Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA - KST
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Strnadová Michaela PaedDr. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4233 KST
Špok Radomír Mgr. tajemník poslat e-mail 22014 4002 KST

Odbor kancelář starosty a tajemníka - KST

 • Zajišťuje průběžně sekretářské práce pro starostu(ku) a hospodářskou agendu pro KS.
 • Zajišťuje mediální prezentaci Městské části Praha 7.
 • Připravuje a zajišťuje setkání s občany.
 • Organizuje grantovou otázku městské části.
 • Zajišťuje zpracování připomínek k vyhláškám HMP a další.
 • Vede centrální spisovou službu Kanceláře starosty a Úřadu MČ P7. Zajišťuje jednotný postup spisové agendy a koordinační činnost asistentek zástupců starosty(ky), uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7 a tajemníka Úřadu MČ P7. Sleduje termínové plnění dokumentace spisů, včetně návrhů dopisů a odpovědí, které zajišťují příslušní zástupci starosty(ky) a uvolnění členové Zastupitelstva MČ P7 a předkládá je starostovi(ce).
 • Organizačně zajišťuje přípravu věcných podkladů pro účast a vystoupení starosty(ky) v orgánech, organizacích, institucích, na veřejnosti a shromážděních občanů.
 • Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv a oficiálních hostů u starosty(ky). Podle pokynů zajišťuje přípravu materiálů pro tato jednání.
 • Vykonává další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku starosty(ky) s hosty, organizacemi, institucemi, poslanci a členy Zastupitelstva MČ P7, občany a z postavení a funkce starosty(ky).
 • Poskytuje základní informace a vysvětlení možnosti vyřizování záležitostí u příslušných odborů a útvarů i zástupců starosty(ky), uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7 a tajemníka Úřadu MČ P7.
 • Organizačně zajišťuje technickou stránku služebních cest starosty(ky) v tuzemsku, s výjimkou cest na území hl. m. Prahy.
 • Zajišťuje hospodářskou agendu pro odbor Kancelář starosty, vede správu inventáře příslušných místností a zajišťuje pravidelné inventarizace místností odboru Kanceláře starosty.
 • Vede evidenci limitu reprefondu starosty(ky) a jeho čerpání v souladu s pokyny starosty(ky), provádí kontrolu věcné správnosti dokladů o jeho čerpání.
 • Zajišťuje sekretářské práce pro zástupce starosty(ky) a uvolněné členy Zastupitelstva MČ P7, plní jejich příkazy.
 • Organizuje a zajišťuje přijetí návštěv a uskutečnění dalších jednání u zástupců starosty(ky) a uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7. Podle pokynů zajišťuje přípravu podkladů pro tato jednání.
 • Vykonává další úkoly vyplývající z písemného a osobního styku zástupců starosty(ky) a uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7 s hosty, organizacemi, institucemi, poslanci a členy Zastupitelstva MČ P7, občany a z postavení a funkce zástupců starosty(ky) a uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7.
 • Vede evidenci limitu reprefondu zástupců starosty(ky) a uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7, jeho čerpání v souladu s pokyny zástupců starosty(ky) a uvolněných členů Zastupitelstva MČ P7, provádí kontrolu věcné správnosti dokladů o jeho čerpání.
 • Předkládá materiál na termíny konání Rady MČ P7.
 • Eviduje zápisy z jednání komisí Rady MČ P7 a výborů Zastupitelstva MČ P7.
 • Zpracovává informační zprávy o činnosti Rady MČ P7.
 • Vede evidenci.Copyright © 2012 Městská část Praha 7