Česky   English

USNESENÍ RADY A ZASTUPITELSTVA

Orgán:
Rok:
Datum usnesení:
Číslo usnesení:
V názvu a obsahu:
Číslo usn.NázevDatum
0885/17Návrh na schválení pracovního plánu Komise zdravého města, MA21 a participace Rady MČ Praha 7 a termínů zasedání komise ve 4. čtvrtletí roku 201726.09.2017
0884/17Návrh na schválení uzavření a podpisu Smlouvy o dílo č. 2017/OIVZ/055 na veřejnou zakázku „Nová radnice pro Prahu 7"26.09.2017
0883/17Návrh k provedení rozpočtových opatření v hlavní činnosti MČ Praha 7 - za období září 201726.09.2017
0882/17Návrh na podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního řízení Úřadu vlády ČR v dotačním programu Podpora terénní práce v roce 201826.09.2017
0881/17Návrh na realizaci rozpočtového opatření měsíce října 2017 (RO 125/2017) v celkovém objemu 117 612,- Kč (rozpočtově 117,7 tis. Kč) - zařazení nové investiční akce "Pořízení 2 kusů venkovních informačních vitrín" do upraveného rozpočtu ORJ 621, OKS.26.09.2017
0880/17Návrh na řešení žádostí v oblasti nájmů bytů svěřených MČ Praha 726.09.2017
0879/17Informace o termínech jednání Komise rozvoje urbanismu, architektury a veřejného prostoru RMČ P7 pro konec roku 201726.09.2017
0878/17Stanovisko MČ Praha 7 jakožto účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, stavby "Rozšíření optické sítě P7 - napojení OC Palác Stromovka"26.09.2017
0877/17Předběžné stanovisko MČ Praha 7 k záměru "Sdružené parkoviště Jankovcova, Praha 7"26.09.2017
0876/17Návrh na udělení plné moci a souhlasu s případným kácením náletových dřevin z titulu vlastníka pozemků parc.č. 373/1, 373/20, 373/21, 373/23, 373/27 a 373/28, vše v k.ú. Holešovice, které jsou v kolizi s plánovanou stavbou „Sdruženého parkoviště ...26.09.2017
0875/17Návrh na zrušení Fondu bydlení a zapojení zbývajících finančních prostředků fondu do rozpočtu zahájené akce na rekonstrukce bytů26.09.2017
0874/17Návrh na zapojení finančních prostředků na tvorbu Sociálního fondu zaměstnavatele (SFZ) do upraveného rozpočtu MČ Praha 7 pro rok 2017 a to za období duben, květen a červen 2017 - rozpočtové opatření měsíce října 2017 (RO 128/2017).26.09.2017
0873/17Návrh o provedených rozpočtových opatřeních - sumarizace za období květen, červen, červenec a srpen 201726.09.2017
0872/17Návrh na vyhlášení dotačního řízení MČ Praha 7 v oblastech bezpečnost a protidrogová prevence, kultura, sociální a zdravotní, sport, školství, životní prostředí pro rok 201826.09.2017
0871/17Návrh k Informaci o plnění úkolů uložených Radě MČ Praha 7 Zastupitelstvem MČ Praha 726.09.2017
0870/17Návrh na Informaci o činnosti Rady MČ Praha 7 v období mezi 7.a 8. zasedáním Zastupitelstva MČ Praha 7 v roce 201726.09.2017
0869/17Návrh na svolání řádného zasedání Zastupitelstva MČ Praha 7 dne 09. 10. 201726.09.2017
0868/17Návrh na řešení žádosti občana MČ Praha 7 na uzavření splátkového kalendáře doručené MČ Praha 726.09.2017
0867/17Návrh na schválení vyřazení hmotného majetku MČ Praha 7 na základě návrhu Likvidační komise Rady MČ Praha 726.09.2017
0866/17Návrh na schválení směrnice "Pravidla k evidenci majetku užívaného příspěvkovými organizacemi zřízenými MČ Praha 7" s účinností od 01.10.201726.09.2017Copyright © 2012 Městská část Praha 7