Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - OIVZ
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Češková Yvona technik poslat e-mail 22014 4230 OIVZ
Pochmannová Hana Ing. arch. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4184 OIVZ
Skalická Kamila Mgr. zástupce vedoucího odboru poslat e-mail 22014 4231 OIVZ
Šípová Tereza referentka poslat e-mail 22014 4017 OIVZ

Odbor investic a veřejných zakázek - OIVZ

a) Zpracovává zadání pro přípravu investičních akcí, tj. veřejných zakázek malého rozsahu, veřejných zakázek podlimitních a nadlimitních podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZVZ“). Dále OIVZ zajišťuje koncesní řízení podle ZVZ.“

b) Zajišťuje a provádí výběrová řízení veřejných zakázek malého rozsahu dle platných „Pravidel pro zadávání veřejných zakázek“ MČ P7 a zajišťuje a provádí zadávací řízení na veřejné zakázky dle ZVZ.

c) Spolupracuje s referentem centrálního nákupu při objednávání zboží, služeb a stavebních prací.

d) Ve spolupráci s OMA zajišťuje prohlídky místa plnění v rámci výběrového/zadávacího řízení veřejné zakázky.

e) Zajišťuje právní posouzení nebo přípravu smluv uzavíraných na základě veřejných zakázek.

f) Ve spolupráci s ostatními odbory ÚMČ Praha 7 zajišťuje a kompletuje podklady pro výběrová/zadávací řízení za účelem vyhlášení veřejné zakázky (zejména OIVZ požaduje od ostatních odborů ÚMČ Praha 7 projektovou dokumentaci, technické zadání zakázky, soupis zboží/služeb apod., vše v souladu se ZVZ).

g) Připravuje kompletní materiály do Rady MČ Praha 7 pro uzavření smluv, případně jejich dodatků na základě výběrových a zadávacích řízení na veřejné zakázky.

h) Uveřejňuje informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám na profilu zadavatele, případně ve Věstníku veřejných zakázek.

i) Zajišťuje a spolupracuje s poradenskou firmou na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky podle ZVZ.

j) Seznamuje zaměstnance ÚMČ Praha 7 s novelami zákonů v oblasti veřejných zakázek.

k) Do 31. 10. předávají OFI, OMA, OŠK a další dotčené odbory na OIVZ informaci o investičních akcích běžného roku, které nebudou do konce roku realizovány s uvedením důvodů a sdělením termínů jejich realizace v dalším období.

l) Zajišťuje stavební dozor u vysoutěžených veřejných zakázek v případě, že jej nevykonává jiný odbor ÚMČ Praha 7.

m) Ve spolupráci s OMA kontroluje dodržování harmonogramů dílčích termínů prací vyplývajících z uzavřených smluv.

n) Vede evidenci jednotlivých výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zadávacích řízení podle ZVZ.

o) Připravuje přehled veřejných zakázek a uzavřených smluv pro Radu MČ Praha 7.

p) Vede evidenci smluv pro jednotlivé investiční projekty a předepsané dokumentace ve smyslu ZVZ.

q) Ve spolupráci s OMA se spoluúčastní jednání stavebních řízení dle požadavků Stavebního úřadu.

r) Spolupracuje s ostatními odbory ÚMČ Praha 7 při přidělování dotací.

s) Ve spolupráci s ostatními odbory ÚMČ Praha 7 řeší reklamační řízení po dobu záruky – na akcích zajišťovaných OIVZ.

t) Archivuje dokumentaci včetně smlouvy k výběrovým řízením na veřejné zakázky malého rozsahu a v souladu se ZVZ archivuje dokumentaci včetně smlouvy k veřejným zakázkám zadávaným podle ZVZ.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7