Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ÚTVAR KONTROLY A STÍŽNOSTÍ - ÚKS
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Burgrová Lenka zaměstnanec poslat e-mail 770 110 421 ÚKS
Marešová Ivana finanční kontrolor poslat e-mail 603 775 452 ÚKS
Vodičková Libuše zaměstnanec poslat e-mail 770 112 902 ÚKS

Útvar kontroly a stížností - ÚKS

Příjem a zpracování stížností Útvarem kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 7

Útvar kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 7 přijímá, eviduje a zajišťuje správné, včasné a důsledné vyřízení stížností došlých na Úřad MČ Praha 7, směřujících na činnost jednotlivých odborů a oddělení, činnost subjektů, jichž je MČ Praha 7 zřizovatelem, případně s nimi spolupracuje na základě mandátních a jiných smluv, s cílem zabezpečit ochranu práv a oprávněných zájmů zejména občanů MČ Praha 7.

Příjem stížností:

Stížnosti adresované Útvaru kontroly a stížností Úřadu MČ Praha 7 jsou podávány v písemné formě prostřednictvím podatelny Úřadu MČ Prahy 7 a prostřednictvím infomačních center MČ Praha 7.

Zpracování stížností:

Stěžovatel musí být o přijetí stížnosti podané Úřadu MČ Praha 7 neprodleně písemně vyrozuměn.

Obsah stížnosti je prošetřen pracovníky příslušného odboru, či Útvaru kontroly a stížností, v případě potřeby v součinnosti s ostatními odbory a odděleními, do jejichž kompetence předmět stížnosti spadá.

Po skončení šetření musí být stěžovatel písemně informován o výsledku a závěrech provedeného šetření.

Lhůty:

Stížnost se vyřizuje bez zbytečného odkladu. Lhůta pro vyřízení stížnost je 60 dnů od doručení příslušnému odboru Úřadu MČ Praha 7. Pokud vyřizování stížnosti překročí 30 dnů od jejího doručení, musí být stěžovatel k tomuto dni písemně vyrozuměn o stavu vyřizování stížnosti a o dalším předpokládaném postupu.

Pokud nelze stížnost vyřídit ve lhůtě do 60 dnů, rozhodne tajemník Úřadu MČ Praha 7 o prodloužení lhůty, o tomto postupu bude stěžovatel písemně informován; součástí informace bude i odůvodnění nedodržení lhůty 60 dnů pro vyřízení.

Útvar kontroly a stížností není kompetentní k vyřizování stížností na výkon státní správy. Tyto stížnosti podléhají samostatnému režimu a řeší je orgány příslušné v jednotlivých oblastech. Informace jsou poviny podat odbory, které státní správu vykonávají.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7