Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR PÉČE O VEŘEJNÝ PROSTOR - OVP
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Batěk Tomáš inspektor veřejného prostranství poslat e-mail 22014 4228 OVP
Dvořáková Kristýna referent poslat e-mail 22014 4140 OVP
Knitl Jiří Mgr. pověřený vedením odboru poslat e-mail 22014 4044 OVP

Odbor péče o veřejný prostor - OVP

Agenda “malých zásahů” do veřejného prostranství / prostoru: (ve spolupráci s příslušným odborem MČ Praha 7, vlastníkem, správcem apod.)

a) Realizace drobných změn mobiliáře;

b) Realizace drobných změn podoby veřejného prostoru;

c) Inovace ve veřejném prostoru / prostranství zlepšující kvalitu života obyvatel MČ;

d) Udělování dotací aktivním občanům a organizacím na MČ s cílem zkvalitnění veřejného prostranství / prostoru MČ P7 (v úzké spolupráci s ORZ);

e) Koordinace projektů / aktivit ve veřejném prostoru napříč úřadem MČ, včetně organizace pravidelných koordinačně informačních porad zástupců relevantních odborů k tomuto tématu.

Agenda komunikace s občany – prostřednictvím aplikací / webové stránky:

a) Komunikace s občany;

b) Řešení podnětů nebo jejich delegování příslušným kolegům na úřadě;

c) Kontrola a monitoring řešení;

d) Správa aplikace - komunikace a řešení problémů s poskytovatelem (např. Prostor Plus o.p.s.);

e) Správa privátní skupiny Úřadu MČ Praha 7;

f) Řešení podnětů občanů získaných i mimo aplikaci Lepší místo (web, sociální sítě, mail, osobní kontakt apod.)

Agenda údržby veřejného prostranství: Vlastní činnost:

a) Kontroluje, zda úklid prováděný smluvními firmami, které zajišťují úklid veřejných prostranství, je prováděn v rozsahu, způsobem a četnosti, dle uzavřených platných smluv s MČ Praha 7;

b) Kontroluje, zda je dodržován harmonogram vývozu odpadkových košů ve vlastnictví MČ P7, podle uzavřených platných smluv s MČ Praha 7;

c) Kontroluje vývoz košů na psí exkrementy a doplňování sáčků na PE ve vlastnictví MČ P7 dle platných uzavřených smluv s MČ Praha 7;

d) V zimním období kontroluje zajišťování schůdnosti chodníků, (odstraňování sněhu, náledí, zmrazku chodníků) na chodnících, které jsou předmětem smluv platných uzavřených s MČ Praha7;

e) V případě zjištění závady: chodník vykazuje zásadní nedostatky jako – prach, bláto, odpadky a nedopalky cigaret, nevyvezený koš apod., kontaktuje okamžitě kontaktního pracovníka smluvní strany a žádá neodkladnou nápravu. Nápravu zjištěné a nahlášené závady následně kontroluje;

f) Podává návrh na uplatnění smluvní pokuty vůči dodavateli úklidu, pokud nedojde k nápravě nahlášené závady;

g) Monitoruje černé skládky a pořizuje jejich fotodokumentaci, vyhledává vlastníky pozemků a zasílá písemně výzvy s fotodokumentací k jejich odstranění a následně kontroluje provedení odstranění černých skládek, v krajním případě (pokuta) předává k dořešení OŽP;

h) Monitoruje nelegální reklamu a řeší její odstranění;

i) Spravuje agendu textilních kontejnerů a komunikuje s jejich vlastníky;

j) Řeší problémy herních a technických prvků na dětských hřištích, zajišťuje pravidelné roční revize herních prvků;

k) Dává podklady pro zabezpečení hospodaření městské části dle schváleného rozpočtu ve spravovaném úseku.

l) Podává podklady a informace Radě MČ Praha 7 potřebné k projednání a řešení návrhů a připomínek a podnětů předložených jí členy Zastupitelstva MČ Praha 7, komisemi Rady MČ Praha 7 ve spravovaném úseku.  

m) Podává podklady Radě MČ Praha 7 pro rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti svěřené městské části, pokud nejsou zákonem vyhrazeny Zastupitelstvu MČ Praha 7 nebo pokud si je Zastupitelstvo MČ Praha 7 nevyhradí.

Ve spolupráci s OŽP:

a) Podílí se na řešení problémů s domovním odpadem;

b) Kontroluje provádění úklidu kolem nádob na tříděný komunální odpad dle platných uzavřených smluv s MČ Praha 7 a problémy řeší s příslušným referentem OŽP;

c) Kontroluje stav dětských hřišť v rozsahu platné smlouvy MČ Praha 7 se 7U s. r. o.

Ve spolupráci s ODO:

a) Podílí se na odstraňování výtluků na chodnících (viz dále spolupráce s firmou BEB);

b) Monitoruje a hlásí poškození dopravního značení (včetně antiparkovacích sloupků);

c) Monitoruje zábory veřejného prostranství (podle aktualizovaného přehledu ODO) a zjištěné problémy předává k řešení ODO;

d) Navrhuje ODO změny řešení dopravního značení vzhledem k umístění ve veřejném prostoru.

Spolupráce s ORZ:

a) Podle potřeb ORZ se vyjadřuje k plánovaným změnám ve veřejném prostoru;

b) Podle potřeb ORZ se podílí na přípravě podkladů (převážně sběrem informací v terénu);

c) Navrhuje ORZ změny ve veřejném prostoru. Koordinace a spolupráce s partnery: Spolupráce se 7U s. r. o. na základě platné smlouvy a dodatků - kontrola plnění předmětu smlouvy, řešení případných problémů, fakturace. Zejména:

- kontrola celoročního mechanizovaného úklidu exkrementů na chodnících včetně přilehlé zeleně a rabátek stromů;

- kontrola celoročního mechanizovaného úklidu chodníků s předkropem;

- kontrola celoročního ručního úklidu všech chodníků, přilehlé zeleně, rabátek včetně úklidu kolem exponovaných míst zejména hnízd kontejnerů;

- kontrola splachů chodníků v celé šíři;

- kontrola vývozu a údržby odpadkových košů a dále vývozu uličních smetků vložených do zavázaných pytlů uložených na stanovená místa;

- kontrola úklidu ploch zeleně a veřejných dětských hřišť a dalších specifikovaných činnosti na území MČ Praha 7, svěřených MČ Praha 7;

- kontrola mechanizovaného odklízení sněhu a odstraňování náledí v zimním období.

Spolupráce s dalšími smluvními partnery, např.:

CDV - spolupráce na základě smlouvy (několik vybraných košů + nečekané události);

BEB - spolupráce na základě smlouvy, zadávání oprav chodníků, kontrola a financování;

Další spolupráce:

Pražské služby a. s. - ve spolupráci s MHMP koordinace služeb, monitoring řešení problémů;

Technická správa komunikací a. s. - ve spolupráci s MHMP a ODO MČ Prahy 7 koordinace, konzultace, monitoring, řešení problémů;

Lesy Hl. m. Prahy - ve spolupráci s MHMP koordinace, monitoring, řešení problémů;

Jena, Acton - ve spolupráci s MHMP koordinace, monitoring, řešení problémů;

Eltodo a. s. - spolupráce při řešení nelegální reklamy;

PRE Distribuce a. s. - spolupráce při řešení problémů s veřejným osvětlením;

PVK a. S. (Veolia) - spolupráce při zřizování vodních prvků, koordinace;

Povodí Vltavy a. s. - spolupráce při udržování pořádku pozemků u řeky;

ČD, SŽDC - spolupráce při udržovaní pořádku kolem železničních tratí a přilehlých pozemcích

OVP spolupracuje i s dalšími relevantními subjekty v oblasti své kompetence.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7