Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA - KST > oddělení integrace cizinců a národnostních menšin
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Fiala Jaroslav Bc. koordinátor poslat e-mail 22014 4240 KST
Laskovská Kateřina vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4249 KST
Taich Tomáš referent poslat e-mail 22014 4190 KST

Oddělní integrace cizinců a národnostních menšin - OCM

Oblast protidrogové prevence a prevence kriminality:

a)   Koordinace protidrogové politiky a politiky prevence kriminality na území MČ Praha 7.

b)  Koordinace plnění úkolů vzniklých z koncepce MHMP v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

c)   Spolupráce s ostatními odbory ÚMČ Praha 7, zejména s odborem sociálním s odborem školství.

d)  Příprava podkladů pro grantová řízení v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

e)   Vyhodnocování grantů žádaných na MHMP organizacemi a školami MČ Praha 7.

f)   Spolupodílí se na organizaci vzdělávání pedagogů v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality s ohledem na aktuální situaci na území MČ Praha 7.

g)  Spolupodílí se na metodické řízení školní metodiky protidrogové prevence a prevence kriminality.

h)  Poskytování pracovníkům ÚMČ Praha 7 odborné konzultace v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

i)    Spolupráce se zařízeními, které pracují s drogově závislými a dalšími organizacemi působícími v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

j)    Spolupráce s Policií ČR, Městskou policií a dalšími subjekty státní správy a samosprávy v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

k)  Podílí se na vyhodnocení bezpečnostní situace na území hl. m. Prahy.

l)    Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 7.

m)Poskytuje poradenskou činnost občanům v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality.

n)  Spolupráce s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.

o)  Spolupráce s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.

p)  Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

q)  Plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7 a vedoucí Odboru KST.

 

Oblast integrace cizinců a národnostní menšin:

a)   Zajišťování činností v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců.

b)  Naplňování Zásady dlouhodobé Koncepce romské integrace do roku 2025 a Koncepce integrace romské komunity MČ Praha 7.

c)   Plnění Koncepce hl. m Prahy pro oblast integrace cizinců a Akčního plánu Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.

d)  Podpora a hledání forem zlepšení soužití různých etnik a napomáhání jejich začlenění do společnosti.

e)   Vytváření prostoru pro komunikaci, spolupráce a poznání různých kultur a identit.

f)   Koncepční řešení problémů v romské komunitě aktivní spoluúčastí této komunity.

g)  Práce s individuálním přístupem ke každému jedinci se znalostí jeho mentality a způsobu života.

h)  Poskytování základního sociálního    poradenství a terénní sociální práce.

i)    Navrhování projektů z oblasti sociální, vzdělávací a kulturní, směřující k multikulturnímu soužití a posílení romské emancipace.

j)    Zaměření se na oblast vzdělávání a realizaci smysluplných volnočasových aktivit.

k)  Spolupráce se všemi relevantními pracovišti v oboru dané kompetence.

l)    Spolupracuje s romskou koordinátorkou MHMP a s poradci jednotlivých MČ.

m) Spolupracuje s koordinátorkou oddělení integrace cizinců MHMP a s poradci jednotlivých MČ.

n)  Účast na vzdělávacích akcích, aplikace poznatků v praxi.

o)  Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

p)  Plní úkoly dle pokynů Rady MČ Praha 7 a vedoucí Odboru KST.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7