Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Bartošíková Eva zaměstnanec poslat e-mail 22014 4247 OFI
Bubeníčková Šárka zaměstnanec poslat e-mail 22014 4038 OFI
Bubníková Ludmila zaměstnanec poslat e-mail 22014 4048 OFI
Freiková Jaroslava zaměstnanec poslat e-mail 22014 4048 OFI
Hlásenská Iva zaměstnanec poslat e-mail 22014 4047 OFI
Horáková Miloslava zaměstnanec poslat e-mail 22014 4049 OFI
Hurtová Simona zaměstnanec poslat e-mail 22014 4036 OFI
Suchanová Ivana Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4195 OFI
Velek David zaměstnanec poslat e-mail 22014 4034 OFI
Vojtěchová Pavla zaměstnanec poslat e-mail 22014 4250 OFI

Oddělení účetnictví

 1. Vede účetnictví o příjmech a výdajích Úřadu MČ P7 s návazností na příspěvkové organizace zřízené MČ.
 2. Vyhotovuje veškeré účetní výkazy Úřadu MČ P7 - měsíční, čtvrtletní, pololetní i roční. Provádí jejich kontrolu i následnou sumarizaci za příspěvkové organizace zřízené MČ Praha 7.
 3. Metodicky usměrňuje výkon veškerých agend týkajících se účetních operací u příspěvkových organizací zřízených MČ Praah 7 a jednotlivých odborů.
 4. Zodpovídá za stav účetní evidence Úřadu MČ P7 , metodicky řídí a kontroluje účetnictví příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7.
 5. Zabezpečuje styk s příslušnými bankovními ústavy. Pečuje o účty Úřadu MČ P7, které zřizuje i ruší a vede jejich evidenci. Vede knihu stavů účtů. Provádí platby, převody finančních prostředků i ostatní účetní dispozice. Kontroluje konstantní, variabilní a specifické symboly uváděné na převodních příkazech. Vede celkový přehled těchto symbolů užívaných v rámci platebního styku.
 6. Provádí měsíční regulaci účtů.
 7. Průběžně prověřuje správnost účetní evidence v návaznosti na evidenci čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu MHMP a na evidenci stavu mzdových prostředků a SFP.
 8. Zabezpečuje výplatu všech jednorázových i opakovaných dávek týkajících se občanů MČ P7 na základě příkazů příslušných odborů.
 9. Zajišťuje výplatu sociálních dávek, a to ve spolupráci s pokladnou Úřadu MČ a také ve spolupráci s Českou poštou, a.s.
 10. Prověřuje vedení rejstříků hmotného investičního majetku a drobného hmotného investičního majetku v programu EMA, v němž je evidován odvětvovými odbory veškerý majetek Úřadu MČ P7. Provádí porovnání stavu rejstříků s účetnictvím. Prověřuje správnost každoročně vyhotovených inventarizací majetku jak po účetní stránce, tak i v návaznosti na rejstříky. Vyhotovuje statistické výkazy týkající se HIM a DHIM.
 11. Provádí účetní evidenci předpisů, odpisů, plateb a vratek u jednotlivých pohledávek za občany a organizacemi ve spolupráci s jednotlivými odbory Úřadu MČ P7 a na základě jejich podkladů.
 12. Provádí roční uzávěrku účtů a převod zůstatku účetní evidence do počátečních stavů.
 13. Zabezpečuje předání veškerých účetních dokladů OFI do centrálního archivu.
 14. Zabezpečuje operativní evidenci plateb a vratek, týkající se jednotlivých daní a poplatků. Zajišťuje jejich zpracování tak, aby bylo možno okamžité zjištění stavu u jednotlivých poplatníků. Provádí účetní evidenci předpisů, odpisů, plateb a vratek týkajících se příjmového účtu MČ Praha 7.
 15. Průběžně kontroluje stav evidence daní a poplatků s účetnictvím i s oddělením daní a poplatků. Čtvrtletně vyhotovuje saldo skutečných plateb a skutečných nedoplatků a rozvahu o stavu evidence daní a poplatků. Závěrem roku provádí převod konečných stavů plateb jednotlivých poplatníků do počátečních stavů.
 16. Zajišťuje ve spolupráci s daňovým poradcem daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za MČ Praha 7.
 17. Metodicky řídí, koordinuje a zabezpečuje závěrečné zpracování inventarizace majetku MČ Praha 7 na základě podkladů předložených odbory Úřadu MČ P7 a příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7.
 18. Zabezpečuje zaevidování úhrad smluvních pohledávek MČ Praha 7 v programu „Evidence smluv". Průběžně ověřuje evidenci těchto úhrad s účetnictvím a následně s příslušnými odbory.
 19. Zajišťuje veškeré účetní operace spojené s vedením účetní evidence vedlejší hospodářské činnosti - odděleně od činnosti hlavní, zpracovává veškeré předpisy/odpisy pohledávek v oblasti VHČ na základě písemného příkazu OMA.
 20. Zodpovídá za správné proplacení všech příkazů OMA, tj. platebních poukazů, faktur - pokud budou obsahovat veškeré náležitosti a nebudou v rozporu s obsahem činnosti VHČ.
 21. Vede evidenci KDF (kniha došlých faktur), KOF (kniha odeslaných faktur) a KPP (kniha platebních poukazů).
 22. Metodicky řídí po účetní stránce práci správních firem, zodpovídá za jejich kontrolu v oblasti účetní evidence.
 23. Zodpovídá za výpočet odpisů nemovitého majetku využívaného ve VHČ.
 24. Zodpovídá za řádné zaúčtování vypočtené daně z příjmu do příslušného účetního období.
 25. Zodpovídá za zaúčtování tvorby i následného čerpání fondu oprav na základě požadavků OMA.Copyright © 2012 Městská část Praha 7