Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Fafílek Ivo kurátor pro dospělé poslat e-mail 22014 4188 OSZ
Hrubcová Renáta sociální pracovník poslat e-mail 22014 4087 OSZ
Koudelová Ludmila sociální pracovník poslat e-mail 22014 4258 OSZ
Pášová Eva Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4096 OSZ
Rosecká Eva sociální pracovník poslat e-mail 22014 4234 OSZ
Slimáková Zuzana sociální pracovník poslat e-mail 22014 4243 OSZ
Vaňásek Bohumil Bc. veřejný opatrovník poslat e-mail 22014 4006 OSZ
Zelinková Naděžda Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4097 OSZ

Oddělení sociální péče

Úsek péče o dospělé občany

 1. V rámci své činnosti zajišťuje všestrannou péči o seniory, o občany zdravotně postižené, společensky nepřizpůsobivé, o občany omezené či zbavené způsobilosti k právním úkonům a o občany vedené v seznamu uchazečů o zaměstnání příslušným úřadem práce, v souladu se zákonem č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a z.č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Poskytuje odborné sociální poradenství občanům v nepříznivé sociální situaci, výchovnou, poradenskou a psychoterapeutickou péči potřebným občanům.
 3. V rámci depistáže vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí, provádí posouzení životní situace klienta, individuální plánování cílů klienta a kroků, které povedou k jejich naplnění, v souladu se Sociální reformou I. a metodického pokynu MPSV.
 4. Vede evidenci klientů a sociální práce včetně Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, v souladu s metodickým pokynem MPSV, navazující na z.č. 366/2011 Sb.
 5. Předkládá sociální komisi Rady MČ Praha 7 konkrétní návrhy na řešení jednotlivých situací potřebných občanů.
 6. Napomáhá při zajišťování ubytování občanům v nepříznivé bytové a sociální situaci a občanům bez domova s trvalým pobytem na Praze 7.
 7. V případě potřeby provádí místní sociální šetření s cílem vykonávání činnosti sociální práce
 8. Spolupodílení se na komunitním plánování, vyhodnocování efektivity sociálních či souvisejících služeb.
 9. Koordinuje péči o občany společensky nepřizpůsobivé.
 10. Spolupracuje se všemi státními i nestáními organizacemi, soudy a notářstvím.
 11. Zajišťuje výkon opatrovníka ustanoveného soudem o osobu zbavenou či omezenou způsobilosti k právním úkonům, zastupuje tyto osoby a provádí všechny činnosti s tím spojené.
 12. Vydává označení zvláštních vozidel převážejících osobu tělesně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou nebo osobu sluchově postiženou a vede jejich evidenci.
 13. Zajišťování agendy Sociálních pohřbů dle § 5 z.č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
 14. Zajišťování agendy Zvláštního příjemce u důchodových dávek dle § 10, § 118 z.č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů.Copyright © 2012 Městská část Praha 7