Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1104/17Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k odběratelským smlouvám ev. číslo 3056318 a ev. č. 3056319 pro odběr tepla v objektu U Průhonu 1338/38 (nová radnice Prahy 7) s dodavatelem tepla Pražská teplárenská a.s.05.12.2017
1103/17Návrh na uzavření nájemních smluv na byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou na adrese Bubenská 37/1377, U Studánky 15/621 a Tusarova 42/160105.12.2017
1102/17Návrh na vydání potvrzení zástavního věřitele Městské části Praha 7 o vzdání se zástavního práva k nemovitým věcem – k bytové jednotce č. 1493/45, v bytovém domě U Průhonu 1493/11, k.ú. Holešovice, ve vlastnictví společnosti U Průhonu 11, s.r.o., ...05.12.2017
1101/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 z pozice spoluvlastníka domu Letohradská 14/804, s havarijní výměnou plynových topidel a plynové karmy v bytě č. 2, na základě žádosti správní firmy 7U s.r.o., v návaznosti na provedenou revizi zařízení05.12.2017
1100/17Návrh na vyslovení souhlasu společnosti PREdistribuce, a.s. pro účely územního řízení stavby rozšíření sítě vysokého napětí S-136331 v ulici Strojnická, z titulu dotčeného účastníka řízení - svěřená správa pozemku parc. č. 1549/1 v k.ú. Holešovice ...05.12.2017
1099/17Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy se společností Pagefive s.r.o, IČ: 06107869, na pronájem nebytového prostoru č. 530 v domě Vinařská 1/458, z původního nájemce Štěpána Soukupa, IČ: 86662520, za stejných podmínek, s tím, že osoba společníka se nemění05.12.2017
1098/17Návrh na uzavření nové nájemní smlouvy s organizací Sdružené ambulantní zařízení v Praze 7 p.o. MČ Praha 7 na pronájem nebytové jednotky č. 454/101 v domě U Pergamenky 9/454, s účelem užívání jako sklad/archiv05.12.2017
1097/17Návrh na rozhodnutí MČ Praha 7 v pozici většinového spoluvlastníka domů Jana Zajíce 19/184 a Letohradská 14/804, k založení fondu oprav a výběru společnosti na vymáhání pohledávek05.12.2017
1096/17Informace o termínech jednání Komise prevence kriminality a sociálně patologických jevů v roce 201805.12.2017
1095/17Návrh na uzavření smlouvy o monitoringu užívání návykových látek a zajištění terénního programu na území MČ Praha 7 v roce 2018 s organizací Progressive, o.p.s., Minská 774/6, Praha 10, IČO: 266 14 93605.12.2017
1094/17Návrh na schválení kompletní výroční zprávy za školní rok 2016/2017 školských zařízení zřízených městskou částí Praha 7 a správní obvod Praha 7 - Troja05.12.2017
1093/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se změnou zákona o odpadech05.12.2017
1092/17Návrh na schválení stanoviska ke změně nařízení č. 9/2011 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád, ve znění pozdějších předpisů05.12.2017
1091/17Zmocnění k zastupování MČ Praha 7 při administraci soutěže o návrh s názvem „Revitalizace ulice Františka Křížka"04.12.2017
1090/17Návrh k přijetí "Pravidel (Zásad) pro hospodaření MČ Praha 7 v období rozpočtového provizoria na rok 2018 - pravidla rozpočtového provizoria"04.12.2017
1089/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k Nemocnici Na Františku v Praze 101.12.2017
1088/17Návrh na poskytnutí odměn členům komisí Rady městské části Praha 7, členům výborů Zastupitelstva městské části Praha 7 a členům Redakční rady Hobuletu, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 7 za rok 201701.12.2017
1087/17 Návrh na revokaci usnesení Rady MČ Praha 7 č. 1066/17-R ze dne 24.11.2017, ve věci zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice, pro Českobratrskou církev evangelickou01.12.2017
1086/17 Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce č. 9/17/360/0009 s Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., sídlem Řásnovka 8, 110 15, Praha 1, IČO: 03447286 za účelem zřízení a udržování květinových záhonů01.12.2017
1085/17Návrh na zvýšení základního platu a přidělení odměny ředitelce p.o. Pečovatelské centrum Praha 7 a řediteli p.o. Sdružené ambulantní zařízení v Praze 728.11.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7