Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1039/17Návrh na změny dopravních opatření k akci 115. výročí Harley-Davidson14.11.2017
1038/17Návrh na zmocnění vedoucího Odboru majetku Úřadu MČ Praha 7 ke standardizovaným právním úkonům v rámci působnosti odboru, vedoucí ke snížení administrativní zátěže a s tím souvisejícího urychlení výstupu směrem k žadatelům/občanům14.11.2017
1037/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Ortenovo náměstí 24/1148, bytová jednotka 1148/11", Praha 714.11.2017
1036/17Návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků komise pro hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce "Pojištění školských zařízení MČ Praha 7", Praha 714.11.2017
1035/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/048 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Tusarova 7/1263, bytová jednotka 1263/16"14.11.2017
1034/17Návrh na poskytnutí finančního daru na organizaci Vánoční besídky pro děti a rodiče z Azylového domu a sociálních bytů Otevřené srdce, o.p.s.14.11.2017
1033/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k umístění mobilního ledového kluziště na Letenské pláni v termínu 18.11.2017 – 9.3.2018, pořádaného institucí HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO: 0006458114.11.2017
1032/17Návrh na schválení akčního plánu pro rok 201814.11.2017
1031/17Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 714.11.2017
1030/17Návrh na schválení a podpis Smlouvy č. DOH/29/02/003403/2017 o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 714.11.2017
1029/17Návrh na souhlas s podáním projektové žádosti o získání účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu v oblasti místní Agendy 2114.11.2017
1028/17Návrh na schválení záměru vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže o návrh s názvem "Revitalizace ulice Františka Křížka"14.11.2017
1027/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí, Praha 7"14.11.2017
1026/17Návrh na schválení darovací smlouvy na finanční dar městské části od spolku Dolní Holešovice, z.s., se sídlem U vody 1401/5, 170 00 Praha – Holešovice, IČO: 04288271, zastoupeným předsedkyní Klárou Cibulkovou14.11.2017
1025/17Návrh na navýšení účelového neinvestičního příspěvku pro ZŠ F. Plamínkové, ZŠ Korunovační a ZŠ Strossmayerovo náměstí na odměny zaměstnancům v souvislosti s provizorním zajištěním obědů pro ZŠ F. Plamínkové po dobu rekonstrukce školní kuchyně ...14.11.2017
1024/17Návrh na odpis nevyplacených přeplatků z nájemného a vyúčtování služeb před rokem 2014, převzatých správní firmou 7U s.r.o. v rámci spravované oblasti úseku účetnictví MČ Praha 7 po správních firmách CENTRA a.s. a EXA CZ s.r.o.14.11.2017
1023/17Návrh na řešení žádostí v oblasti bytů a nebytových prostor svěřených MČ Praha 714.11.2017
1022/17Návrh na bezúplatný převod správy majetku mobilní sestavy infostánku, umístěného na pozemku parc. č. 1796/1 v k.ú. Bubeneč (areál Šlechtova restaurace), na MČ Praha 714.11.2017
102117Návrh na převod finančních prostředků z účtu správní firmy J.N.Nova - spol. s r.o., IČO: 45315809, spravující podílový dům Plynární 39/798, na účty MČ Praha 7, za účelem financování veřejné zakázky opravy části výplní vnějšího pláště, ...14.11.2017
1020/17Návrh na udělení plné moci advokátovi Mgr. Josefu Fiřtovi, LL.M., Advokátní kancelář KF Legal, s.r.o k zastupování MČ Praha 7 ve věci zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 603/9, 605/1, 605/2, k.ú. Bubeneč ve prospěch společnosti Pražská ...14.11.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7