Česky   English
Úřad městské části > Jak si zařídím / řešení životních situací
Odbor dopravy
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – výkopové povolení
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – uložení poduličních sítí
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – stavební zábor
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – pro umístění vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – předzahrádka
Zvláštní užívání veřejné komunikace v Praze 7 – filmová a televizní tvorba, kulturní, sportovní či jiné akce
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru pro umístění reklamní stojky v Praze 7.
Žádost o povolení zvláštního užívání komunikací – povolení záboru pro umístění prodejního zařízení v Praze 7
Žádost o povolení vjezdu do lokality s dopravním značením B1, nad 6 tun pro ul. Veletržní, B 5 – bus pro ul. Veletržní
Žádost o povolení umístění reklamy
Žádost o povolení napojení objektu na komunikaci
Žádost o parkovací místo pro vozidlo osoby těžce tělesně postižené
Omezení obecného užívání komunikací uzavírkami a objížďkami
Odbor finanční
Ohlášení k místnímu poplatku z ubytovací kapacity
Ohlášení k místnímu poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Ohlášení k místnímu poplatku ze psů
Ohlášení k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství
Ohlášení k místnímu poplatku ze vstupného
Odbor Informační centrum
Parkovací karty
Ověřování pravosti podpisu a shody opisu s listinou
Autorizovaná konverze dokumentů na žádost
Kancelář starosty
Finanční podpora městské části Prahy 7
Granty
Žádost o potvrzení souladu povodňového plánu pro pozemek, stavbu nebo provoz objektu s povodňovým plánem Městské části Praha 7
Ohlášení pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
Odbor rozvoje
Postup při podání podnětu na pořízení změny ÚP SÚ hl.m.Prahy
Odbor sociální a zdravotnictví
Zajištění sociálního pohřbu
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Vydávání a výměna parkovacích průkazů
Odbor správních agend
Cestovní doklady
Občanské průkazy
Hlášení trvalého pobytu
Výdej údajů z evidence obyvatel
Odbor správních agend - oddělení matriky
Vydání osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zjišťování státního občanství České republiky
Udělení státního občanství České republiky
Vydání úmrtního listu
Vydání rodného listu narozeného dítěte
Vydání duplikátu rodného listu
Uzavření manželství
Potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
Změna jména a příjmení
Nahlížení do matričních knih
Jubilejní sňatky, slavnostní vítání nově narozených dětí
Narození, uzavření manželství nebo úmrtí státních občanů ČR v cizině - zvláštní matrika v Brně
Ženská příjmení
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
Prohlášení o volbě druhého jména
Příjmení po rozvodu
Odbor výstavby a územního rozhodování
Odbor výstavby
Odbor živnostenský
Živnostenské podnikání
Odbor životního prostředí
Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rybářský lístek
Lovecký lístek
Útvar kontroly a interního auditu
Příjem a zpracování stížnostCopyright © 2012 Městská část Praha 7