Česky   English

Ing. Zdeněk Vohnický DiS.- zaměstnanec

Ing. Zdeněk Vohnický DiS.
V útvaru: oddělení krizového řízení
Funkce: zaměstnanec
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 144
Telefon: 22014 4069, 233 374 652
Fax: 220 144 068
Mobil: 603 466 351
Činnost:

Seznam pracovních činností: 

 • zastupuje vedoucí oddělení krizového řízení v její nepřítomnosti,
 • vykonává funkci Bezpečnostního ředitele ÚMČ Praha 7 na základě zákona
  č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a jmenování tajemníka ÚMČ Praha 7 ze dne 01.10. 2009,
 • spolupracuje s oddělením krizového managementu odboru Kancelář ředitele Magistrátu  MHMP a oddělením technického zabezpečení bezpečnostního systému odboru Informatiky MHMP, tzn. s nadřízeným orgánem státní správy v přenesené působnosti,
 • spolupracuje s Odborem ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy, KVV hl. m. Prahy, Ministerstvem obrany, Národním bezpečnostním úřadem Magistrátem hl. m. Prahy v rámci krizového, havarijního, obranného plánování, hospodářských opatřeních pro krizové stavy a utajovaných informací,
 • podílí se na přípravě a zpracování Krizového plánu MČ Praha 7,
 • zabezpečuje plnění úkolů Krizového plánu HMP v podmínkách MČ Praha 7,
 • poskytuje HZS HMP podklady a informace potřebné ke zpracování Havarijního a Krizového plánu HMP, zajišťuje komplexní úkoly pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu  nebo  ochranu  obyvatel včetně organizování a koordinace těchto
  činností ve správním obvodu městské části,
 • v oblasti obranného plánování zpracovává a aktualizuje přehled objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny, vede evidenci o vhodných věcných prostředcích pro potřeby KVV hl. m. Prahy včetně telefonních spojení na vlastníky, pro zajištění činnosti ÚMČ Praha 7 v případě vyhlášení stavu ohrožení státu a válečného stavu zpracovává podklady pro zproštění výkonu mimořádné služby vybraných zaměstnanců ÚMČ Praha 7, spolupracuje při výběru fyzických osob k pracovním  povinnostem a výpomocím pro potřeby zajišťování obrany  státu, realizuje opatření k řešení krizových situací souvisejících s obranou státu apod.,
 • zpracovává podklady pro koncepci a metodiku zajišťování opatření hospodářské mobilizace,
 • metodicky usměrňuje přípravu subjektů hospodářské mobilizace a důležitých podniků působících na území MČ Praha 7,
 • pracuje s Informačním systémem krizového řízení hl. m. Prahy (zadávání nezbytných údajů apod.),
 • pracuje s aplikací SmallappOPSU – aktualizace a správa objektů možného napadení na území MČ Praha 7,
 • plní úkoly v systému hospodářských opatření pro krizové stavy,
 • plní úkoly v systému nouzového zásobování pitnou vodou,
 • zajišťuje hlásnou službu,
 • provádí pravidelné protipovodňové prohlídky území MČ Praha 7,
 • vykonává nezbytnou činnost ve skladu humanitární pomoci,
 • vykonává nezbytnou administrativní činnost oddělení – výběr stravenek, výpočet dosažitelnosti, spisová služba apod.,
 • plánuje a organizuje činnost služby stálé dosažitelnosti pracovníků ÚMČ Praha 7,
 • vykonává službu stálé dosažitelnosti pracovníků ÚMČ Praha 7 pro případ vzniku mimořádné události na území MČ Praha 7.

 

1. Zodpovědnost pracovníka

a/ zákonná, právní :

 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky
 • Zákona č. 240/2000Sb, o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • 462/2000 Sb. Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a §28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb. a č. 431/2010 Sb.
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých  souvisejících zákonů
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • Vyhláška MO č. 280/1999 Sb.
 • Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
 • Nařízení vlády č. 51/2004 Sb., o plánování obrany státu

 

Další právní předpisy :

 • Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 238/2000 Sb., o hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky
 • Zákon č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
 • Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • Zákon č.   59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
 • Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb. a vyhlášky č. 433/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. a vyhlášky č. 454/2011 Sb.
 • Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor, ve znění vyhlášky č. 453/2011 Sb.
 • Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
 • Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č. 3 ze dne 1.7.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu: - faktury, objednávky, pokladní dokladyCopyright © 2012 Městská část Praha 7