Česky   English

Zajištění přístupu k mateřské škole Letohradská - objektu U Průhonu 17a

Vážení, ke stále se opakujícím dotazům k objektu MŠ U Průhonu si Vám dovolujeme shrnout celkový vývoj ve věci zajištění přístupové cesty ke dni 30.6.20016: 

 • Městská část Praha 7 kupní smlouvou ze dne 26.5.1994 prodala ideální jednu polovinu budovy č.p. 1056 stojící na pozemku parc. č. 700/1 a pozemku parc. č. 700/1. Vklad práva vlastnického byl proveden pod čj. V1 6753/1994 s právními účinky ke dni 4.10.1994. Při tomto vkladu však nebylo zřízené věcné břemeno. Pro úplnost uvádím, že první polovina domu byla vydána v restituci a toto vydání MČ neovlivnila. Kupní cena byla tehdy sjednána ve výši 600. tis Kč.
 • Vzhledem k prvním nedorozuměním při obnovování Smlouvy o mimořádném užívání průjezdu a dvorního traktu, uzavírané mezi ředitelkou mateřské školy a společenstvím vlastníků domu č.p. 1514 z ulice U průhonu od 1.1.1997, byly v  létě 2005 převedeny inženýrské sítě pro MŠ domem č.p. 900 vlastníků manželů Vítkových, aby objekt měl i nadále zajištěny dodávky energií.
 • Na podzim roku 2005, na základě požadavku vlastníků domu č.p., aby Městská část učinila kroky k trvalému vyřešení situace - tj. zajistila přístup jiným objektem, MČ Praha 7 pověřila řešením této věci advokátku JUDr. I. Greckou. Při jednání s vlastníky bytových jednotek v domě č.p. 1514 bylo zřejmé, že tito opravdu hodlají dům uzavřít s cílem skončení provozu v mateřské škole. Hlavní obava vlastníků spočívala v tom, že se blížilo uplynutí 10-ti leté lhůty, která obecně platí pro nárokování si spoluvlastnických práv.
 • 29.11.2005 byla podána žaloba u soudu, proti paní Štěpánové s cílem dosáhnout opět otevření původní přístupové cesty do MŠ z ulice Na Maninách.
 • Dne 7.12.2005 bylo doručeno odboru školství stanovisko společenství vlastníků z domu č.p. 1514, které připustilo další dohodu pouze při splnění předem daných podmínek. Jednou z podmínek bylo i nezahájit zápis nových dětí.
 • Po doručení stanoviska společenství vlastníků z domu č.p. 1514, vypracovala JUDr. Grecká na žádost tehdejšího radního MČ Praha 7 pro školství, p. Hoffmanna návrh dohody, který byl  opakovaně projednáván, a kdy došlo nakonec k uzavření přijatelné dohody umožňující provoz mateřské školy na dobu ½ roku.
 • Paralelně, a to hned 8.12.2005 se začalo jednat se zástupcem domu č.p. 1368 U Průhonu - panem Ing. Vincencem o možnosti zřízení věcného břemene průchodu tímto domem, ačkoliv tato přístupová cesta by musela projít složitými stavebními úpravami. Dne 14.12.2005 byl vypracován a předložen návrh dohody o zřízení věcného břemene, který byl většinou vlastníků domu odmítnut.
 • 30.3.2006 Obvodní soud pro Prahu 7 zamítl žalobu, kterou se MČ Praha 7 domáhala zřízení věcného břemene spočívajícího v právu průchodu a průjezdu budovou pro potřeby mateřské školy z ulice Na Maninách přes průjezd a pozemek paní Štěpánové.
 • V srpnu 2006 probíhala jednání o dalším prodloužení dohody o umožnění přístupu s vlastníky domu U Průhonu.
 • V září 2006 požádala MČ Praha 7 z důvodu předejití namítnutí podjatosti, odbor výstavby ÚMČ Praha 8 o rozhodnutí ve věci přístupu k MŠ průjezdem budovy č.p. 1056 z ulice Na Maninách. Odbor výstavby ÚMČ Praha 8 tomuto požadavku dne 13.11.2006 vyhověl.
 • Dne 27.12.2006 odvolací orgán (stavební odbor MHMP) zrušil a vrátil prvoinstanční rozhodnutí odboru výstavby ÚMČ Praha 8 z 13.11.2006, které vyhovělo návrhu MČ Praha 7, a určilo strpět přístup domem č.p. 1056 dle trasy podle, za tímto účelem, vyhotovenému geometrickému plánu. Odvolací orgán navrhl zkoumání „druhé cesty domem č.p. 1514“.
 • S ohledem na novou právní úpravu vyvlastnění (zákon č. 184/2006 Sb.,) a nový  stavební zákon (zákon č. 183/2006 Sb.,) a zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, vyvstaly některé problémy procesní a kompetenční – nově příslušný k vyvlastnění je v Praze MHMP, tento však již v dané věci rozhodoval, a tudíž rozhodovat již znovu nemohl. Proto učinil stavební odbor MHMP dotaz na ministerstvo pro místní rozvoj, jak ve věci postupovat, resp. zda by mohl rozhodnout jiný odbor MHMP (např. dopravy). Otázka podjatosti není totiž v novém předpisu zcela přesně řešena.
 • Provizorní přístup umožněný poslední Smlouvou o mimořádném užívání průjezdu a dvorního traktu skončil 22.12.2006, a přes veškerou snahu představitelů MČ Praha 7 nebyla ze strany vlastníků domu č.p. 1514 vůle tuto smlouvu prodloužit, a to s ohledem na uplynutí výše zmíněné 10-ti leté lhůty.
 • Dne 29.01.2007 vydává Společenství vlastníků bytů v domě U průhonu 17, Praha 7 prohlášení, kde deklaruje své rozhodnutí nejednat již za žádných podmínek o dalším umožnění přístupu k MŠ.
 • Dne 30.01.2007 nás informoval odbor výstavby ÚMČ Praha 8, že předává spis k dalšímu řízení na Magistrát, protože již není příslušný ve věci jednat.
 • Starosta MČ Praha 7 pan Marek Ječmének zaslal 22.1.2007 paní Štěpánové novou výzvu k uzavření dohody o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy průjezdem budovy č.p. 1056 a přes pozemek č.parc 700/1.
 • Na základě usnesení ředitele MHMP č.j. 83746/2007 ze dne 23.2.2007 byl k projednání a rozhodnutí ve věci omezení vlastnického práva k budově č. 1056 a pozemku č.parc 700/1 za účelem přístupu k MŠ U Průhonu určen odbor dopravy MHMP.
 • Nezávisle na vedení řízení byly uskutečněny opětovné schůzky starosty MČ Praha 7, pana Marka Ječmenka, se zástupcem vlastníků bytových jednotek BD U Průhonu 17 Ing. J. Železným. Panem Železným byly jakékoliv návrhy na dohodu odmítnuty a byl potvrzen neměnný postoj  Společenství vlastníků bytů v domě U Průhonu 17, Praha 7,  vyjádřený jejich prohlášením za dne 29.01.2007. Také jednání s právním zástupcem paní J. Štěpánové o zpřístupnění původního průchodu přes dům č. 1056 skončily 5.4.2007 neúspěchem.
 • Dne 26.3.2007 vydal odbor dopravy MHMP rozhodnutí č.j.43379/2007, kterým zrušil rozhodnutí Stavebního úřadu MČ Praha 8 o pokračování řízení v této věci.
 • Dne 5.4.2007 pí J. Štěpánová informovala MČ Praha 7 prostřednictvím svého právního zástupce, že odmítá jakékoliv další jednání v dané záležitosti.
 • Dne 19.4.2007 požádala MČ Praha 7 MHMP o pokračování řízení za účelem určení přístupové cesty k MŠ, jako  objektu občanské vybavenosti, a to jediným možným postupem, který vychází především ze zákona č. 40/1964 Sb.,   občanského zákoníku,  a  zákona  č. 184/2006   Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo k budově ( zákon o vyvlastnění ).
 • V červnu 2007  byly jednotlivým  podílovým  spoluvlastníkům pozemku parc. č. 695/1, na kterém stojí dům č.p.  1514/17 v ulici U průhonu, Praha 7, a na kterém je rovněž průjezd domem umožňující přístup ke školce, rozeslány dopisy, kterými byli vyzváni k jednání o úplatném zřízení práva možnosti průchodu a průjezdu za účelem užívání MŠ. Ode dne doručení počala běžet 6 měsíční  doba k vyjádření,   která je  zákonem  o vyvlastnění vyžadována,   aby mohlo  být v případě, že nedojde k dohodě, dále postupováno podle zákona o vyvlastnění.
 • Dne 19. července 2007 Ing. Železný reagoval, jako zástupce podílových spoluvlastníků pozemku p.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha na výzvu MČ Praha 7 k jednání o umožnění přístupu k MŠ U Průhonu dopisem, ve kterém žádal o podání zprávy a výsledku předchozího vyvlastňovacího řízení. Tato zpráva mu byla poskytnuta v říjnu 2007. Společenství vlastníků bytů v domě U Průhonu 17, Praha 7 potvrdilo MČ Praha 7 neměnnost svého rozhodnutí z 27.01.2007.
 • Dne 05. listopadu 2007 byl vypracován znalecký posudek č. 162/1719/07 na ocenění hodnoty věcného břemene přejezdu a přechodu přes pozemek p.č. 695/1. Hodnota byla znalcem Ing. Fujáčkem oceněna na 446.400,-Kč.
 • Dne 3. prosince 2007 byl Zastupitelstvem MČ Praha 7 udělen souhlas s odesláním návrhu Smlouvy o zřízení věcného břemene za úplatu ve výši 446.400,-Kč podílovým spoluvlastníkům pozemku - právo chůze a jízdy přes pozemek parc.č. 695/1 v k.ú. Holešovice, obec Praha.
 • V prosinci 2007 byly všem podílovým spoluvlastníkům pozemku parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, rozeslány dopisy s návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přechodu a přejezdu ( právo chůze a jízdy) přes pozemek parc. č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha. Ode dne doručení dopisu (poslední dopis se podařilo doručit k 7.1.2008) začala podílovým spoluvlastníkům plynout 60 denní lhůta pro vyjádření k návrhu této smlouvy. Po uplynutí výše uvedené lhůty k 7.3.2008 bude podle reakce jednotlivých podílových spoluvlastníků stanoven další postup.
 • Na základě vyjádření podílových spoluvlastníků pozemku parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, kteří odmítli návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene spočívající v právu přechodu a přejezdu přes pozemek parc. č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha, byl usnesením Rady MČ Praha 7 č.0402/08-R ze dne 01.04.2008 udělen souhlas s podáním žádosti o zahájení řízení o nabytí práva odpovídající věcnému břemeni pro MČ Praha 7 přes pozemek parc.č. 695/1, k.ú. Holešovice, obec Praha.
 • Dne 30.dubna 2008 byla v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0402/08-R ze dne 01.04.2008 podána Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, která je přílohou tohoto IS. Tímto podáním bylo zahájeno řízení o nabytí práva odpovídající věcnému břemenu a dále bude v tomto řízení postupováno v souladu s ustanoveními zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění. 
 • Dne 25. 06. 2008 byla v souladu s Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 0723/08-R ze dne 24. 06. 2008 podáno Zpětvzetí žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení o nabytí práva odpovídající věcnému břemeni. Důvodem pro zpětvzetí bylo především probíhající řízení, kterým byla nařízena exekuce na majetek povinného Bytového družstva Žižkov, které je podílovým spoluvlastníkem předmětného pozemku. Dalšími významnými důvody byly úmrtí podílového spoluvlastníka pana Michala Picka a probíhající dědické řízení a existence zástavních práv k zajištění pohledávek váznoucích na třech bytových jednotkách
 • Dne 2.10.2008 na základě Usnesení Rady MČ Praha 7 č. 1036/08-R bylo rozhodnuto o zadání vypracování právní analýzy současného stavu a možného postupu ve věci zpřístupnění Mateřské školy U Průhonu 139/17a, 170 00 Praha 7 JUDr. Janě Kopáčkové, advokátce, AK Štefánikova 65/1, 150 00 Praha 5
 • Dne 21.10.2008 byla předložena Radě MČ Praha 7 právní analýza, kde JUDr. Jana Kopáčková konstatovala, že tato věc cestou správního řízení je neřešitelná. Jako jedinou možnou cestu navrhuje soudní řízení. To znamená podat nový návrh s cílem fyzického zajištění průchodu do mateřské školky personálu, dětí a jejich rodičů podle § 80, pism. b) občanského soudního řádu ( o splněni povinnosti která vyplývá ze zákona , z právního vztahu nebo z porušení práva). Závěrem bylo sděleno, že je možné podat pouze žalobní návrh kde na straně žalobce bude MČ Praha 7 za procesní účasti Mateřské školky Letohradská proti paní Jitce Štěpánová ( dům č.p. 1056 ) a eventuelně i proti SVJ a zároveň vlastníkům jednotek domu č.p. 1514, kterou se žalobce bude domáhat strpění práva průchodu obytným domem k objektu mateřské školky.
 • Na základě právní analýzy byla Usnesením Rady MČ Praha 7 č. 1120/08-R ze dne 21.10.2008 uzavřena smlouva o poskytování právních služeb mezi MČ Praha 7 a JUDr. Janou Kopáčkovou, advokátkou ČAK:10061, se sídlem Štefánikova 65, Praha 5 a udělena plná moc k zastupování MČ Praha 7.
 • Dne 11.11.2008  na jednání Rady MČ Praha 7 seznámila JUDr. Jana Kopáčková Radu MČ Prahy 7 s návrhem znění žaloby a dalším postupem v této záležitosti.
 • Dne 2.12.2008 byla prostřednictvím JUDr. Jany Kopáčkové u Obvodního soudu pro Prahu 7 podána žaloba na strpění povinnosti s návrhem na vydání předběžného opatření pro přístup k objektu MŠ U Průhonu. Řízení je vedeno pod sp. zn. 10 C 462/2008 a věc má v referátu předsedkyně senátu JUDr. Marie Filipová.
 • Dne 10.12.2008, usnesením uvedeného soudu č.j. 10 C 462/2008-7 byl zamítnut návrh na vydání předběžného opatření.
 • Od 15.1.2009 má předsedkyně senátu JUDr. M. Filipová náš spis u sebe , a čeká se na vyjádření k žalobě druhého žalovaného, tedy SVJ v domě č.p. 1514, se sídlem Praha 7, U Průhonu 1514/17. Poté bude následovat nařízení ústního jednání v této věci.
 • 1.6.2009 nás JUDr. Jana Kopáčková informovala,  že OS pro Prahu 7 jí doručilo vyjádření žalovaných k našemu žalobnímu návrhu, spolu s výzvou k vyjádření ve lhůtě 14ti dnů. Nyní se dokončuje na základě výzvy soudu naše písemné vyjádření na reakci žalovaných, a poté již započne ústní jednání v této věci před soudem.
 • Dne 2.6.2009 jsme předložili k OS Praha 7 vyjádření k vyjádření stran žalovaných (Jitka Štěpánová, SVJ v domě č.p. 1514 v Praze 7). Od 14.7.2009 má spis u sebe předsedkyně senátu JUDr. Filipiová a tedy lze předpokládat, že již dojde k nařízení ústního jednání ve věci.
 • Obvodní soud pro Prahu 7, ve věci žaloby na strpení povinností dle ust. § 80b o.s.ř., bude postupovat následovně:
  - Prozkoumá existenci naléhavého právního zájmu ze strany žalobců pro podání takové žaloby.
  - Musí se vypořádat s námitkami vznesenými žalovanými, a to s námitkou na vedené řízení Obvodním soudem pro Prahu 7 pod sp. Zn. 29C 227/2005 a s námitkou žalovaného o nedostatku jeho pasivní legitimace.
Účelem tohoto řízení je prokázání naléhavého právního zájmu ze strany žalobců a v návaznosti na to je cílem fyzické zpřístupnění mateřské školy.
 • Dne 8.12.2009 bylo doručeno usnesení OS Prahy 1, ze dne 5.11.2009, kdy se konalo nařízené ústní jednání na OS Praha 1, v němž byla MČ Praha 7 a MŠ Letohradská vyzvána o doplnění skutkových tvrzení ve lhůtě 1 měsíce po obdržení usnesení. Výzva byla splněna dne 5.1.2010.
 • Na nařízeném ústním jednání u Obvodního soudu pro Prahu 7 dne 1.6.2010 byl v této věci vynesen rozsudek, kterým byla zamítnuta žaloba podaná MČ Praha 7 a MS Letohradská proti žalovaným Jitce Štěpánové a SVJ v domě č.p. 1514, Praha 7, na zpřístupnění mateřské školy v Praze 7, U Průhonu 17a. Obvodní soud pro Prahu 7 má 30ti denní lhůtu plynoucí ode dne vyhlášení rozsudku na vypracování jeho písemného vyhotovení s podrobným zdůvodněním proč došlo k zamítnutí žaloby.
 • Dne 12.8.2010 byla k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 poslána odůvodnění odvolání proti rozsudku tohoto soudu ze dne 1.6.2010 č. J. 10 C 462/2008-87, kterým byla zamítnuta žaloba na strpení práva průchodu do MŠ U Průhonu. V současné době se čeká na nařízení ústního jednání k projednání odvolání u Městského soudu v Praze.
 • Městským soudem v Praze, jako soudem odvolacím, bylo nařízeno ústní jednání k projednání našeho odvolání ze dne 12.8.2010, kdy bylo zasláno k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 odůvodnění odvolání proti rozsudku tohoto soudu ze dne 1.6.2010, č.j. 10 C 462/2008-87, kterým byla zamítnuta žaloba na strpění práva průchodu do MŠ U Průhonu. Ústní jednání se bude konat 1.3.2011.
Městský soud v Praze na tomto ústním jednání potvrdil rozsudkem soudu I. stupně. Po doručení písemného vyhotovení rozsudku Městského soudu v Praze bude proti němu neprodleně podáno dovolání k Nejvyššímu soudu ČR. Dne 29.7.2011 celý spis postoupil k Nejvyššímu soudu ČR k projednání dovolání a rozhodnutí v této věci. Zatím nebylo ve věci rozhodnuto.
 • Na základě doporučení Advokátní kanceláře JUDr. Josefa Skácela byla podána žádost adresovaná odboru dopravy Úřadu Městské části Praha 7, jakožto příslušnému správnímu úřadu, o vydání rozhodnutí o právech a povinnostech ve smyslu § 67 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu.
Dne 13.4.2012 bylo na podatelnu MČ Praha 7 doručeno Rozhodnutí Odboru dopravy Ú MČ Praha 7 k žádosti o vydání rozhodnutí o právech a povinnostech ve smyslu § 67 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, se zamítavým stanoviskem. V současné době se ve spolupráci s AK JUDr. J. Skácel analyzuje důvodová část rozhodnutí a v případě nesouhlasu s tímto odůvodněním bude podáno odvolání podle § 81 odst.1 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, a to do 15 dnů ode dne doručení (tedy do 28.4.2012) k odboru dopravy Magistrátu hl.m. Prahy prostřednictvím odboru dopravy Ú MČ Praha 7.

 • Magistrát hl. m. Prahy dne 25.6.2012 zamítl odvolání Ú MČPraha 7 ze dne 6.4.2012 z důvodů toho, že vjezdy a průchody nejsou součástí pozemních komunikací a jsou součástí objektu, proto se na ně musí nahlížet jako na místo, ležící mimo pozemní komunikaci. Magistrát hl. m. Prahy vrátil tuto věc k novému projednání nalézacímu správnímu úřadu.
Odbor dopravy na Ú MČPraha 7 vrácené odvolání z Magistrátu hl. m. Prahy převzal a dne 16.7.2012 vydal rozhodnutí, že průchody a průjezdy u obou objektů čp. 1056 a čp. 1514 nejsou součástí pozemních komunikací, jelikož tyto pozemky jsou vedené v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Dne 1.8.2012 bylo posláno odboru dopravy Úřadu MČ Praha 7 odvolání do rozhodnutí ze dne 16.7.2012. Magistrát hl. m. Prahy ze dne 18.9.2012 odvolání Úřadu MČ Praha 7 opět zamítá a potvrzuje rozhodnutí odboru dopravy. Ú MČ Praha 7 podala žalobu na zrušení rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 18.9.2012. Dne 5.12.2012 AK JUDr. Josef Skácel podala k Mětskému soudu v Praze návrh na zrušení Rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy, odboru dopravních agend.
 • Na základě veřjného zájmu na zajištění přístupové cesty k objektu školské budovy MŠ U Průhonu, byla zorganizovaná zástupcem starosty pro oblast školství, panem Bc. D. Štěpánem podpisová akce na Praze 7, kdy byli vyzváni obyvatelé Prahy 7 k připojení se k soudnímu řízení jako osoby dotčené. Za 14 dní, co tato akce probíhala, se k soudnímu řízení přpojilo 451 občanů. Podpisové archy byly AK JUDr. J. Skácel předány MS v Praze dne 15.4.2013.
 • Došlo k dlouho očkávanému vynesení Rozsudku Nejvyššho soudu ČR ze dne 19.6.2013, kdy vytkl soudům obou stupňů že v této souzené věi se omezily pouze na mechanický výklad a aplikaci podústavního práva a nedomýšely praktické dopady svých rozhodnutí a dále, že věc neposuzovaly z hlediska aplikace § 3 odst. 1 občanského zákoníku kde je zakotveno, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněých zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Důežté pro nás je, že právní názor vyslovený Nejvyššm soudem ČR v tomto rozhodnutí je závazný pro všechny soudy nižších stupňů a tedy tato věc byla vrácena k Obvodnímu soudu pro Prahu 7 k dalšmu řzení.
 • Dne 30.1.2014 došlo na nařzení Obvodního soudu pro Prahu 7 k jednání, které vyústilo k názoru paní soudkyně na dohodě stran. MČ Praha 7 předložila dohodu soudního smíru, na který reagovaly oběstrany takto:
- první žalovaný: dohoda není možná, jelikož majitelka provedla na domě úpravy, které neumožňjí průchod skrze ně      
- druhý žalovaný: je možé umožnit průchod a průjezd pro případ údržby MŠ, hasičům apod., nikoli však zásobování MŠ a průchod dětem, rodičům, zamětnancům MŠ. Na základě výroků všech tří stran soud nařídil místní šetření na den 11.2.2014. Na místní šetření reagovaly všechny strany vyjádřením a očekávalo se další ústní jednání.
 • Dne 19.6.2014 probělo ústní jednání, kdy soud účastníkům sdělil, ž bude ustanoven znalec pro ocenění práva nezbytné cesty k mateřké škole. Dne 10.7.2014 bylo k OS pro Prahu 7 odesláno podání – otázky pro znalce a dne 20.8.2014 náš právník obdržel od OS Praha 7 usnesení o ustanovení soudního znalce (Ing. Jiří Rauch) a v současnosti se čeká na oznámení termínu místního šetření
 • 10.2.2015 proběhlo místní šetření svolané ustanoveným soudním znalcem Ing. Jiřím Rauchem pro seznámení se s posuzovanými možnými přístupy k objektu mateřské školy. V současné době se čeká na vypracování znaleckého posudku pro ocenění práva nezbytné cesty k MŠ na které má od soudu stanovenou lhůtu 30ti dnů od obdržení spisu.
 • V období od 10.01.2015 do 10.03.2015 podle ústního sdělení AK JUDr. Josef Skácel v rámci soudního řízení, navazujícího na správní řízení, kdy byl podán k Městskému soudu v Praze návrh na zrušení Rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy odboru dopravních agend č.j. MHMP 1061124/2012/DOP/04/Go ze dne 18. září 2012, stále nedošlo v tomto soudním řízení k žádnému posunu.
 • Dne 17.4.2015 byl vypracován panem Ing. Jiřím Rauchem, soudním znalcem jmenovaný  Obvodním soud pro Prahu 7, znalecký posudek na prostory a vstupy bývalé MŠ U Průhonu, který byl soudem rozeslán na seznámení všem dotčeným. Tento znalecký posudek vypovídal o přirozeném průchodu pro pěší přes dům na adrese U Průhonu 1514/17 a průjezdu pro zásobování přes dům na adrese Na Maninách 1056/48. 
 • Dne 15.3.2016 byl vypracován panem Ing. Pavlem Síbrem geometrický plán na právo nezbytné cesty na pozemky MČ Praha 7 za účelem provozování mateřské školy.
 • K 30.6.2016 Obvodní soud pro Prahu 7 rozhodl o strpění práva průchodu a průjezdu za účelem provozování mateřské školy dle vymezeného geometrického plánu z 15.3.2016, který pojednává o zachování obou průjezdů, aby se nekřížily přístupy zásobování a dětí s doprovodem.

 

05.09.2016 - Administrátor P7 ; Přečteno: 8630 xCopyright © 2012 Městská část Praha 7