Česky   English

Ing. Olga Ryantová Dis.- pověřená vedením oddělení

Ing. Olga Ryantová Dis.
V útvaru: oddělení krizového řízení
Funkce: pověřená vedením oddělení
E-mail: poslat e-mail
Motto: Prožitek bohatství a radosti mysli nedokáže smést ani povodeň
Místnost: 145
Telefon: 22014 4065, 233 370 711
Fax: 220 144 068
Mobil: 602 373 775
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • metodicky řídí činnost oddělení krizového řízení ve všech dotčených oblastech    krizového řízení a ochrany obyvatelstva a spolupracuje s pracovníky na úseku prevence kriminality a protidrogové prevence,
 • spolupracuje s oddělením krizového managementu odboru Kancelář ředitele Magistrátu  MHMP a oddělením technického zabezpečení bezpečnostního systému odboru Informatiky MHMP, tzn. s nadřízeným orgánem státní správy v přenesené působnosti,
 • zastupuje funkci tajemnice BR MČ Praha 7, Krizového štábu MČ Praha 7 a Povodňové komise MČ Praha 7; svolává na pokyn starosty Bezpečnostní radu a Krizový štáb k řešení krizových situací na teritoriu MČ Praha 7 jako pracovní orgán starosty; v případě hrozících povodní svolává na pokyn starosty Povodňovou komisi MČ Praha 7,
 • zajišťuje připravenost městské části na řešení mimořádných událostí a krizových stavů, navrhuje a zajišťuje opatření v oblasti prevence i při odezvě na vznik mimořádných událostí vedoucí ke snížení jejich následků,
 • koordinuje opatření v oblasti obrany a ochrany obyvatelstva městské části,
 • organizačně zajišťuje činnost Bezpečnostní rady MČ Praha 7, Krizového štábu MČ Praha 7 a Povodňové komise MČ Praha 7, připravuje návrhy k jejich projednání,
 • koordinuje zpracování Krizového plánu hl. m. Prahy v podmínkách MČ Praha 7, metodicky zajišťuje hospodářskou mobilizaci a zpracování Povodňového plánu MČ Praha  7,
 • zajišťuje metodickou činnost pro MČ Praha – Troja v oblasti protipovodňové ochrany včetně provádění kontrol plnění úkolů v rámci přenesené působnosti,
 • plní úkoly v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, aktualizuje databázi systému Argis a plní úkoly v systému KRIZKOM,
 • plní úkoly v systému nouzového zásobování pitnou vodou,
 • uvádí do vzájemného souladu činnost odborů a oddělení Úřadu MČ Praha 7 na úseku ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádné události popř. při vyhlášení jednotlivých krizových stavů,
 • organizuje součinnost a spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím hl. m. Prahy, Hasičským záchranným sborem, subjekty hospodářské mobilizace a dalšími organizacemi, které působí při zajištění ochrany na území správního obvodu Praha 7,
 • podílí se na přípravě a výstavbě některých protipovodňových opatření hl. m. Prahy na teritoriu Prahy 7,
 • podává návrhy na stanovení úkolů pro útvary Policie ČR a Městské policie působící na území Prahy 7,
 • zpracovává podklady pro rozšíření sítě Městského kamerového systému hl. m. Prahy a sirén jednotného systému varování a vyrozumění na území městské části Praha 7,
 • využívá a aktualizuje data Informačního systému krizového řízení MHMP v rozsahu pravomocí,
 • vydává vyjádření v rámci stavebního řízení ke stavbám v záplavovém území,
 • vydává vyjádření v rámci koordinovaných stanovisek stavebního úřadu, zpracovává stanoviska v rámci územního plánování,
 • vydává soulady povodňových plánů vlastníků pozemků a staveb s Povodňovým plánem MČ Praha 7, aktualizuje Povodňový plán MČ Praha 7,
 • zajišťuje hlásnou službu,
 • provádí pravidelné protipovodňové prohlídky území,
 • vykonává službu stálé dosažitelnosti pracovníků ÚMČ Praha 7 pro případ vzniku mimořádné události na území MČ Praha 7,
 • zpracovává materiály do Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7,
 • vystavuje objednávky a provádí související administrativní činnost.

 

1. Zodpovědnost pracovníka

zákonná, právní:

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých  souvisejících zákonů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č.   59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní výpomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
 • a další dotčená legislativa

 

 
Copyright © 2012 Městská část Praha 7