Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Gregorová Jana asistentka zástupce starosty poslat e-mail 22014 4257 KST
Jasińská Lenka Mgr. asistentka tajemníka poslat e-mail 22014 4252 KST
Klufová Klára asistent starosty poslat e-mail 22014 4001 KST
Nezvalová Kateřina Bc. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4256 KST
Nováková Martina Mgr. asistent starosty poslat e-mail 22014 4254 KST
Šikýřová Klára zaměstnanec poslat e-mail 22014 4010 KST
Turnerová Johana asistentka zástupce starosty poslat e-mail 22014 4255 KST
Ullrichová Jiřina asistent poslat e-mail 22014 4218 KST

Oddělení sekretariátů

a)  Vykonává sekretářské práce pro starostu, členy Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7, připravuje a sestavuje pracovní program a organizačně zajišťuje jeho plnění.

b)  Vede spisovou službu, zajišťuje jednotný postup spisové agendy. Přijímá, vyřizuje, eviduje a ukládá korespondenci.

c)  Sleduje termínové plnění dokumentace spisů, včetně návrhů dopisů a odpovědí, které zajišťuje starosta, příslušní členové Rady MČ Praha 7 a tajemník ÚMČ Praha 7.

d)  Organizačně zajišťuje přípravu podkladů pro účast a vystoupení starosty, členů Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7 v orgánech, organizacích, institucích, na veřejnosti a shromážděních občanů.

e)  Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv a oficiálních hostů. Podle pokynů zajišťuje přípravu materiálů pro tato jednání.

f)  Připravuje materiály pro jednání starosty, příslušných členů Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7 ve věcech organizačních, dbá na jejich přesnost, úplnost a včasnost.

g)  Vede evidence úkolů vzešlých z jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha 7 a kontroluje termíny plnění úkolů v nich uvedených.

h)  Připravuje porady včetně porad s vedoucími odborů, připravuje materiály pro tato jednání.

i)  Rozepisuje, vede evidenci a kontroluje přidělené úkoly vyplývající ze zákonů, nařízení tajemníka a starosty. 

j)  Kontroluje náležitosti a úpravu písemností předkládaných k podpisu starostovi, členům Rady MČ Praha 7 a tajemníkovi ÚMČ Praha 7.

k)  Vypracovává a archivuje zápisy a záznamy o důležitých jednáních a návštěvách.

l)  Přebírá od odborů dokumenty (na základě § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze) a zajišťuje jejich předání ověřovatelům.

m)  Organizačně zajišťuje služební cesty starosty, členů Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7.

n)  Organizačně zajišťuje výjezdní jednání Rady MČ P7 a zasedání Zastupitelstva MČ P7, výjezdní jednání vedoucích odborů Ú MČ Praha 7.

o)  Zajišťuje autoprovoz starosty, členů Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7 včetně taxi služby. Zajišťuje povolenky k parkování před ÚMČ Praha 7.

p)  Zajišťuje hospodářskou agendu pro Odbor KST, vede správu inventáře příslušných místností a zajišťuje pravidelné inventarizace místností Odboru KST.

q)  Vede evidenci limitu reprefondů starosty, členů Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7 a jejich čerpání, zajišťuje správnost čerpání těchto reprefondů. Vede provozní zálohu.

r)  Zajišťuje asistentské práce pro starostu, členy Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ, plní úkoly dle jejich pokynů.

s)  Vykonává další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku starosty, členů Rady MČ Praha 7 a tajemníka ÚMČ Praha 7 s hosty, organizacemi, institucemi, poslanci, členy Zastupitelstva MČ Praha 7 a občany.

t)  Plní úkoly dle pokynů vedoucí Odboru KST.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7