Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > ODBOR FINANČNÍ - OFI > oddělení financování majetku a zdaňované činnosti
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Hölzelová Petra referent centrálního nákupu poslat e-mail 22014 4032 OFI
Hýblová Monika ekonom poslat e-mail 22014 4235 OFI
Lejnarová Alena ekonom poslat e-mail 22014 4062 OFI
Saitlová Dana vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4012 OFI

Oddělení financování majetku a zdaňované činnosti - OFMZČ

a) Oddělení je zřízeno zejména pro oblast rozpočtu a evidence nemovitého majetku HMP svěřeného MČ Praha 7 a pro oblast rozpočtu investic a oprav majetku HMP svěřeného MČ Praha 7 v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními normami MČ Praha 7.

b) Vede evidenci nemovitého majetku, zajišťuje doklady o pohybu majetku a odpisy majetku pro oddělení účetnictví.

c) Vede evidenci ukončených investic a technického zhodnocení majetku na kartách majetku, které provádí na základě protokolu o zařazení ukončených investic a technického zhodnocení do majetku.

d) Vede evidenci všech kupních smluv na nemovitosti v úplném vlastnictví obce – MČ, eviduje a kontroluje jejich plnění.

e) Sleduje výdaje a příjmy v návaznosti na hospodaření s majetkem MČ a rozborové podklady předává oddělení rozpočtu.

f) Spravuje jednotlivé účty zdaňované činnosti a pravidelně zpracovává jejich rozborové zprávy.

g) Na základě podkladů Odboru majetku zpracovává návrh finančního plánu zdaňované činnosti a následně zajišťuje kontrolu jeho plnění v rámci svých kompetencí.

h) Pravidelně zpracovává rozborové zprávy za úsek zdaňované činnosti a předkládá je za Odbor finanční k projednání a schválení Finančnímu výboru, Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 7.

i) Sleduje a kontroluje rozbor hospodaření firmy, se kterou je uzavřena příkazní smlouva pro výkon správy obecních domů, a provádí po stránce ekonomické kontrolu plnění této smlouvy. 17

j) Na základě návrhu a požadavků Odboru majetku zpracovává návrh plánu oprav a dlouhodobého finančního výhledu v oblasti bytového hospodářství a nebytových prostor v budovách ve vlastnictví HMP ve správě MČ Praha 7 (mimo budov škol a školských zařízení ve vlastnictví MČ).

k) Zajišťuje fakturační agendu a agendu finančního krytí pro odbory OIVZ a OMA.

l) Zajišťuje přípravu návrhu, projednání návrhu rozpočtu investičních akcí a akcí zaměřených na opravu majetku HMP svěřeného MČ Praha 7 pro odbory OIVZ a OMA.

m) Připravuje návrh rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu oblasti kapitálových a běžných výdajů a plánu oprav hrazených ze zdaňované činnosti MČ Praha 7 pro OMA a OIVZ, provádí kontrolu a sleduje plnění rozpočtu a finančního plánu.

n) Zajišťuje podklady pro rozpočtové změny a opatření pro oddělení rozpočtu sestavuje a pořizuje požadavky MČ Praha 7 na rozpočet HMP v oblasti investičních výdajů v aplikaci GINIS – PRO.

o) Tvoří komentáře a přehledy čerpání finančních prostředků na akce z kapitálových i běžných výdajů a zdaňované činnosti jako součást zpráv pro RMČ a ZMČ Praha 7.

p) Zabezpečuje likvidaci faktur na základě platebních příkazů nebo likvidačních poukazů v rámci kapitálových a běžných výdajů a zdaňované činnosti, v rámci činnosti odborů OMA a OIVZ.

q) Vytváří přehledy proplacených faktur za kapitálové a běžné výdaje a zdaňovanou činnost; kontroluje zaúčtování jednotlivých platebních příkazů na účetní sestavy, v případě potřeby dává pokyn k provedení oprav do oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví.

r) Provádí zveřejňování přehledu proplacených faktur za správní firmu pro správu obecních domů.

s) Na základě podkladů z OMA podílí se na přípravě návrhu plánu oprav a služeb hrazených z HČ MČ Praha 7 a plánu oprav hrazených z podúčtů správní firmy.

t) Vytváří přehledy proplacených faktur za zdaňovanou činnost, kontroluje zaúčtování jednotlivých platebních příkazů na účetní sestavy, v případě potřeby dává pokyn do oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví k provedení oprav.

u) V rámci financování činností všech ORJ zajišťuje oblast objednávání zboží, služeb a případně stavebních prací pro MČ Praha 7.

v) Podle požadavků na objednávku provádí poptávkové řízení na dodavatele, zajišťuje předání požadavku na finanční krytí do oddělení rozpočtu, vystavuje objednávku a zajišťuje její schválení.

w) Provádí anonymizaci objednávky a její uveřejnění podle podmínek v registru smluv.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7