Česky   English

Nela Slabá - administrativní pracovník

Nela Slabá
V útvaru: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OŽP
Funkce: administrativní pracovník
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 244
Telefon: 22014 4155
Fax:
Mobil:
Činnost:
 • Vede administrativně technickou agendu odboru (evidence došlé a odeslané pošty, rozhodnutí a stanovisek, stížností, platebních dokladů, doplňování kancelářských potřeb atd.);
 • Přijímá jako příslušný orgán podle místa zahájení přepravy evidenční list přepravy nebezpečného odpadu do 10 dnů od jeho zahájení;
 • Přijímá informace od odesílatele jako orgán příslušný podle místa zahájení přepravy v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu;
 • Přijímá od příjemce odpadu evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu jako příslušný orgán podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí;
 • Zpracovává evidenční listy přepravy a převzetí nebezpečného odpadu (vkládání do centrálního evidence - program EVI);
 • Provádí administraci velkoobjemových kontejnerů (komunikace s dodavatelem služby, s OCP MHMP a odborem dopravy);
 • Provádí administraci nádob na tříděný komunální odpad (komunikace s Pražskými službami a.s., s OCP MHMP a odborem dopravy);
 • Podílí se na projektu „Praha 7 bez odpadů“
 • Zpracovává žádosti o poskytnutí programové dotace MČ Praha 7 pro oblast životního prostředí;
 • Provádí věcnou a číselnou kontrolu finančních vypořádání dotací MČ Praha 7 pro oblast životního prostředí;
 • Podílí se na zpracování žádostí o finanční podporu ze Státního fondu životního prostředí z nadací Proměny, Partnerství a dalších organizací;
 • Vypomáhá referentovi odpadového hospodářství při prováděných kontrolách (kontrola právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání, obce, jak jsou jimi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství);
 • Vypomáhá referentovi odpadového hospodářství při prováděných kontrolách (kontrola právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání, zda využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí);
 • Vypomáhá referentovi odpadového hospodářství při prováděných kontrolách (kontrola právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání, zda mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech);
 • Vede archiv odboru;
 • Vydává rybářské lístky, vydává lovecké lístky;
 • je pověřena k vybírání správní poplatků - Podle zákona č.320/2001 sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č.3 ze dne 01.07.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu vybírání správních poplatků;

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7