Česky   English

Vyberte kategorii akce

 

Aktuální články

15.02.2018

Konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele(ky) MŠ, Praha 5 - Barrandov, Kurandové 669


Přihlášku s požadovanými doklady včetně příloh je nutno doručit v uzavřené obálce tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 16. března 2018 (včetně) v podatelně Úřadu městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
O Praze 7 > *Informace o MČ Praha 7

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

Městská část Praha 7 vznikla jako součást územního samosprávného celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl.m.Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl.m.Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl.m.Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl.m.Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Nejdůležitějšími předpisy, jimiž se MČ Praha 7 při své činnosti řídí, zejména podle nichž jedná a rozhoduje, jsou:

a)

 • ústava České republiky č. 1/1993 Sb., zejména hlava VII, čl. 99 - 105 zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze
 • obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 71/1967 Sb. správní řád
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí
 • zákon č. 92/1991 Sb. o podmínkách přechodu majetku státu na jiné osoby
 • zákon č. 219/2000 Sb. o majetku státu vše v platném znění.

b) právní předpisy, podle kterých jednají a rozhodují jednotlivé odbory ÚMČ Praha 7 a které jsou uvedeny na konci textu každého odboru.

Tyto a další právní předpisy uveřejněné ve Sb zákonů jsou k disposici k nahlédnutí na informačních centrech Úřadu MČ Praha 7.
Copyright © 2012 Městská část Praha 7