Česky   English
Úřad městské části > Organizační struktura > STAVEBNÍ ÚŘAD - SÚ > oddělení územního rozhodování
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Daňkovská Jana Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4121
Valná Andrea Ing. arch. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4271
Vomlelová Dagmar Ing.arch. vedoucí oddělení poslat e-mail 22014 4127

Oddělení územního rozhodování

1. Komplexní zajišťování výkonu státní správy včetně koncepční a koordinační činnosti na úseku územního plánování v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami. 

2. Provádí územní řízení dle § 76 až 100 zákona č. 183/2006 Sb. s výjimkami uvedenými v položce č. 3 přílohy č. 4 část A Statutu hl. m. Prahy a v pokynech Stavebního odboru MHMP.

3. Na území k.ú. Bubeneč, Holešovice Trója a částečně Libeň:

a) spolupracuje při úpravách Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy s ostatními odbornými útvary Ú MČ P-7 a s dalšími orgány např. sekce Útvaru rozvoje hl.m. Prahy MHMP
b) spolupracuje při zpracování podkladů územně plánovacích podkladů a dokumentací
c) samostatně provádí veškeré úkony orgánu státní správy související s výkonem pravomocí na úseku územního rozhodování
d) samostatně posuzuje stavební záměry fyzických a právnických osob z hlediska územního plánu v místě uvažované stavby nebo využití území
e) zajišťuje proces územního rozhodování s ostatními odbornými útvary Ú MČ P-7

4. Ověřuje zda,

a) na předmětné území nebo stavbu nebylo již dříve vydáno jiné územní rozhodnutí
b) navrhované umístění je v souladu s územním plánem či s jiným územně plánovacím podkladem či dokumentací
c) navrhované umístění vyhovuje OTPP (vyhl. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy) 

5. Vydává rozhodnutí o:

a) umístění stavby nebo zařízení
b) změně využití území
c) změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
d) dělení nebo scelování území
e) ochranném pásmu
f) výjimkách z OTPP
g) ustanovení opatrovníka
h) prodloužení platnosti vydaného územního rozhodnutí v právní moci
Copyright © 2012 Městská část Praha 7