Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND - OSA
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Chramostová Zuzana JUDr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4137, 233 373 732 OSA
 

Odbor správních agend - OSA

Odbor správních agend - OSA

 1. plní organizačně technické úkoly spojené s přípravou a provedením voleb a referenda
 2. vede stálý seznam voličů, dodatek stálého seznamu, provádí průběžnou aktualizaci v návaznosti na registr obyvatel
 3. připravuje návrhy k volbě, odvolání a zproštění funkce přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 7
 4. plní úkoly na úseku sčítání lidu, domů a bytů, spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 5. zajišťuje úkoly vyšetřovací agendy, poskytuje oprávněným subjektům zprávy o pověsti občana
 6. vede rejstřík přestupků pro celý Úřad MČ Praha 7 a zpracovává statistiku přestupků
 7. vede přestupkové řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, které spadají do působnosti odboru, i na dalších úsecích státní správy a územní samosprávy, které nespadají do speciální působnosti jiného odboru
 8. na úsecích státní správy v působnosti odboru provádí výkon rozhodnutí – vymáhání nepeněžitých plnění
 9. ve spolupráci se soudem a probační a mediační službou vede evidenci odsouzených k trestu výkonu obecně prospěšných prací, zařazuje je k výkonu tohoto trestu a stanovuje podmínky pro jeho výkon
 10. provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 11. zajišťuje součinnost při konání veřejných sbírek na území MČ Praha 7
 12. zpracovává údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo vnitra
 13. je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích v rozsahu daném zákonem
 14. přijímá žádosti o zprostředkování kontaktu
 15. přijímá ohlášení o změně místa trvalého pobytu či ukončení trvalého pobytu na území České republiky
 16. vystavuje potvrzení o změně místa trvalého pobytu
 17. eviduje údaje o adresách, na které mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu
 18. rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 19. přijímá žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního dokladu
 20. předává občanské průkazy a cestovní doklady
 21. přijímá ohlášení o ztrátě, odcizení, zničení a nálezu občanských průkazů a cestovních dokladů
 22. vydává potvrzení o občanském průkazu a cestovním dokladu
 23. vede evidenci obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 24. poskytuje údaje z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů občanům a subjektům vymezených zákonem Copyright © 2012 Městská část Praha 7