Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Beach Gabriela Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4221
Hartmann Antonín Ing. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4220

oddělení vodohospodářské

Vykonává činnost vodoprávního úřadu.

Zajišťuje výkon působnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle vodního zákona s výjimkou

1. vodních děl:

  • úpravna vody v Praze Podolí
  • biologické čistírny odpadních vod na 300 ekvivalentních obyvatel s vypouštěním do vod povrchových
  • jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků Vltava a Berounka,
  • souvisejících s významnými vodními toky Vltava a Berounka
  • na ochranu před povodněmi podél významných vodních toků Vltava a Berounka, které se zřizují k plavebním účelům v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka, nebo na jejich březích
  • k využití vodní energie a energetického potenciálu významných vodních toků Vltava a Berounka
  • sloužících k pozorování stavu povrchových vod na významných vodních tocích Vltava a Berounka

2. rozhodování podle § 7 odst. 7 vodního zákona o výjimkách ze zákazu a omezení užívání povrchových vod k plavbě

3. vydávání povolení k některým činnostem podle § 14 odst.1 vodního zákona týkajících se významného vodního toku Vltava

4. stanovování ochranného pásma vodního zdroje pro úpravnu vod v Praze Podolí

5. ukládání nebo přijímání odpovídajících opatření k nápravě v případě, že povrchové vody využívané ke koupání osob přestanou odpovídat požadavkům na jakost vody pro koupání stanovených zvláštním právním předpisem, podle § 34 odst. 3 vodního zákona, pokud tyto vody souvisejí s významným vodním tokem Vltava a Berounky

6. ukládání způsobu rybářského obhospodařování vlastníkovi, správci významného vodního toku Vltava a Berounka a uživateli rybářského revíru podle § 35 odst. 2 vodního zákona

7. vydává souhlas k vypouštění ryb a ostatních vodních živočichů nepůvodních, geneticky nevhodných a neprověřených populací přirozených druhů do vodních toků a vodních nádrží podle § 35 odst. 3 vodního zákona

8. schvalování havarijních plánů podle § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona

9. řízení prací při zneškodňování havárií podle § 41 vodního zákona

10. ukládání opatření k nápravě podle § 42 vodního zákona

11. rozhodování v pochybnostech o hranici koryta významného vodního toku Vltava a Berounka podle § 44 odst. 2 vodního zákona

12. podle § 49 odst. 3 vodního zákona stanovování větší šířky pozemků k užívání, než je uvedeno v § 49 odst. 2, a to při významném vodním toku Vltava a Berounka a vodním toku, který je vodní cestou dopravně významnou

13. povolování výjimky z povinnosti vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto významného vodního toku Vltava a Berounka, strpět po tomto pozemku průchod osob podél významného vodního toku podle § 50 písm. g) vodního zákona

14. vydávání zákazů vlastníkům pozemků sousedících s koryty významných vodních toků Vltavy a Berounky kácet stromy a keře zabezpečující stabilitu koryta významného vodního toku podle § 51 odst. 2 vodního zákona

15. zajišťování nápravy a obnovení plynulého odtoku vody, pokud k jeho narušení dojde v důsledku zanedbání péče o stavby nebo zařízení v korytech významných vodních toků Vltava a Berounka nebo s nimi sousedících, podle § 52 odst. 2 vodního zákona,

16. rozhodování v pochybnostech o rozsahu povinností správce navazujícího významného vodního toku Vltava a Berounka k zajištění funkce stavby k vodohospodářským melioracím pozemků podle § 56 odst. 5 vodního zákona

17. stanovování rozsahu záplavového území drobných vodních toků na návrh správců drobných vodních toků a ukládání správcům drobných vodních toků zpracovat a předložit takový návrh podle § 66 odst. 1 vodního zákona

18. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona, v případech působnosti nesvěřené podle Statutu

19. vodoprávního dozoru podle § 110 vodního zákona nad dodržováním ustanovení § 39 vodního zákona

20. ukládání pokut podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám podle § 116 vodního zákona v případech působnosti nesvěřené podle Statutu

21. účasti jako dotčený orgán státní správy na územním plánování a vydávání stanovisek k územně plánovací dokumentaci projednávané podle zvláštního právního předpisu, a to podle § 126 odst. 6 vodního zákona

- Zajišťuje vedení a předávání vodoprávní evidence Ministerstvu zemědělství.

- Zajišťuje předávání všech vodoprávních rozhodnutí v elektronické podobě Ministerstvu zemědělství a správci povodí. 

- Zajišťuje výkon působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností dle ust. § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (pokud zákon nestanoví jinak)

- Rozhoduje jako obecní úřad:

  1. o povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona č. 274/2001 Sb. na území obce, pokud obec není provozovatelem vodovodu a kanalizace
  2. o uložení povinnosti připojit se na kanalizaci.Copyright © 2012 Městská část Praha 7