Česky   English
Úřad městské části > Dotace > Dotace individuální

Dotace individuální

O individuální dotaci lze požádat na podporu akcí a aktivit v případech, kdy nelze tyto zajistit samofinancováním žadatele, nezbytné finanční prostředky nemohou být žadatelem plně kryty z jiných zdrojů a žadatel již využil programového dotačního řízení MČ Praha 7, ve kterém nebyl úspěšný nebo vzhledem k termínu a organizačnímu zajištění akce nemohl využít programového dotačního řízení MČ Praha 7.

Účel dotace určuje žadatel tím, že jej uvede ve své žádosti o poskytnutí dotace. O takovou dotaci lze žádat v průběhu celého roku operativně.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE O DOTACI

Pročtěte si prosím pečlivě Pravidla pro poskytování individuální dotace a věnujte prosím max. pozornost bodu III. Podání a příjem žádosti – především kdo je oprávněným žadatelem a vyplnění žádosti vč. doložení povinných příloh.

Proces řízení o poskytnutí dotace trvá cca 1-1,5 měsíce od podání žádosti po rozhodnutí Rady MČ Praha 7 či Zastupitelstva MČ Praha 7.

Doporučujeme podávat žádosti o individuální dotace v dostatečném předstihu před termínem konání akce.

 

UPOZORNĚNÍ NA AKTUALIZACI PRAVIDEL OD 01.07.2017

Právnická osoba – doloží doklad o právní subjektivitě pouze v případě, že statutární zástupce či oprávnění osoby jednat jménem žadatele nevyplývá z výpisu vedeného v příslušném veřejném rejstříku, ke kterému je umožněn dálkový přístup.

Pokud není ve veřejném rejstříku uveden statutární zástupce nebo osoba oprávněná jednat za žadatele, dokládá se:

  • doklad o oprávnění osoby jednat jménem žadatele včetně oprávnění jednat a uzavírat smluvní vztahy, a to v originále nebo fotokopii s ověřením její pravosti ne starší 1 měsíce.

Fyzická osoba podnikající a fyzická osoba nepodnikající nedokládají doklad o právní subjektivitě.

 
 Copyright © 2012 Městská část Praha 7