Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ÚTVAR KONTROLY, AUDITU A STÍŽNOSTÍ - ÚKAS
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Burgrová Lenka zaměstnanec poslat e-mail 770 110 421 ÚKAS
Marešová Ivana finanční kontrolor poslat e-mail 603 775 452 ÚKAS
Pořízka Jiří Bc. vedoucí útvaru poslat e-mail 233 373 735 ÚKAS
Vodičková Libuše zaměstnanec poslat e-mail 770 112 902 ÚKAS

Útvar interního auditu - ÚIA

Náplň práce:

a) v oblasti auditu

  • na základě objektivního hodnocení rizik zpracovává roční a střednědobý plán jednotlivých finančních, systémových a výkonných auditů; přípravu plánů projednává se starostou MČ Praha 7
  • na základě nezávislého a objektivního přezkoumání interní audit vyhodnocuje nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému tak, aby rizika vztahující se k činnosti MČ Praha 7 byla včas rozpoznávána a byla přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
  • bez zbytečného odkladu informuje starostu MČ Praha 7 o zjištěních z provedených auditů, předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti MČ Praha 7 a nastavení vnitřního kontrolního systému
  • v rámci finančních auditů prověřuje průkaznost systému vedení evidence majetku, správnost prováděných inventur, správnost údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech
  • v rámci auditů systému prověřuje a hodnotí účinnost systémů a procesů, které by měly zabránit vzniku neúměrných rizik a systémových nedostatků, financování činnosti Úřadu MČ Praha 7, zajištění správy veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek, postup při schvalování platebních příkazů odpovědnými osobami a úplnost a správnost zaznamenaných transakcí
  • v rámci auditů výkonů prověřuje hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků MČ Praha 7 a způsob řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů

b) v oblasti poskytování informací podle informačního zákona

  • přijímá a eviduje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., informačního zákona, ve znění pozdějších předpisů
  • dohlíží na dodržování zákonem stanovených lhůt pro vyřizování těchto žádostí
  • při vyřizování žádostí spolupracuje s jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 7
  • zpracovává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informačního zákona, ve znění pozdějších předpisů

Útvar kontroly a stížností - ÚKS

Příjem a zpracování stížností Útvarem kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 7

Útvar kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 7 přijímá, eviduje a zajišťuje správné, včasné a důsledné vyřízení stížností došlých na Úřad MČ Praha 7, směřujících na činnost jednotlivých odborů a oddělení, činnost subjektů, jichž je MČ Praha 7 zřizovatelem, případně s nimi spolupracuje na základě mandátních a jiných smluv, s cílem zabezpečit ochranu práv a oprávněných zájmů zejména občanů MČ Praha 7.

Příjem stížností:

Stížnosti adresované Útvaru kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 7 jsou podávány v písemné formě prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Prahy 7 a prostřednictvím infomačních center MČ Praha 7.

Zpracování stížností:

Stěžovatel musí být o přijetí stížnosti podané Úřadu MČ Praha 7 neprodleně písemně vyrozuměn.

Obsah stížnosti je prošetřen pracovníky příslušného odboru, či Útvaru kontroly a stížností, v případě potřeby v součinnosti s ostatními odbory a odděleními, do jejichž kompetence předmět stížnosti spadá.

Po skončení šetření musí být stěžovatel písemně informován o výsledku a závěrech provedeného šetření.

Lhůty:

Stížnost se vyřizuje bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení stížnost je 60 dnů od doručení příslušnému odboru Úřadu MČ Praha 7. Pokud vyřizování stížnosti překročí 30 dnů od jejího doručení, musí být stěžovatel k tomuto dni písemně vyrozuměn o stavu vyřizování stížnosti a o dalším předpokládaném postupu.

Pokud nelze stížnost vyřídit ve lhůtě do 60 dnů, rozhodne tajemník Úřadu MČ Praha 7 o prodloužení lhůty, o tomto postupu bude stěžovatel písemně informován; součástí informace bude i odůvodnění nedodržení lhůty 60 dnů pro vyřízení.

Útvar kontroly a stížností není kompetentní k vyřizování stížností na výkon státní správy. Tyto stížnosti podléhají samostatnému režimu a řeší je orgány příslušné v jednotlivých oblastech. Informace jsou poviny podat odbory, které státní správu vykonávají.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7