Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ - OSZ > oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Bittmanová Daniela Mgr. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4075 OSZ
Hrstková Jana Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4074 OSZ
Chábová Tereza Bc. náhradní rodinná péče poslat e-mail 22014 4187 OSZ
Chotěborová Hana Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4094 OSZ
Kopřivová Koníčková Vlasta vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4186 OSZ
Štiková Ivana Dis. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4078 OSZ
Zýková Eva Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4084 OSZ
Žlebková Veronika Bc. sociální pracovník poslat e-mail 22014 4089 OSZ

Oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochrana dětí je výkonem státní správy v přenesené působnosti.

Činnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí se primárně řídí zákonem č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

Mezi další právní předpisy, na základě kterých  OSPOD vykonává svoji činnost lze jmenovat:

 • vyhlášku č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, 
 • směrnici MPSV č.j. 2013/26780-21 ze dne 19.9.2013 o ustanovení a rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené organy sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace v oblasti náhradní rodinné péče, 
 • zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, 
 • zákon č. 292/2013 Sb. o zvláštních řízeních soudních, 
 • zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, 
 • zákon č. 218/203 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy  
 • zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů 
 • další související právními předpisy 
 • další předpisy mezinárodního práva - zejména Úmluvou OSN o právech dítěte
  a jiné.

 

Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

 • v případě rozchodu nebo rozvodu rodičů vykonává v soudním řízení o úpravu poměrů dítěte funkci kolizního opatrovníka a hájí zájmy dítěte
 • v této souvislosti na žádost vypracovává zprávy a vyjádření pro soud, podává příslušné návrhy, či podněty
 • působí na rodiče, aby plnili povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, projednává s rodiči odstranění nedostatků ve výchově dítěte, projednává s dítětem nedostatky v  jeho chování
 • poskytuje pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících  s péčí o dítě, poskytuje nebo zprostředkovává rodičům poradenství při výchově a vzdělávání dítěte
 • ukládá rodičům a osobám odpovědným za výchovu dítěte v případě potřeby povinnost využít pomoc odborného poradenského zařízení
 • rozhoduje o výchovných opatřeních
 • pořádá případové konference, vyhodnocuje situaci a vypracovává individuální plán ochrany dítěte
 • spolupracuje s orgány obcí, státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními, občanskými sdruženími, charitativními a jinými organizacemi
 • dítěti bez péče zajišťuje neodkladné úkony v jeho zájmu do doby, než je mu ustanoven poručník
 • činí nezbytná opatření sociálně právní ochrany ve zvláštních případech (ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny
 • vede spisovou dokumentaci a evidenci ohrožených dětí a dětí, kterým bylo ustanoveno opatrovníkem nebo poručníkem. 

 

Rodiče dle § 865 - 909 občanského zákoníku však mají práva a povinnosti, tedy rodičovské kompetence, vyplývající z rodičovské odpovědnosti (při péči o nezletilé dítě zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, při zastupování nezletilého dítěte, při správě jeho jmění). Stát nastupuje pouze tam, kde rodiče nejsou schopni své povinnosti plnit. Plně v kompetenci rodičů je tedy rozhodování o tom, jaké školské zařízení bude dítě navštěvovat, či na jaké zájmové kroužky bude chodit.

Rodiče mají dle § 907 ods. 3  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, povinnost vzájemně se informovat o všech závažných skutečnostech týkajících se dítěte (zdravotní stav, školní povinnosti, místo pobytu dítěte, apod.).

Rodiče by se měli vždy pokusit v zájmu dítěte dohodnout.

 

Standardy kvality sociálně – právní ochrany dětí
Copyright © 2012 Městská část Praha 7