Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0049/18Návrh na zřízení věcného práva - břemene - pozemkové služebnosti inženýrské sítě, dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v souvislosti s rozšířením sítě vysokého napětí S-136331 v ulici Strojnická, ...22.01.2018
0048/18Návrh na souhlas s uzavřením darovací smlouvy mezi městskou částí Praha 7 a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45244782 na finanční dar ve výši 100 000,- Kč22.01.2018
0047/18Podnět na pořízení změny Územního plánu SÚ hl. m. Prahy výkresu č. 33, Marina Island 2, Praha 7 - Holešovice podaný navrhovatelem společností A.D.N.S. Production s.r.o. prostřednictvím Městské části16.01.2018
0046/18Návrh na stanovení programu 1. řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 29.01.201816.01.2018
0045/18Zmocnění k zastupování MČ Praha 7 při administraci "změny vyhrazené" v rámci veřejné zakázky na stavební práce „ Nová radnice pro Prahu 7"16.01.2018
0044/18Návrh k informaci o postupu likvidace Bytového podniku v Praze 7, státní podnik v likvidaci, za rok 201716.01.2018
0043/18Návrh na uzavření nájemních smluv na nebytové prostory, po proběhlé soutěži a vyhodnocení Komisí pro majetek, bytové a nebytové prostory16.01.2018
0042/18Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 s odejmutím pozemků parc. č. 2118/6, 2118/10 a 2118/11 (část zeleně a chodníku u vstupu do Letenských sadů), vše k.ú. Holešovice, ze svěřené správy MČ Praha 716.01.2018
0041/18Návrh na schválení připomínek MČ Praha 7 k návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vztahující se k jízdě cyklistů na území MČ Praha 116.01.2018
0040/18Návrh na schválení výstupů vzešlých z participativní diskuse Tři roky od voleb městské části Praha 7 konané 22. 11. 2017, následně ověřených online anketou16.01.2018
0039/18Návrh na schválení termínů zasedání Komise zdravého města, MA 21 a participace Rady MČ Praha 7 v roce 201816.01.2018
0038/18Návrh na schválení pracovních skupin pro tvorbu akčních plánů na rok 201916.01.2018
0037/18Návrh na schválení změn Implementačních pravidel Strategického plánu rozvoje Městské části Praha 7 pro období 2016‒202216.01.2018
0036/18Návrh na schválení upraveného znění Stanov Sociálního fondu zaměstnavatele MČ Praha 7 a Zásad pro používání prostředků z tohoto fondu s účinností od 01.02.201816.01.2018
0035/18Návrh na schválení ubytování občanům MČ Praha 7, v bytě určeném pro řešení naléhavých sociálních a bytových problémů16.01.2018
0034/18Návrh na schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o financování v rámci Operačního programu Praha - pól růstu ze dne 13. 12. 2016, název projektu: Navýšení kapacity předškolního vzdělávání při MŠ U Uranie, reg. č. CZ.07.4.67/0./0.0/15_004/000009216.01.2018
0033/18Návrh na poskytnutí programových dotací v rámci dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 201816.01.2018
0032/18Návrh na volbu paní JUDr. Jarmily Kremplové jako přísedící Obvodního soudu pro Prahu 716.01.2018
0031/18Návrh na stanovisko MČ Praha 7 k Obecně závazné vyhlášce, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se svěřením majetku HMP ...16.01.2018
0030/18Návrh k Informaci o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 716.01.2018Copyright © 2012 Městská část Praha 7