Česky   English
Jméno Funkce E-mail Telefon Zkratka odboru
Hrochová Jana zaměstnanec poslat e-mail 22014 4113 OFI
Křtěnová Drahomíra zaměstnanec poslat e-mail 22014 4109 OFI
Kubin Tomáš pověřený vedením oddělení poslat e-mail 22014 4046 OFI
Musilová Dana Ing. zaměstnanec poslat e-mail 22014 4148 OFI
Oberleitnerová Eva zaměstnanec poslat e-mail 22014 4041 OFI
Přenosilová Ivana zaměstnanec poslat e-mail 22014 4114 OFI
Zelinka Jan Ing. referent poslat e-mail 22014 4040 OFI

Oddělení rozpočtu

 1. Metodicky řídí, organizuje, koordinuje a zajišťuje sestavení návrhu rozpočtového výhledu a ročních rozpočtů MČ P7 na základě předložených podkladů od odvětvových odborů včetně jednotlivých organizací (ORJ a PO zřízených MČ) - zák. 250/2000 Sb. a Statut v platném znění.
 2. Ve vazbě na metodiku MHMP předkládá R MČ ke schválení návrh zásad pro sestavení rozpočtu na další rok a podává R MČ informaci o předběžném návrhu rozpočtu hlavní činnosti na následující rok a návrh rozpočtového výhledu na dalších pět let. V rámci sestavení předběžného návrhu rozpočtu na následující rok předkládá OMA požadavek na převody fin. prostředků ze zdaňované činnosti do činnosti hlavní, které budou nutné k dokrytí zdrojové základy pro nezbytné výdaje.
 3. Zpracovává rozpis finančních prostředků na organizace zřízené MČ Praha 7 a na jednotlivé ORJ Úřadu MČ P7 na základě podkladů odvětvových odborů.
 4. V souladu s pokyny a metodikou MHMP připravuje před přijetím definitivního rozpočtu a předkládá Radě a Zastupitelstvu MČ P7 ke schválení návrh rozpočtového provizória, event. zajišťuje postup dle zák. 250/2000 Sb. v platném znění.
 5. Zpracovává konečnou verzi rozpočtu hlavní činnosti, a to v návaznosti na schválený rozpočet hl.m. Prahy a státní rozpočet. Zajišťuje event. dohodovací řízení a konečnou verzi včetně navrhovaných prioritních investičních akcí předkládá ke schválení R MČ a Z MČ, nejpozději do 31.3. běžného roku.
 6. Navrhuje a rozepisuje závazné a orientační ukazatele a limity, které je Úřad MČ P7 oprávněn stanovit ve vlastní pravomoci, navrhuje a provádí opatření k zajištění rozpisu a plnění rozpočtu, stanovuje ve spolupráci s odbory Úřadu MČ P7 podrobný rozpočet MČ P7, navrhuje vytvoření rozpočtových rezerv v ekonomicky odůvodněných případech a jejich výši, případně navrhuje regulační opatření.
 7. Ve spolupráci s odvětvovými odbory napomáhá zabezpečovat řádné a hospodárné používání finančních zdrojů v jednotlivých ORJ a organizacích zřízených MČ P7, u kterých je financování zajišťováno vztahem k rozpočtu zřizovatele.
 8. Prověřuje žádosti jednotlivých ORJ a organizací o úpravu rozpočtu, případně samostatně navrhuje provedení rozpočtové změny event. opatření. Návrhy na finanční zabezpečení nových a rozpočtově nezajištěných úkolů předkládá ke schválení Radě a Zastupitelstvu MČ P7. O provedených úpravách rozpočtu vede předepsanou evidenci.
 9. Organizuje a zabezpečuje zpracování sestav podrobných rozpočtů a úprav rozpočtu pro elektronické zpracování dle metodiky MHMP.
 10. Plní funkci správce rozpočtu (zákon 320/2001 Sb. ve znění p.p. a prováděcí vyhláška k němu) u operací, realizovaných na účtech rozpočtových reprezentantů.
 11. Zajišťuje ve spolupráci s ORJ a organizacemi (prostřednictvím odvětvových odborů) kontrolu plnění rozpočtu MČ P7. Na základě rozborů hospodaření, prováděných jednotlivými ORJ a organizacemi v rámci jejich působnosti, sumarizuje závěry do komplexních rozborů hospodaření a zprávy o plnění rozpočtu hlavní činnosti MČ Praha 7, které předkládá MHMP, Radě a Zastupitelstvu MČ P7. Navrhuje opatření k zabezpečení řádného plnění rozpočtu s ohledem na aktuální stavy zdrojových možností. Navrhuje opatření k odstranění zjištěných nedostatků, v případě závažného porušení finanční kázně a hrubého porušení rozpočtové kázně navrhuje sankční opatření podle příslušných předpisů.
 12. Metodicky řídí rozborovou činnost u ORJ. Provádí následnou kontrolu hospodaření ORJ formou vyhodnocování ekonomických ukazatelů a vyjadřuje se k návrhům na finanční zajištění jejich provozu (čtvrtletní a roční rozbory hospodaření včetně prověření návrhů na finanční vypořádání). Vyjadřuje se k návrhům odvětvových odborů k vyhodnocení ekonomických ukazatelů, k finančnímu zajištění provozu a k finančnímu vypořádání příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 7 spadajících do působnosti příslušné ORJ.
 13. Metodicky řídí, zajišťuje a organizuje finanční vypořádání MČ Praha 7 s vyššími rozpočty včetně odvodové povinnosti vůči SR a MHMP. Návrh finančního vypořádání předkládá MHMP, Radě a Zastupitelstvu MČ P7.
 14. Sleduje čerpání prostředků poskytnutých formou dotačních titulů např. ze SR, z rozpočtu HMP atd., řídí se metodikou MHMP, kterou přenáší na ORJ a prostřednictvím odvětvových odborů na organizace zřízené MČ Praha 7.
 15. Kontroluje a provádí závěrečné vyúčtování dotačních titulů a finančních prostředků z veřejných rozpočtů v rámci finančního vypořádání MČ P/7 s vyššími rozpočty.
 16. Metodicky řídí činnost Ú MČ Praha 7 a PO ve mzdové oblasti (zákonné předpisy, usměrňování mzdových prostředků aj.), na základě požadavků OPP za vlastní činnost Ú MČ a odvětvových odborů za zřízené PO předkládá zpracované materiály Radě a Zastupitelstvu MČ P7.
 17. Metodicky řídí, organizuje, koordinuje a ve spolupráci s OIVZ zajišťuje tvorbu investiční části rozpočtu MČ a průběžně sleduje čerpání kapitálových výdajů.Copyright © 2012 Městská část Praha 7