Česky   English

PaedDr. Michaela Strnadová - vedoucí odboru

PaedDr. Michaela Strnadová
V útvaru: ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA - KST
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 218
Telefon: 22014 4233
Fax:
Mobil: 731 628 904
Činnost:
 • Je podřízen/a tajemníkovi úřadu.
 • Řídí činnost odboru, odpovídá za ni tajemníkovi úřadu a RMČ.
 • Podepisuje rozhodnutí odboru ve věcech přenesené i samostatné působnosti.
 • Odpovídá za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi, zástupcům starosty a uvolněným členům ZMČ a tajemníkovi úřadu.
 • Ve stanoveném rozsahu zastupuje městskou část Praha 7.
 • Se souhlasem tajemníka úřadu určuje svého zástupce a vymezuje rozsah jeho oprávnění.
 • Zabezpečuje odměňování zaměstnanců odboru podle platových předpisů a diferencuje jejich plat podle jejich výkonnosti a zásluh o konečné výsledky práce.
 • Vyhodnocuje zkušební dobu nových zaměstnanců, navrhuje opatření příp. rozvázání pracovního poměru.
 • Odpovídá za zpracování pracovních náplní zaměstnanců odboru.
 • Odpovídá za zajištění uzavření dohod o hmotné odpovědnosti k hodnotám svěřeným k vyúčtování.
 • Plní úkoly tajemníka úřadu, které umožňují zástupcům starosty a uvolněným členům ZMČ výkon jejich činnosti, kterou mají uloženou v rámci svých kompetencí.
 • Plní úkoly stanovené usnesením ZMČ a RMČ .
 • Odpovídá za zabezpečení obecně platných a interních předpisů potřebných pro práci odboru.
 • Odpovídá za to, že zaměstnanci odboru jsou seznámeni se všemi obecně platnými a interními předpisy, potřebnými k výkonu jejich funkce.
 • Je odpovědný za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na svém odboru.
 • Odpovídá za dodržování všech platných obecně závazných právních předpisů v působnosti svého odboru za dodržování vnitřních předpisů, pokynů a jim uložených úkolů, a za řádný výkon činnosti svého odboru.
 • Provádí kontrolu řádného výkonu pracovní činnosti svých podřízených zaměstnanců a plnění jejich povinností, uložených jim zejména platnými právními předpisy, interními předpisy a pokyny.
 • Odpovídá za sledování vývoje právní úpravy vztahující se k výkonu činnosti odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti odboru souvisejících.
 • Odpovídá za dodržování platných právních předpisů uveřejněných ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv, předpisů Evropské unie, týkajících se výkonu činnosti odboru, jakož i ostatních právních předpisů s výkonem činnosti odboru souvisejících (např. zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon, aj.).
 • Odpovídá za aktuálnost informací uveřejněných na internetových stránkách městské části Praha 7, týkajících se činnosti odboru.
 • Při řešení problematiky přesahující rámec výkonu činnosti odboru spolupracuje s vedoucími jednotlivých odborů a je jim nápomocen (meziodborová spolupráce).
 • Odpovídá za plnění jednotlivých bodů náplně činnosti odboru podle platného nařízení tajemníka úřadu.
 • Je odpovědný za rozdělení práce mezi jednotlivé zaměstnance svého odboru tak, aby jejich pracovní zatížení bylo rovnoměrné a jejich počet optimální, t.j. přiměřený celkovému objemu práce odboru.
 • Plní další úkoly – zejména změnové a evaluační – podle pokynů tajemníka úřadu.Copyright © 2012 Městská část Praha 7