Česky   English

Bc. Stanislav Václavovic - referent

Bc. Stanislav Václavovic
V útvaru: ODBOR KULTURY A SPORTU - OKS
Funkce: referent
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 207
Telefon: 22014 4150
Fax:
Mobil: 604 435 268
Činnost:
 • dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů a ve smyslu nařízení tajemníka č. 3 ze dne 1.7.2002 se stává příkazcem operací v rozsahu: platební doklady, faktury
 • vykonává úkoly vyplývající z písemného a osobního styku vedoucí odboru OKS a KS ÚMČ P7 se zahraničními hosty, zahr.organizacemi, institucemi, poslanci a členy Zastupitelstva MČ P7 a občany
 • podílí se na činnosti OKS
 • zajišťuje výkon agendy v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa
 • zabezpečuje organizačně a věcně zahraniční reprezentační akce představitelů MČ P7 včetně zpracování podkladů
 • sleduje termínové plnění úkolů uložených mu starostou MČ P7 a vedoucí OKS
 • spolupracuje na sledování strukturálních fondů EU a grantů EU a jejich aktivním zapojení do činnosti MČ P7
 • zodpovídá za správu inventáře v příslušné místnosti
 • spolupracuje při zpracování podkladů pro vypracování a předkládání materiálů týkajících se zahraniční spolupráce na jednání Rady MČ P7 a zasedání Zastupitelstva MČ P7
 • aktivně spolupracuje s Ministerstvem ZV ČR, se Zahraničním výborem PSP ČR, se zastupitelskými úřady, se zahraničním výborem HMP, s Odborem zahraničních vztahů HMP,    se školskými zařízeními MČ P7, s organizacemi zřízenými MČ P7 a s neziskovými organizacemi
 • aktivně spolupracuje se všemi odbory Úřadu MČ P7 v rámci zahraniční spolupráce
 • vyhodnocuje realizaci partnerských smluv uzavřených mezi MČ P7 a dalšími městy
 • ve spolupráci s tiskovým mluvčím MČ P7 spravuje cizojazyčnou verzi internetových stránek P7
 • vede kroniku MČ
 • zpracovává agendu související s udělováním čestných občanství Prahy 7 a zajišťuje komunikaci s čestnými občany
 • po organizační a obsahové stránce zajišťuje činnosti Studentského zastupitelstva Prahy 7  
 • vyhledává a poskytuje informace související s historií Prahy 7
 • spolupracuje na tvorbě obsahu časopisu MČ Hobulet
 • po organizační a obsahové stránce zajišťuje činnosti pracovní skupiny pro cizince Prahy 7Copyright © 2012 Městská část Praha 7