamena to, ze uz je temer rozhodnuto ? Bylo by dobre tuto informaci sdelit obcanum co nejdrive. Pokud se tato nesmyslna stavba opravdu realizuje, je to spolu s dalsimi "zlepsenimi zivota" definitivni signal k tomu, se z Prahy 7 odstehovat.

Odpověď: Národní stadion hledá investora (Vokuš Martin 1.4.2008 14:28)

Dobrý den,

ve věci Národního stadionu na Letné z pohledu MČ Praha 7 stále nic rozhodnuto určitě není. Jediný oficiální dokument, kterým se Rada MČ P7 v této souvislosti zabývala, byla studie proveditelnosti, kterou jsme připomínkovali loni v říjnu. Tuto studii MČ Praha 7 shledala jako z mnoha ohledů nepřijatelnou. Od té doby žádné oficiální podání ani jednání neproběhlo.

S pozdravem

Martin Vokuš
tiskový mluvčí MČ Praha 7

Otázka: Plánovaná výstavba - "Holešovický trojúhelník"? (Jaroslav Burda 1.4.2008 14:26)

Dobrý den,

Před několika lety byl naplánován projekt multifunkčního centra „Holešovický trojúhelník“, po velkém tlaku okolních obyvatel radnice  začala o tomto projektu s občany z okolí komunikovat  a architektonické řešení bylo ve finále pozměněno tak, aby budova byla alespoň o něco šetrnější ke svému okolí  a zejména k obyvatelům Veletržní ulice.

Z neoficiálních zdrojů mám informace, že výstavba by měla začít během několika měsíců. Pokud ano,  pak je nejvyšší čas, aby  radnice (odbor stavební?, odbor životního prostředí?) opět začala s občany komunikovat, seznámila nás s detaily stavebního povolení a vysvětlila,  jak budou minimalizovány negativní dopady výstavby (hlučnost, prašnost, úbytek parkovacích míst…).

Otázka tedy zní – kdy se začne s výstavbou?  A co udělá radnice pro své obyvatele, aby byly negativní  dopady výstavby na okolí minimalizovány?

Děkuji za odpověď  

Odpověď: Plánovaná výstavba - "Holešovický trojúhelník"? (Chour Jiří 1.4.2008 14:27)
Dobrý den!

Současný stav v přípravě „Holešovického trojúhelníku“ je takový, že v polovině dubna proběhne místní šetření pro řízení o povolení k odstranění stávající stavby. Po vydání tohoto povolení k odstranění a po nabytí jeho právní moci proběhne stavební řízení a v něm budou zohledněny všechny připomínky jak orgánů hájících veřejné zájmy ( tedy včetně hygienika, životního prostředí atd.), tak účastníků řízení. Pokud nedojde k odvoláním a pokud bude dokumentace pro stavební povolení bez závad a pokud všechny potřebné doklady budou souhlasné, tak lze skutečně předpokládat zahájení vlastní výstavby v průběhu přibližně tří až šesti měsíců. K další části příspěvku sděluji, že stavební řízení je na rozdíl od územního řízení již neveřejné a z tohoto důvodu nemůže stavební úřad poskytovat bez souhlasu investora informace veřejnosti. V závěru řízení o povolení k odstranění stavby však bude investor požádán, aby v průběhu stavebního řízení uspořádal pro veřejnost podrobnou presentaci svého projektu.

Ing. Jiří C h o u r, vedoucí OVT
Copyright © 2012 Městská část Praha 7