Česky   English
Úřad městské části > Usnesení rady a zastupitelstva > Usnesení rady a zastupitelstva

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0864/17Návrh na souhlas s převodem majetku (gastro zařízení) PO ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Fr. Křížka 490/2, 170 00, Praha 7 a na úpravu odpisového plánu pro rok 2017.26.09.2017
0863/17Návrh na úpravu platového výměru pro ředitelku příspěvkové organizace Základní škola Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Praha 7, Františka Křížka 226.09.2017
0862/17Návrh na souhlas zřizovatele PO ZŠ Fr. Plamínkové s rozšířenou výukou jazyků, Fr. Křížka 490/2, 170 00, Praha 7 s čerpáním investičního fondu ZŠ.26.09.2017
0861/17Návrh rozhodnutí Rady MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti 7U s.r.o. o snížení základního kapitálu společnosti, změně způsobu jednání za společnost a převodu pozemku parc. č. 763 v k.ú. Holešovice, pod kterým se nachází podzemní objekt ...19.09.2017
0860/17Návrh na schválení spolupráce se společností OFO HK LIMITED, Global Business Developement, se sídlem Beijing, China, zastoupené společností ekolo cz s.r.o., IČO: 271 41 659, v pilotním projektu bez-stanicového sdílení kol19.09.2017
0859/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 127/2017) v celkovém objemu 630 000,- Kč (rozpočtově 630,0 tis. Kč) - za účelem posílení rozpočtu ORJ 207, OŽP - na opravy a udržování a úpravy rozpočtu ORJ 407, OŽP19.09.2017
0858/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 126/2017) v celkovém objemu 8 906 744,60 Kč (rozpočtově 8 906,8 tis. Kč) - za účelem posílení rozpočtu ORJ 809, OMA na realizaci investiční akce "Reko NBP - U Průhonu 11"19.09.2017
0857/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/038 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Malířská 4/291, bytová jednotka 291/2"19.09.2017
0856/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Stavební úpravy a změna užívání domu č. p. 385 a 1219, k. ú. Holešovice, ul. V Závětří 8 a 10, Praha 7"19.09.2017
0855/17Návrh na udělení záštity městské části Praha 7 spolku Platforma pro sociální bydlení, z.s., IČO: 034 31 177, nad prvním setkáním sítě partnerství pro ukončování bezdomovectví, které se koná dne 15. listopadu 2017 v Praze19.09.2017
0854/17Návrh na udělení předchozího souhlasu pro příspěvkovou organizaci Základní škola Praha 7, Korunovační 8 na uzavření darovací smlouvy pro přijetí finančního daru ve výši 20 000,- Kč od soukromého dárce19.09.2017
0853/17Návrh na souhlasné stanovisko městské části k působení nové základní školy na území městské části Praha 719.09.2017
0852/17Návrh na uzavření darovacích smluv s řediteli školských zařízení zřizovaných městskou částí Praha 719.09.2017
0851/17Návrh na schválení soudního smíru dle § 99 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se společností GOJA, agentura Gott-Janeček spol. s.r.o., IČO: 481 12 852, ve věci žaloby o zaplacení 1.652.342 Kč s úroky z prodlení18.09.2017
0850/17Návrh na uzavření Dohody o předčasném užívání části stavby „Adaptace objektu Františka Křížka pro zdravotnické účely – stavební úpravy domu č.p. 683 v k.ú. Holešovice, Františka Křížka 22, v Praze 7“ se zhotovitelem ...18.09.2017
0849/17Návrh na souhlas s podáním žádosti o získání finanční podpory z Fondu rozvoje dostupného bydlení na území hl. m. Prahy na rekonstrukci bytového domu Dobrovského 19, Praha 7 (č. p. 537, k.ú. Holešovice)15.09.2017
0848/17Návrhu na schválení „Návrhu MČ Praha 7 na reformu hl. města Prahy“ a jeho zaslání Radě HMP12.09.2017
0847/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů12.09.2017
0846/17Návrh na zaslání Výzvy k dosazení a výměně stromů v uličních stromořadích Technické správě komunikací hl. m. Prahy, a.s.12.09.2017
0845/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce září 2017 (RO 123/2017) v celkovém objemu 1 971 600,- Kč (rozpočtově 1 971,6 tis. Kč) - posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 409, OMA12.09.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7