Česky   English

Petra Mikyšková - referentka

Petra Mikyšková
V útvaru: oddělení silničního správního úřadu
Funkce: referentka
E-mail: poslat e-mail
Motto:
Místnost: 246
Telefon: 22014 4028
Fax:
Mobil: 604 421 008
Činnost:
 • má hmotnou zodpovědnost v rámci své agendy
 • stanovuje správní poplatky
 • vydává rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací se zásahem do tělesa komunikace
 • eviduje a vydává rozhodnutí na havárie poduličních zařízení
 • shromažďuje podklady pro místní poplatky a poznatky předává OFI
 • eviduje pokutové bloky a další ceniny
 • zahajuje správní a přestupková řízení
 • stanovuje výši pokut dle  zák. č. 13/1997 Sb. (zákon o pozemních komunikacích) a dle přestupkového zákona
 • provádí pravidelné kontroly plnění podmínek rozhodnutí a minimálně 1x týdně provádí kontrolu celého obvodu
 • zjišťuje a sankčně postihuje nepovolené zábory, znečištění, poškození komunikace
 • spolupracuje s městskou a republikovou policií
 • spolupracuje s odborem dopravy MHMP
 • spolupracuje s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy (TSK)
 • spolupracuje s ostatními městskými částmi
 • spolupracuje s ostatními odbory Ú MČ Praha 7
 • vykonává a zajišťuje další operativní úkoly na pokyn vedoucí odboru
 • vyřizuje korespondenci, která svým zařazením nespadá do žádné náplně práce jednotlivých pracovníků, nebo vyžaduje zvláštní zřetel
 • v případě nepřítomnosti pracovníka na úseku záborů vyřizuje neodkladné záležitosti
 • vykonává a zajišťuje další operativní úkoly na pokyn vedoucí odboru
 • navrhuje TSK souvislé opravy komunikací a sleduje plnění, provádí měsíční plány oprav komunikací 
 • v rámci své kapitoly sleduje plnění rozpočtu
 • zajišťuje podklady pro R MČ dle zák. č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze
 • spolupracuje v řešení zóny placeného stání (ZPS) s DOP MHMP
 • rozhoduje o typu krytu komunikace s ohledem na památkovou oblast a s projednáním s odborem rozvoje Ú MČ Praha 7Copyright © 2012 Městská část Praha 7