Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0020/17Informace o užívání krizového bytu Za Papírnou 7, Praha 7 za 3. a 4. čtvrtletí r. 201610.01.2017
0019/17Návrh na schválení udělení souhlasu obce v souladu s ustanovením § 33 odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů10.01.2017
0018/17Návrh na poskytnutí individuální dotace spolku Dolní Holešovice, z.s., IČO: 042 88 271 za účelem podpory akce Holešovický ples 201710.01.2017
0017/17Návrh na schválení plánu odpisů příspěvkové organizace Pečovatelské centrum Praha 7 na rok 2017 a úprava plánu odpisů roku 201610.01.2017
0016/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 v pozici zakladatele Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, s postupem likvidátora ve věci zápisu pozemku parc. č. 377 v k.ú. Bubeneč, ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Státní pozemkový úřad, ...10.01.2017
0015/17Návrh na udělení souhlasu PO ZŠ Praha 7, T.G. Masaryka, Ortenovo náměstí 34, k podání žádosti o navýšení kapacity školní družiny do rejstříku škol a školských zařízení10.01.2017
0014/17Návrh na zřízení dotačních komisí MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 201710.01.2017
0013/17Návrh na schválení ustanovení Řídícího výboru, Statutu a Jednacího řádu projektu MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ – SPRÁVNÍ OBVOD PRAHA 7, Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/000071810.01.2017
0012/17Návrh k Informaci o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 710.01.2017
0011/17Návrh na Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 2016 a 1. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201710.01.2017
0010/17Návrh na svolání řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 23.01.201710.01.2017
0009/17Návrh na schválení úředních hodin Úřadu MČ Praha 7 s účinností od ledna 201706.01.2017
0008/17Návrh rozpočtového výhledu MČ Praha 7 do roku 2022 a návrh rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7 na rok 201706.01.2017
0007/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období prosinec 201606.01.2017
0006/17Návrh k předloženému Návrhu finančního plánu hospodářské činnosti - úseku zdaňované činnosti - Městské části Praha 7 na rok 201706.01.2017
0005/17Dopis, adresovaný Radě MČ P703.01.2017
0004/17Návrh na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině NN (přípojka) č. 8831607149/variabilní symbol/číslo žádosti:25091719/ č.SPP - D 142592 se společností PREdistribuce,a.s., Praha 5, Svornosti 3199/19a,IČO:2737651603.01.2017
0003/16Návrh na udělení souhlasu PO Fakultní mateřská škola při Pedagogické fakultě UK, Praha 7, Na Výšinách 3/1075 s uzavřením darovací smlouvy na účelový finanční dar v hodnotě 3 000,- Kč od pana Michaela Dobiáše, se sídlem Jirečkova 7/1011 Praha 7, ...03.01.2017
0002/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka společného územního a stavebního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby „Stavební úpravy bytového domu č. p. 651, U Studánky 14, Praha 7“02.01.2017
0001/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení stavby "Stavební úpravy a nástavba bytového domu Heřmanova 26"02.01.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7