Česky   English
O Praze 7 > Volby

Volba prezidenta republiky

Možnost hlasovat na voličský průkaz při 2. kole volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Volič, který se nebude zdržovat v době 2. kola volby prezidenta České republiky ve dnech 26. a 27. ledna 2018 ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo v zahraničí.

Žádost o vydání voličského průkazu pro voliče s trvalým bydlištěm na území městské části Praha 7 lze podat

1.    osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti bude učiněn úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání voličského průkazu touto formou lze požádat až do

okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 24. ledna 2018 do 16.00 hodin.

2.    písemně podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby, tj. do 19. ledna 2018 do 16,00 hod. příslušnému obecnímu úřadu. Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze použít níže uvedený formulář. Podání může být učiněno v těchto formách:

a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
Ověření podpisu u správních úřadů je osvobozeno od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.


Voličský průkaz bude  předán  osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu (jedná se pouze o plnou moc k převzetí/vyzvednutí voličského průkazu, nikoliv však k podání žádosti o vydání voličského průkazu), anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu. Voličský průkaz lze zaslat na základě žádosti voliče i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto případě se stačí v den volby dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předán a následně je možné přistoupit k hlasování.

Podle ustanovení § 41 zákona o volbě prezidenta republiky, při samotném aktu hlasování, volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič nemá hlasovací lístky k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Osobně lze požádat o voličský průkaz ve 2. patře Úřadu městské části Praha 7, odboru správních agend, dveře č. 275 (v tom případě je voličský průkaz vydán na počkání)

  • úterý    16. 1.   8,00 – 16,00
  • středa    17. 1.   8,00 – 18,00
  • čtvrtek    18. 1.   8,00 – 16,00
  • pátek    19. 1.   8,00 – 16,00
  • pondělí    22. 1.    8,00 – 18,00
  • úterý    23. 1.    8,00 – 18,00
  • středa    24. 1.    8,00 – 16,00

Písemná žádost musí být doručena nejpozději 19. ledna 2018 do 16,00 hod.

 

ID datové schránky Městské části Praha 7: r44b2x7

Volby
Copyright © 2012 Městská část Praha 7