Česky   English

Leoš Zemánek - referent odpadového hospodářství

Leoš Zemánek
V útvaru: ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - OŽP
Funkce: referent odpadového hospodářství
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 244
Telefon: 22014 4154
Fax:
Mobil: 603 457 831
Činnost: ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů: podle § 39 odst. 7 zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2 až 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Tyto evidence zasílá každoročně do 30. dubna následujícího roku ministerstvu, Českému statistickému úřadu a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.; podle § 40 odst. 2 písm. b) přijímá jako orgán příslušný podle místa zahájení přepravy evidenční list přepravy nebezpečného odpadu do 10 dnů od jejího zahájení; podle § 40 odst. 2 písm. c)– přijímá informace od odesílatele jako orgán příslušný podle místa zahájení přepravy v případě, že do 20 dnů od odeslání odpadu neobdrží od příjemce potvrzený evidenční list o převzetí nebezpečného odpadu; podle § 40 odst. 3 přijímá od příjemce odpadu evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu s potvrzením o převzetí odpadu jako příslušný orgán podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od jeho převzetí; podle § 79 odst. l písm. d) vede a zpracovává evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů; podle § 79 odst. 1 písm. e) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství a zda pověřené osoby dodržují stanovený způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů; podle § 79 odst. 1 písm. f) může zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby, hrozí-li poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo již k němu došlo; podle § 79 odst. 1 písm. i) může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí; podle § 79 odst. 4 písm. c) se vyjadřuje zejména k připravovaným změnám výrobního procesu nebo výroby, které mají vliv na nakládání s odpad podle § 80 odst. 1 písm. a) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem; podle § 80 písm. b) ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení povinnosti podle § 66 odst. l; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím; podle § 80 písm. c) ukládá fyzickým osobám pokuty za přestupek uvedený v § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím; podle § 80 písm. d) kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem; ze zákona č. 449/2001 o myslivosti ve znění pozdějších předpisů: podle § 47 odst. 1 vydává lovecké lístky; podle § 47 odst. 5 odebírá nejdéle na dobu 5 let lovecký lístek, zjistí-li dodatečně takovou okolnost, pro kterou by vydání loveckého lístku muselo být odepřeno, nebo vznikla-li taková okolnost po jeho vydání. Orgán státní správy myslivosti může vydání loveckého lístku odepřít, bylo-li proti žadateli zahájeno soudní řízení pro trestný čin nebo správní řízení k uložení pokuty podle § 64. podle § 63 odst. 1 písm. b) ukládá pokuty až do výše 30 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím, že nesplní nebo poruší povinnosti uvedené v § 5 odst. 2, § 9 odst. 2, § 10 odst. 1 nebo § 14 odst. 1 písm. a) až d); podle § 63 odst. 2 ukládá pokuty až do výše 30 000 Kč držiteli loveckého lístku, který se dopustí přestupku tím, že poruší některé pravidlo lovu uvedené v § 41 až 45 nebo v § 49 odst. l, může přitom uložit zákaz činnosti do doby 2 let, při uloženém zákazu činnosti odebírá lovecký lístek; může rovněž vyslovit propadnutí věci ze zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ohraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství): podle .§ 21 odst. 4 projednává přestupky a správní delikty podle § 20 odst.2 vydává a odebírá rybářské lístky ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů: podle § 53 odst. 4 písm. a) – projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jim byly zákonem nebo statutem svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu; podle § 53 odst. 4 písm. b) – projednávají přestupky ve věcech, které spravují a ostatní přestupky, pokud k jejich projednání nejsou příslušné jiné správní orgány ze zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů: podle § 24 a odst. 1 projednává přestupky na úseku ochrany zvířat, projednává správní delikty podle § 27, provádí zvláštní opatření podle § 28a v součinnosti s příslušným orgánem Policie České republiky, plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat podle § 24a odst. 3 vede 1 rok od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku uchovávají evidenci osob, které se dopustily přestupku podle tohoto zákona; je povinen projednat všechny podněty podané podle § 22 odst. 1 písm., vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení; podle § 24a odst. 5 je povinen vyžádat si odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné. ze zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů: poskytuje informace o stavu životního prostředí týkající se jeho agendy vybírá správní poplatky za provedené úkony dle zákona 368/1992 Sb., v platném znění Podle zákona č.320/2001 sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č.3 ze dne 01.07.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu vybírání správních poplatků, ukládání blokových pokut Samostatná působnost vede veškeré administrativně technickou agendu odboru – evidence došlé a odeslané pošty, rozhodnutí a stanovisek, stížností a platebních dokladů, doplňuje kancelářské potřeby vybírá správní poplatky za provedené úkony dle zákona 368/1992 Sb., v platném znění Zastupování V době nepřítomnosti vedoucího odboru životního prostředí jej v případě pověření zastupuje po konzultaci v celém rozsahu V době nepřítomnosti některého pracovníka odboru životního prostředí jej zastupuje po konzultaci a po pověření vedoucím odboruCopyright © 2012 Městská část Praha 7