Česky   English

Ing. Petra Vagenknechtová - referent

Ing. Petra Vagenknechtová
V útvaru: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OŽP
Funkce: referent
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 245
Telefon: 22014 4153
Fax:
Mobil: 603 350 314
Činnost:

ze zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • podle § 53 odst. 2 – může uložit pokutu za přestupek;
 • podle § 54 odst. 2 písm. c) – ukládá pokuty tomu, kdo provádí činnosti v lese zakázané;
 • podle § 55 odst. 2 písm. a) – ukládá pokuty vlastníku, který provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané

ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů:

 • podle § 79 odst. 1 písm. e) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
 • podle § 79 odst. 4 písm. c) se vyjadřuje zejména k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpad
 • podle § 79 odst. 4 písm. d) se vyjadřuje v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady
 • podle § 80 odst. 1 písm. a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem;

ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 • podle § 11 odst. 4 vydává své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak.
 • podle § 11 odst. 4 vydává závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.
 • podle § 30 odst. 1 aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečného odkladu
 • podle § 22 odst.1: má oprávnění uložit provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy v případě, že provozovatel stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu neplní povinnosti stanovené tímto zákonem a oprávnění vydat rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č.2 k tomuto zákonu, pokud provozovatel opatření ke zjednání nápravy ve stanovené lhůtě neprovedl
 • podle § 22 odst. 4 ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • podle § 24 odst. 1 projednává přestupky podle § 23 odst. 1 písm. a) a přestupky podle § 23 odst. 1 písm. b), c) ,d), e), f), g), h), kterých se dopustí fyzická osoba jako provozovatel, stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • podle § 26 odst. 4 projednává správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob podle § 25 odst. 1 písm. d), g), j), k), l), n), o), a § 25 odst. 4 písm. a) , jsou-li spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nebo nejsou spáchány v souvislosti s provozem stacionárních zdrojů.
 • podle § 27 odst. 5 provádí dozor nad dodržováním povinností podle § 16 odst. 4 a dozor nad dodržováním povinností podle § 17 odst. 1 písm. a), b), c), d), g), h), a § 17 odst. 5 u provozovatelů stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu
 • podle § 30 odst. 1 aktivně zpřístupňuje srozumitelné informace veřejnosti bez zbytečného odkladu

ze zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

 • podle § 46 písm. a) schvaluje po stanovení veterinárních podmínek okresní veterinární správou místa, na nichž lze konat svody zvířat a trhy určené k prodeji živočišných produktů, a povolování jejich konání

ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ,ve znění pozdějších předpisů:

 • podle § 53 odst. 4 písm. a) – projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jim byly zákonem nebo statutem svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu;
 • podle § 53 odst. 4 písm. b) – projednávají přestupky ve věcech, které spravují a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány

ze zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů:

 • poskytuje informace o stavu životního prostředí týkající se jeho agendy

Samostatná působnost

 • provádí kontrolu údržby a rozvoje veřejné zeleně ve vlastnictví obce a svěřené městské části Praha 7,
 • vyjadřuje se k záborům v zeleni a následně přebírá plochy zeleně svěřené městské části Praha 7,
 • kontroluje stav herních prvků na veřejných dětských hřištích svěřených MČ P7
 • vybírá správní poplatky za provedené úkony dle zákona 368/1992 Sb., v platném znění

Podle zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č.3 ze dne 01.07.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu vybírání správních poplatků, ukládání blokových pokut

Zastupování

 • v době nepřítomnosti pracovníků OŽP vydává rybářské a lovecké lístky
 • v době nepřítomnosti některého pracovníka odboru životního prostředí jej zastupuje po konzultaci a po pověření vedoucím odboruCopyright © 2012 Městská část Praha 7