Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR INVESTIC A VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - OIVZ
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Pochmannová Hana Ing. arch. vedoucí odboru poslat e-mail 22014 4184 OIVZ
 

Vedoucí odboru a právník

a) Kontroluje a vypracovává návrhy do RMČ v souladu se zákonem 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění za odbor OIVZ a předkládá je Radě.

b) Zajišťuje právní posouzení nebo přípravu smluv a jejich dodatků uzavíraných na základě veřejných zakázek.

c) Zpracovává dodatky k již uzavřeným smlouvám k veřejným zakázkám zadávaným dle ZZVZ v souladu a v rozsahu dle metodického pokynu MČ P7 pro uzavírání smluv.

d) Dle potřeby se účastní na veškerých úkonech prováděných oddělením veřejných zakázek a investičním oddělením.

e) Dle pokynů členů Rady a tajemníka či vedoucích odborů se účastní jednání v průběhu realizace díla, dodávek či služeb realizovaných na základě výběrového/ zadávacího řízení.

f) Může se zúčastňovat jednání Zastupitelstva.

g) Po odborné stránce se podílí na přípravě interních materiálů – metodik.

h) Připravuje rozpočet MČ investičních akcí realizovaných OIVZ, zejména investičních akcí a rekonstrukcí školských objektů (budovy škol, školních jídelen, tělocvičen, školních hřišť).

i) Vede evidenci jednotlivých výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zadávacích řízení podle ZZVZ.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7