Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU - ÚIA
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Pořízka Jiří Bc. vedoucí útvaru poslat e-mail 233 373 735 ÚIA

Útvar interního auditu - ÚIA

Náplň práce:

a) v oblasti auditu

  • na základě objektivního hodnocení rizik zpracovává roční a střednědobý plán jednotlivých finančních, systémových a výkonných auditů; přípravu plánů projednává se starostou MČ Praha 7
  • na základě nezávislého a objektivního přezkoumání interní audit vyhodnocuje nastavení a účinnost vnitřního kontrolního systému tak, aby rizika vztahující se k činnosti MČ Praha 7 byla včas rozpoznávána a byla přijímána odpovídající opatření k jejich vyloučení nebo zmírnění
  • bez zbytečného odkladu informuje starostu MČ Praha 7 o zjištěních z provedených auditů, předkládá doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti MČ Praha 7 a nastavení vnitřního kontrolního systému
  • v rámci finančních auditů prověřuje průkaznost systému vedení evidence majetku, správnost prováděných inventur, správnost údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech
  • v rámci auditů systému prověřuje a hodnotí účinnost systémů a procesů, které by měly zabránit vzniku neúměrných rizik a systémových nedostatků, financování činnosti Úřadu MČ Praha 7, zajištění správy veřejných prostředků při zadávání veřejných zakázek, postup při schvalování platebních příkazů odpovědnými osobami a úplnost a správnost zaznamenaných transakcí
  • v rámci auditů výkonů prověřuje hospodárné, účelné a efektivní vynakládání veřejných prostředků MČ Praha 7 a způsob řízení materiálních, finančních a lidských zdrojů

b) v oblasti poskytování informací podle informačního zákona

  • přijímá a eviduje žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., informačního zákona, ve znění pozdějších předpisů
  • dohlíží na dodržování zákonem stanovených lhůt pro vyřizování těchto žádostí
  • při vyřizování žádostí spolupracuje s jednotlivými odbory Úřadu MČ Praha 7
  • zpracovává výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., informačního zákona, ve znění pozdějších předpisůCopyright © 2012 Městská část Praha 7