Česky   English

Alena Louthanová - referent

Alena Louthanová
V útvaru: ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Funkce: referent
E-mail: poslat e-mail
Motto: „Ve jménu humanity“
Místnost: 213
Telefon: 22014 4222
Fax:
Mobil: 605 847 883
Činnost:
 • spolupracuje na zajišťování akcí OKS
 • spolupracuje s danými subjekty v rámci pořádání akcí OKS
 • nezbytná korespondence s agendou spojená
 • vykonává úkoly vyplývající z písemného a osobního styku vedoucího odboru
 • zajišťuje občerstvení pro akce organizované OKS
 • je pověřena k vyzvedávání pošty z podatelny a její evidence v knize pošty a E-spis
 • plní úkoly dle pokynů vedoucího OKS
 • dle zákona č. 320/2001 S., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č. 3 ze dne 1. 7. 2002 se stává příkazcem operací v rozsahu: faktury, platební poukazy, objednávky, příkaz k úhradě, pokladní doklad
 • zajišťuje vyzvedávání faktur z OFI – kniha faktur OKS – denně
 • provádí kontrolu faktury zda souhlasí s objednávkou OKS
 • fakturu opatří příslušnými razítky a zajistí věcnou a číselnou kontrolu od příslušného pracovníka odboru OKS
 • evidence smluv v systému Ginis
 • záštity
 • zodpovídá za správu inventáře v příslušné místnosti
 • příprava materiálu pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7
 • administrace smluv OKS

 

V případě nepřítomnosti referentky pro občanské záležitosti zajišťuje:

Životní jubilea občanů MČ Praha 7

 • u příležitosti výjimečných jubileí organizuje přijetí u starosty, nebo jeho návštěvu v bytě jubilantů
 • zajišťuje gratulační dopisy
 • zajišťuje vybavení aktivu dopisy starosty MČ P7 a poukazy na dárkové balíčky   
 • zodpovídá za evidenci a výdej poukazů na dárkové balíčky pro jubilanty aktivu, zajišťuje spolupráci s vybranými obchody v oblasti distribuce dárkových balíčků a namátkově je  kontroluje

 

Organizování  obřadů vítání dětí  a jubilejních svateb v obřadní síni MČ P7

 • evidence dětí, osobní pozvánky rodinám, komplexní realizace obřadů; zajištění proslovů, vystoupení umělců, úprava obřadní síně dle počtu rodinných příslušníků
 • zajištění dárků, jejich evidence a výdej zajišťuje veškerý materiál potřebný při slavnostních akcíchCopyright © 2012 Městská část Praha 7