Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1044/17Návrh na realizaci akce Plavání pro seniory Prahy 7 v I. pololetí roku 2018 v plaveckém bazénu na Výstavišti, Praha 721.11.2017
1043/17Návrh k rozhodnutí Rady MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti 7U s.r.o. k předloženým rozborům hospodaření a účetní závěrce společnosti 7U s.r.o. za 1.-3. čtvrtletí roku 201721.11.2017
1042/17Návrh k Informaci o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 721.11.2017
1041/17Návrh na Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 9.a 10. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201721.11.2017
1040/17Návrh na svolání řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 04.12.201721.11.2017
1039/17Návrh na změny dopravních opatření k akci 115. výročí Harley-Davidson14.11.2017
1038/17Návrh na zmocnění vedoucího Odboru majetku Úřadu MČ Praha 7 ke standardizovaným právním úkonům v rámci působnosti odboru, vedoucí ke snížení administrativní zátěže a s tím souvisejícího urychlení výstupu směrem k žadatelům/občanům14.11.2017
1037/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Ortenovo náměstí 24/1148, bytová jednotka 1148/11", Praha 714.11.2017
1036/17Návrh na jmenování členů a náhradníků komise pro otevírání obálek s nabídkami a členů a náhradníků komise pro hodnocení a posouzení nabídek k veřejné zakázce "Pojištění školských zařízení MČ Praha 7", Praha 714.11.2017
1035/17Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/OIVZ/048 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce volných bytů různého určení – Tusarova 7/1263, bytová jednotka 1263/16"14.11.2017
1034/17Návrh na poskytnutí finančního daru na organizaci Vánoční besídky pro děti a rodiče z Azylového domu a sociálních bytů Otevřené srdce, o.p.s.14.11.2017
1033/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k umístění mobilního ledového kluziště na Letenské pláni v termínu 18.11.2017 – 9.3.2018, pořádaného institucí HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, IČO: 0006458114.11.2017
1032/17Návrh na schválení akčního plánu pro rok 201814.11.2017
1031/17Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 714.11.2017
1030/17Návrh na schválení a podpis Smlouvy č. DOH/29/02/003403/2017 o finančním vyrovnání prostředků získaných z provozování Zóny placeného stání na území městské části Praha 714.11.2017
1029/17Návrh na souhlas s podáním projektové žádosti o získání účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu v oblasti místní Agendy 2114.11.2017
1028/17Návrh na schválení záměru vyhlášení mezinárodní architektonické soutěže o návrh s názvem "Revitalizace ulice Františka Křížka"14.11.2017
1027/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Rekonstrukce a rozšíření sportovního hřiště při ZŠ T. G. Masaryka, Ortenovo náměstí, Praha 7"14.11.2017
1026/17Návrh na schválení darovací smlouvy na finanční dar městské části od spolku Dolní Holešovice, z.s., se sídlem U vody 1401/5, 170 00 Praha – Holešovice, IČO: 04288271, zastoupeným předsedkyní Klárou Cibulkovou14.11.2017
1025/17Návrh na navýšení účelového neinvestičního příspěvku pro ZŠ F. Plamínkové, ZŠ Korunovační a ZŠ Strossmayerovo náměstí na odměny zaměstnancům v souvislosti s provizorním zajištěním obědů pro ZŠ F. Plamínkové po dobu rekonstrukce školní kuchyně ...14.11.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7