Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR PERSONÁLNÍCH ČINNOSTÍ - OPČ
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Frintová Monika personalista – vzdělávání poslat e-mail 22014 4099 OPČ
Marečková Jitka platová účetní poslat e-mail 22014 4101 OPČ
Pouzarová Eva personalista poslat e-mail 22014 4172 OPČ
Sedláková Lenka Mgr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4098 OPČ

Odbor personálních činností - OPČ

 • Administrativně zajišťuje nástupy nových pracovníků a výstupy stávajících pracovníků se všemi náležitostmi.
 • Vede evidenci osobních spisů, zpracovává stanovené údaje o pracovnících v personálním programu v počítači.
 • Vede evidenci příjmů, propuštěných, přehled o stavu a pohybu zaměstnanců, životních jubileích.
 • V součinnosti s tajemníkem Úřadu MČ P7 rozhoduje o žádostech o úpravu pracovní doby a poskytování neplaceného volna.
 • Potvrzuje doby zaměstnání bývalých pracovníků, vydává a eviduje služební průkazy.
 • Provádí veškerou činnost spojenou se zajištěním výběrových a konkursních řízení na obsazení uvolněných pozic.
 • Navrhuje tajemníkovi Úřadu MČ P7 platové zařazení zaměstnanců MČ P7 a povolení výjimek z předepsané kvalifikace ve smyslu mzdových předpisů.
 • Navrhuje rozpočet mzdových prostředků (včetně OON) a sleduje jeho čerpání. Provádí pravidelné rozbory čerpání mzdových prostředků a odpovídá za jejich nepřekročení.
 • Spolupracuje při provádění rozborů o hospodaření s OFI a OVS.
 • Zajišťuje komplexní automatizované zpracování mezd včetně zabezpečení všech dokladů nutných pro zaúčtování mezd.
 • Zajišťuje výplatu mezd a mzdových náhrad pracovníkům, evidování a poukazování k výplatě odměny přiznané podle příslušných právních předpisů, obdobně tak i u členů zastupitelstva uvolněných pro výkon funkce.
 • Provádí hmotné zabezpečení členů Zastupitelstva MČ P7, včetně náhrad ušlého zisku.
 • Vede evidenci čerpání dovolených zaměstnanců, pracovní neschopnosti a celkovou agendu pojištění.
 • Zpracovává měsíční, pololetní a roční výkazy o pracovní neschopnosti a úrazovosti podle příslušných pokynů Statistického úřadu a čtvrtletní a roční výkaz P204.
 • Provádí kontrolu mzdových a evidenčních listů. Zpracované evidenční listy odesílá na PSSZ.
 • Provádí výpočet daně ze mzdy u dohod kap. 911, vede evidenci a zabezpečuje odvod daně ve stanoveném termínu.
 • Vydává veškerá potvrzení o příjmu (pro soc. dávky, soudní řízení, úvěry).
 • Ve spolupráci s tajemníkem Úřadu MČP7 a příslušnými vedoucími odborů kontroluje dodržování předpisů v oblasti pracovního práva.
 • Eviduje předpisy a vyhlášky týkající se personální a mzdové agendy.
 • Ve spolupráci s OFI provádí kontrolu čerpání mzdových prostředků na úseku HČ i VHČ.
 • Měsíčně vyčísluje částku odpovídající mzdovým nákladům včetně pojistného (placeného zaměstnavatelem), vynaloženým v oblasti VHČ - tuto skutečnost hlásí OMA.
 • Zajišťuje průběžné vzdělávání zaměstnanců včetně kvalifikace požadované příslušnými předpisy. S příslušnými vedoucími odborů zajišťuje zaškolování nově nastupujících zaměstnanců Úřadu MČ P7, seznamuje je se závaznými pracovněprávními předpisy (pracovní řád, organizační řád aj.Copyright © 2012 Městská část Praha 7