Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017 - informace o voličských průkazech

Pokud volič nebude moci volit v místě svého trvalého bydliště, má možnost ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského průkazu, který jej opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 7 lze podat u Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, některým z níže uvedených způsobů:

  • v listinné podobě - s úředně ověřeným podpisem voliče *
  • v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

    Písemná žádost musí být doručena nejpozději do 13.10. 2017 do 16 hodin.

  • osobně na odboru správních agend ÚMČ Praha 7, kancelář č. 275, 2. patro, a to nejpozději do 18.10.2017 do 16 hodin. V tomto případě bude s žadatelem po prokázání totožnosti platným dokladem sepsán úřední záznam.

Voličský průkaz lze vydat nejdříve 5. 10. 2017, a to buď osobně žadateli  nebo poštou na adresu, kterou žadatel uvede v žádosti, případně osobě, kterou žadatel k převzetí voličského průkazu pověří plnou mocí s úředně ověřeným podpisem žadatele.

 

ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7

* Podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v pl. znění je ověření podpisu osvobozeno od správního poplatku.

 

Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat o hlasování mimo volební místnost  (o přenosnou hlasovací schránku, s níž se zástupci okrskové volební komise dostaví do místa jeho bydliště).

Žádat lze na odboru správních agend na tel. číslech: 22014 4139 nebo 22014 4144.

Volby

09.10.2017  

Voličské průkazy - prodloužení úředních hodin


Odbor správních agend prodlužuje úřední hodiny pro vydávání voličských průkazů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Podrobnosti zde
19.09.2017  

Informace pro voliče


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat v termínu 20. – 21. října 2017, a to v pátek 20. října 2017 od 14,00 hod. do 22,00 hod. a v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hod. do 14,00 hod. Podrobnosti zde
13.10.2014  

2. kolo voleb do Senátu PČR


2. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2014, v pátek 17. 10. od 14,00 do 22,00 hod., v sobotu 18. 10. 2014 od 8,00 do 14,00 hod. Hlasovací lístky se pro toto kolo nedoručují do schránek, voliči je obdrží ve volební místnosti Podrobnosti zde
12.10.2014  

Výsledky voleb do zastupitelstva MČ Praha 7


Ve volbách do zastupitelstva obce MČ Praha 7 okres Hlavní město Praha konaných ve dnech 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních komisí zjišteny výsledky voleb v obci Podrobnosti zde
03.10.2014  

Upozornění pro voliče – občany ČR a občany jiných členských států EU


Ověření je možné osobně po předložení dokladu totožnosti ve 2. patře budovy Úřadu, kancelář č. 273, ve lhůtě do středy 8. 10. 2014 do 16,00 hod. Podrobnosti zde
03.10.2014  

Telefonní spojení do volebních místností


Pro volební okrsky v Praze 7 - volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR Podrobnosti zde
03.10.2014  

Volit ve volbách do zastupitelstev obcí mohou i občané EU s přechodným pobytem


Vyjádření Ministerstva vnitra k volebnímu právu občanů EU s přechodným pobytem v ČR ve volbách do zastupitelstev obcí  Podrobnosti zde
25.09.2014  

Hlasovací lístky do Senátu PČR


Hlasovací lístky do Senátu PČR, které voliči v těchto dnech budou dostávat do poštovních schránek, jsou označeny Volební obvod číslo 27 Praha 1, neboť Městská část Praha 7 je součástí tohoto volebního obvodu, Praha 1 je registračním úřadem a sídlem volebního obvodu č. 27.  Podrobnosti zde
22.09.2014  

Informace o distribuci volebních lístků voličům


Po 25. září 2014 bude zahájena roznáška hlasovacích lístků voličům. Obdrží je občané, kteří jsou zapsáni ve stálém seznamu voličů, případně jeho dodatku, tj. jsou přihlášeni k trvalému pobytu na území MČ Praha 7 a mají řádně označenou poštovní schránku Podrobnosti zde
09.09.2014  

Zasedání okrskových volebních komisí


Pro volby do zastupitelstev obcí a Senátu PČR se bude konat dne 17. září 2014 v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 7, Nábř. Kpt. Jaroše 1000  Podrobnosti zde
25.08.2014  

Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu České republiky


Výzva volebním stranám, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována. Lhůta pro doručení seznamu delegátů a náhradníků je do 10. září 2014 do 16,00 hod  Podrobnosti zde
02.07.2014  

Volby do zastupitelstva MČ Praha 7 - Informace pro kandidáty


Termín voleb je stanoven na pátek 10. října 2014 a sobotu 11. října 2014.  Podrobnosti zde
30.06.2014  

Volby do Senátu Parlamentu České republiky


Dny konání těchto voleb byly stanoveny na pátek a sobotu 10. a 11. října 2014 Podrobnosti zde
22.10.2013  

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


Proběhnou ve dnech 25. – 26. října 2013 Podrobnosti zdeCopyright © 2012 Městská část Praha 7