Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0959/17Návrh na uzavření dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví domů Heřmanova 16/562 a U Studánky 29/241, včetně souvisejících pozemků24.10.2017
0958/17Návrh na podání žalob na vymáhání dlužného nájemného, včetně záloh na úhradu za služby u bytů, podání výpovědí z nájmu bytů nájemců, kteří porušují své povinnosti ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a žalob na vyklizení bytů24.10.2017
0957/17Návrh na odpis pohledávek - byty - NBP - zemřelí24.10.2017
0956/17Návrh na odpis pohledávek za období od roku 1995 do roku 2012 – kontrolní zjištění správní firmy 7U s.r.o.24.10.2017
0955/17Návrh na uzavření nájemních smluv na nebytové prostory - ateliéry v rámci projektu Art District 7, po proběhlé soutěži a vyhodnocení Kulturní komisí24.10.2017
0954/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 s odejmutím pozemků parc. č. 373/1, 373/20, 373/21, 373/27, 373/28 (budoucí ,,Parkoviště Jankovcova"), ze svěřené správy MČ Praha 7 a svěřením pozemků parc. č. 532 a části pozemků parc. č. 528, 525/1, 531 a 536/5 ...24.10.2017
0953/17Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi MČ Praha 7 a Bratrskou školou - církevní základní školou se sídlem Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČO 485 46 119 na finanční dar ve výši 24 tis. Kč na zabezpečení předškolního vzdělávání ...24.10.2017
0952/17Návrh na souhlas se zveřejněním dokumentu s názvem Strategický rámec MAP do roku 2023 a přílohy Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 v rámci projektu "Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7" ...24.10.2017
0951/17Návrh na souhlas se zveřejněním dokumentu s názvem Implementační plán pro správní obvod Praha 7 v rámci projektu "Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000071824.10.2017
0950/17Návrh na souhlas se zveřejněním dokumentů s názvem Místní akční plán vzdělávání pro správní obvod Praha 7 a Roční akční plán vzdělávání pro správní obvod Praha 7 v rámci projektu "Místní akční plány rozvoje vzdělávání – správní obvod Praha 7" ...24.10.2017
0949/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu Obecně závazné vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů pro rok 201824.10.2017
0948/17Návrh na Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 8.a 9. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201724.10.2017
0947/17Návrh k Informaci o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 724.10.2017
0946/17Návrh na svolání řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 06.11.201724.10.2017
0945/17Schválení postupu pro umísťování antiparkovacích sloupků na území městské části Praha 724.10.2017
0944/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Stavba nových podkrovních bytů, Sochařská 318/6, 317/8, 170 00 Praha 7"17.10.2017
0943/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k umístění městského mobiliáře, staveb pro reklamu - informační a reklamní vitríny17.10.2017
0942/17Návrh na schválení dílčích aktivit z přislíbené dotace v rámci soutěže "Obec přátelská seniorům"17.10.2017
0941/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 146/2017) v celkovém objemu 800 000,- Kč (rozpočtově 800,0 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu ORJ 516, OSZ a ORJ 912, OPČ - v návaznosti na realizaci projektu ...17.10.2017
0940/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 143/2017) za účelem posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 809, OMA - na realizaci investiční akce "Rekonstrukce nebytových prostor" s označením ORG 456016 ...17.10.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7