Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
1084/17Návrh na udělení plné moci Národní síti Zdravých měst ČR (NSZM), IČO: 613 85 247, v souvislosti s zastupováním MČ Praha 7 při jednání s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), IČO: 708 83 8, ohledně získání a přenosu dat ...28.11.2017
1083/17Návrh na řešení žádostí v oblasti pronájmů bytů svěřených MČ Praha 728.11.2017
1082/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období listopad 201728.11.2017
1081/17Návrh na souhlas z titulu vlastníka objektu s podáním žádosti o poskytnutí finanční podpory a s případnou realizací projektu s názvem "Zahrada čtvero ročních období" – přístav a hájek (zahrada U Pergamenky) Mateřské školy U Uranie, Praha 7, ...28.11.2017
1080/17Návrh na udělení mimořádných odměn a motivačních příplatků ředitelům školských zařízení, které zřizuje MČ Praha 7, za řídící a ekonomickou činnost28.11.2017
1079/17Postoj MČ Praha 7 ve věci stavby umělecko-výtvarného řešení výdechového objektu souboru staveb městského okruhu v úseku Myslbekova - Pelc Tyrolka, na pozemku parc. č. 663/2, 662/2 a 666, k.ú. Bubeneč, ulice Nad Královskou oborou28.11.2017
1078/17Návrh na poskytnutí finančního účelového neinvestičního příspěvku PO ZŠ MČ Praha 7 v rámci podpory tělovýchovy dětí a mládeže v roce 201728.11.2017
1077/17Návrh rozhodnutí Rady MČ Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti 7U s.r.o., IČO: 26418274, na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu funkce jednatele společnosti ze dne 29.04.2016 s Mgr. Tomášem Trnkou28.11.2017
1076/17Návrh rozhodnutí Rady městské části Praha 7 v působnosti valné hromady společnosti 7U s.r.o , IČO 264 18 274, ve věci udělení mimořádné odměny jednateli společnosti za výkon funkce jednatele v období 2.pololetí roku 201728.11.2017
1075/17Návrh na změnu členství Komise pro majetek, bytové a nebytové prostory Rady MČ Praha 728.11.2017
1074/17Návrh na schválení stanoviska k návrhu Nařízení, kterým se stanoví regulační řád pro území hlavního města Prahy28.11.2017
1073/17Návrh na schválení stanoviska MČ Praha 7 k akci 115. výročí založení Harley-Davidson konané v termínu 5. - 8.7.2018 v Praze pořádané organizací Klasik Moto, a.s., IČO: 257 35 78128.11.2017
1072/17Návrh schválení uzavření smlouvy o bezplatné výpůjčce sedmi vodních prvků (pítek "P") se Štěpánem Bartákem, Václavské náměstí 778/14, 110 00, Praha – Nové Město, IČO: 6604934228.11.2017
1071/17Návrh na stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MČ P7 v souvislosti s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 01.01.201824.11.2017
1070/17Návrh na schválení výběru zhotovitele a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/008 k veřejné zakázce malého rozsahu "Rekonstrukce nebytových prostor – Komunardů 14/432 – Výměna výkladců v NBP č. 432/101 a NBP č. 432/102 - II.", k.ú. Holešovice, Praha 724.11.2017
1069/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 173/2017) v celkovém objemu 450 000,- Kč (rozpočtově 450,0 tis. Kč) z důvodu potřeby provedení přesunů a úprav neinvestičního příspěvku zřizovatele (MČ Praha 7) pro příspěvkovou ...24.11.2017
1068/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce prosince 2017 (RO 175/2017) za účelem posílení upraveného rozpočtu odboru majetku, ORJ 809, OMA, v objemu 300 000,- Kč (rozpočtově 300,0 tis. Kč) - na realizaci investiční akce "Rekonstrukce ...24.11.2017
1067/17Návrh na zřízení věcných práv - břemen - pozemkových služebností stezky a cesty, přes služebný pozemek parc. č. 1502/1 v k.ú. Holešovice (Schnirchova 26/1373)24.11.2017
1066/17Návrh na zřízení bezúplatného práva stavby na pozemcích parc. č. 303, 304, 305, vše k.ú. Holešovice, pro Českobratrskou církev evangelickou24.11.2017
1065/17Návrh na vyslovení souhlasu MČ Praha 7 v pozici zakladatele Bytového podniku v Praze 7, s.p. v likvidaci, s postupem likvidátora ve věci pozemku parc. č. 596 s domem č.p. 851, k.ú. Bubeneč, a zbylých pohledávek z pronájmu nemovitých věcí24.11.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7